R. Strečanský

R. Strečanský

Zverejnené 13.11.2019 13:53:02

 

Skládka Vlčie hory - Aktuálne info
Dobrý deň, nakoľko sú tu otázky ohľadne skládky Vlčie hory a aktuálneho riešenia, tak v skratke uvádzam, čo sa za posledné obdobie udialo. Spoločnosti COMETAR, s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 46 716 645 ako prevádzkovateľovi Areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory v katastrálnom území Hlohovec, bolo uložené Okresným úradom Hlohovec v decembri 2018 Rozhodnutie o povinnosti vykonať Preventívne opatrenia a to: 1. Zabezpečiť recirkuláciu priesakových kvapalín na 2. etapu „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie hory“ (ďalej len „skládka komunálnych odpadov“), ktorá je zabezpečená tesniacimi prvkami a v prípade potreby zabezpečiť odvážanie priesakových kvapalín do oprávnenej čistiarne odpadových vôd. 2. Vykonať technické opatrenia na zastavenie vytekania znečisťujúcich látok z výpustného objektu trojuholníkového tvaru na východnej strane areálu v blízkosti plota. 3. Prijať a vykonať všetky uskutočniteľné kroky na zabránenie šírenia zistených znečisťujúcich látok do okolia, odstránenie alebo iné pôsobenia škodlivých faktorov s cieľom obmedziť alebo predísť ďalším environmentálnym škodám a nepriaznivým účinkom na zdravie. 4. Vykonať monitoring podzemných vôd z existujúcich monitorovacích vrtov. 5. Vykonať analýzu rizík nepriaznivých účinkov znečistenia pôdy na zdravie podľa § 10 ods. 1 až 3 zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd odborne spôsobilou osobou a navrhnúť nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody na pôde podľa § 10 ods. 4 zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd. 6. Vykonať kontrolu tesniacich systémov existujúcich skládok odpadov v celom areáli, s cieľom preveriť ich funkčnosť, v prípade nefunkčnosti vykonať nápravu. 7. Vykonať podrobný geologický prieskum životného prostredia a analýzu rizika znečisteného územia so zameraním na znečistenie podzemnej vody na skládke a v jej okolí – v prípade zistenia rizík navrhnúť opatrenia na nápravu. Na všetky tieto body bol uložený časový harmonogram, ktorý si však spol. Cometar s.r.o. nesplnila. Z uvedeného dôvodu sa Ministerstvo vnútra a Ministerstvo životného prostredia dohodlo, že určité body z predmetného rozhodnutia bude plniť MŽP i prostredníctvom svojich štátnych inštitúcií, akými je napríklad Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a isté body bude plniť MV prostredníctvom nášho Okresného úradu tak, aby boli vykonané všetky body z rozhodnutia. Body č. 1, 4 a 6 pripadli na náš OÚ a z toho dôvodu sme predložili Centru podpory Trnava všetky požiadavky na verejné obstarávanie (VO), čo sa aj stalo. Z dôvodu aby VO prebehlo bez akýchkoľvek pochybností nerobili sme toto VO na našom OÚ, ale po dohode sme to posunuli na Centrum podpory. Bod č. 6 sa uskutočnil dňa 29.10.2019 (správa nie je ešte vypracovaná), bod č. 4 sa vykoná zajtra t.j. 14.11.2019 a bod č. 1 pravdepodobne taktiež zajtra, prípadne podľa potreby. Taktiež boli na skládke už aj pracovníci Štátneho geologického ústavu, ktorí vypracovali rozsiahli projekt (69 strán) na podrobný geologický prieskum ako areálu skládky, tak i okolia skládky. Tento projekt je však finančne náročný a rozsiahli a osobne som sa z toho dôvodu stretol s viacerými významnými predstaviteľmi štátnej správy, ako i vlády, aby sa tento projekt uskutočnil čo najskôr a najmä v plnom rozsahu. Na ďalších bodoch sa samozrejme pracuje. Pracuje sa aj na odstránení barelov s nebezpečnými látkami, k čomu aktuálne prebiehajú rôzne rokovania. Posledná vec, ktorá sa taktiež pred pár dňami udiala je, že spol. Cometar s.r.o. je aktuálne v likvidácií. Pravdepodobne to má súvislosť s rokovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.09.2019 na našom OÚ, kde sme zástupcom spol. Cometar zavrhli akékoľvek pokusy o ďalšie skládkovanie, či akejkoľvek inej činnosti spojenej s nakladaním s odpadmi v danom areáli, o čo mali neustále eminentný záujem. Môžete teda vidieť, že na tejto veci stále intenzívne pracujeme a výsledky sa priebežne dostavujú.

Hodnotenie (-20%): Nesúhlasím Súhlasím