Oliver Pestún

Oliver Pestún

Zverejnené 28.11.2019 17:54:50

 

Rozsudok
Okresný súd Trnava zamietol žalobu Miroslava Bobáka a v odôvodnení potvrdil pochybnosti pri čerpaní dotácií z rozpočtu Mesta Hlohovec v súvislosti so športovou halou . Dokazovanie proti mojej osobe viedol Miroslav Bobák tak , že sa usvedčil z toho , že neoprávnene spolu so svojou rodinnou firmou užívajú majetok Mesta Hlohovec a majú finančnú výhodu z dotácie Mesta Hlohovec určenej pre šport. K mojej vete : „ Ako je možné, že jeden z najvyšších predstaviteľov mesta, ktorý je predseda o.z. Fraštačania, ktorého ste účastní alebo ste jeho členom podniká na čierno šesť rokov v majetku mesta“ Citujem súd : „ Keďže žalobca nespochybnil tvrdenie žalovaného , že spoločnosť žalobcu podnikala v priestoroch športovej haly ako podnájomca bez toho, aby s prenechaním do podnájmu súhlasil prenajímateľ / v rozpore s §666ods.1OZ v spojení s čl. 5ods.5,.1.2. bod 6. zmluvyč. v ISS: 816/2012, resp. v rozpore s §6 ods. 1 zák.č. 116/1990ZB. - , možno ho považovať za nesporné skutkové tvrdenie“. Potvrdením toho, že dotácie určené pre šport sú zneužívané pre osobný prospech potvrdzuje súd nasledovne, citujem: „Ďalej v konaní nebolo sporným, že žalobca má v kancelárskych priestoroch športovej haly kanceláriu pre svoju firmu FINPO MB s.r.o. , kde podniká. Žalobca tvrdil, že platba za energie je zohľadnená v platbách podnájomného/ lebo ide o nepatrnú položku/, avšak podľa čl. V.bod 2. Podnájomnej zmluvy zo dňa 9.11.2009, úhrady za dodávku vody, tepla a elektriny mal podnájomník platiť nájomcovi kvartálne po zúčtovaní za dané obdobie a podľa skutočnej výšky spotreby na príslušnom meracom zariadení. Žalovaný pritom poukazoval na skutočnosť, že v dôkazoch úhrady podnájmu za obdobie od 12/2009 do 05/2019 sa úhrady spotreby energií nenachádzajú. Je potom možné súhlasiť so žalovaným , že keďže spoločnosť žalobcu FINPO MB s.r.o. od roku 2009 využíva na podnikanie kancelárske priestory športovej haly vrátane energií, pričom žalobca nepreukázal, že by náklady na energie spoločnosť uhradila, tieto potom boli uhradené z dotácie Mesta Hlohovec na šport. Výrok žalovaného o tom , že 489 320 eur za 4 roky odišlo z rozpočtu mesta do akože hádzanej, mal potom potrebný skutkový základ, keďže časť uvedenej sumy / bez ohľadu na to , o akú položku išlo/ bola podľa všetkého použitá aj na energie spotrebované spoločnosťou žalobcu v jeho kancelárii a teda spoločnosť žalobcu mala finančnú výhodu z dotácie Mesta Hlohovec určenej pre šport. „ Celý rozsudok je na linku: https://drive.google.com/open?id=1X5n44nCxgNCQwsZ35Voc2cOMizeaHank

Hodnotenie (+63%): Nesúhlasím Súhlasím