Antónia Maronová

Antónia Maronová

Zverejnené 30.11.2019 21:17:26

 

Rozpočet 2020
Predložený rozpočet na rok 2020 je v rozpore s ustanoveniami Všeobecného záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 237/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom / ďalej len VZN / , preto budem navrhovať zmenu . Konkrétne sa jedná o tieto dotácie: Dotácie na úhradu energií: energie na futbalový štadión Hlohovec 8 000€, dotácia SPORTAcademy Hlohovec – ženský tím 60 000 €, energie na športovú halu Hlohovec 50 000 €, energie na futbalový štadión Šulekovo 5 000 €. Prideľovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta s názvom „ dotácia „ sa riadi podľa VZN 237/2019, vyplýva to z ustanovenia Čl. 1 ods. 1 : Účelom tohto VZN je stanoviť postupy a podmienky pri poskytovaní dotácií mestom Hlohovec. Potom ak je v návrhu rozpočtu uvedený poberateľ dotácie futbalový štadión, alebo športová hala, je to v rozpore s ustanovením Čl. 1 ods. 2 : Mesto Hlohovec (ďalej aj "poskytovateľ") môže poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov za podmienok ustanovených týmto VZN. Prečo je dotácia SPORTAcademy Hlohovec – ženský tím zaradená pod dotáciami na energie je tiež nejasné. Kto a na základe čoho tieto dotácie navrhol zaradiť do rozpočtu a v takejto výške je tiež sporné. O každú dotáciu musí byť požiadané v zmysle VZN a to konkrétne Čl. 6 alebo Čl. 11 ods.1 a 2 . Do dnešného dňa však mesto nedisponuje žiadnou žiadosťou o dotáciu na rok 2020. Ak by aj subjekt požiadal o dotáciu na rok 2020 a je poberateľom dotácie z predchádzajúceho roka, musel by dotáciu z predchádzajúceho roka riadne vyúčtovať VZN čl. 10 ods. 3 až následne by spĺňal podmienky poskytnutia dotácie. Dotáciu pre subjekt SPORTAcademy Hlohovec nie je možné schvaľovať, pretože má nesplnené záväzky voči poskytovateľovi dotácie a to vo výške 32 500 € VZN Čl. 7 Nesplnenie podmienok poskytnutia dotácie 1. Za nesplnenie podmienok poskytnutia dotácie sa považuje: a) skutočnosť, že žiadateľ : - má nesplnené záväzky voči poskytovateľovi dotácie a voči organizáciám, ktoré poskytovateľ založil alebo zriadil Hlavný kontrolór mesta Hlohovec v Správe o výsledkoch kontroly č. 40409/2018/3618 konštatuje: „Spoločnosť SPORTAcademy Hlohovec tým, že jej v roku 2015 boli poskytnuté dotácie a to konkrétne na zmluvu č. 136/2015 v čiastke 11 000,-€ na športovú činnosť a na zmluvu č. 6/2015 v čiastke 21 500,-€ na energie a obe dotácie vyúčtovala – dokladovala faktúrami spoločnosti SPORTA HLOHOVEC s.r.o., porušila VZN č. 126/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, konkrétne Čl. 10 Použitie a zúčtovanie dotácií bod 4.“ podľa VZN č. 126/2012 Čl. 10 bod 6) Príjemca, ktorý nepredložil zúčtovanie dotácie v zmysle Čl. 10 ods. 4 tohto VZN alebo použije dotácie na iný účel ako bolo určené, je povinný bezodkladne po plánovanom termíne podujatia, najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka , v prípade výnimky do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, vrátiť dotáciu na účet mesta. Do dnešného dňa dotácia nebola vrátená na účet mesta.

Hodnotenie (+63%): Nesúhlasím Súhlasím