PUP

PUP

Zverejnené 28.11.2019 18:02:02

 

mestské zastupiteľstvo
5. 12.2019 o 14 v hoteli Jeleň, program 1. Otvorenie 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií 3. Aktuálne informácie o meste 4. Majetkovoprávne záležitosti – prevod, nájom, nadobudnutie majetku 5. Obchodná verejná súťaž – na predaj 100 %-ného obchodného podielu spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s. r. o., a na podnájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 2. a 3. nadzemnom podlaží budovy Polikliniky – výsledok súťaže 6. Schválenie zástupcu mesta do funkcie konateľa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s. r. o. 7. Informácia o výsledku kontroly NKÚ – Záznam o výsledku kontroly záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok 8. Návrh Programového rozpočtu mesta Hlohovec na roky 2020 – 2022 9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 249/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 250/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje 11. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 251/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 252/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a ZUŠ, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD a CVČ, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec 13. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 253/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec 14. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 254/2019, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Hlohovec 15. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 255/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom 16. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2019 17. Predloženie projektu „Zriadenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hlohovec“ v rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva SR na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) 18. Obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec na podnet Saneca Pharmaceuticals, a. s. – zmena pôvodného uznesenia č. 148/2019 19. Štatút kroniky mesta Hlohovec 20. Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci 21. Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Svätopeterskej ulici 13 v Hlohovci 22. Kontrola plnenia uznesení MsZ 23. Správa o vykonaných kontrolách 24. Návrh plánu kontrol na I. polrok 2020 25. Interpelácie 26. Rôzne 27. Záver

Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím