Juraj Frýdecký

Juraj Frýdecký

Zverejnené 1.12.2019 14:38:28

 

Povinnosti hlavného kontrolóra.
Hlavný kontrolór mesta Hlohovec v Správe o výsledkoch kontroly č. 40409/2018/3618 konštatuje: „Spoločnosť SPORTAcademy Hlohovec tým, že jej v roku 2015 boli poskytnuté dotácie a to konkrétne na zmluvu č. 136/2015 v čiastke 11 000,-€ na športovú činnosť a na zmluvu č. 6/2015 v čiastke 21 500,-€ na energie a obe dotácie vyúčtovala – dokladovala faktúrami spoločnosti SPORTA HLOHOVEC s.r.o., porušila VZN č. 126/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, konkrétne Čl. 10 Použitie a zúčtovanie dotácií bod 4.“ Hlavný kontrolór vie, že podľa VZN č. 126/2012 Čl. 10 bod 6) Príjemca, ktorý nepredložil zúčtovanie dotácie v zmysle Čl. 10 ods. 4 tohto VZN alebo použije dotácie na iný účel ako bolo určené, je povinný bezodkladne po plánovanom termíne podujatia, najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka , v prípade výnimky do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, vrátiť dotáciu na účet mesta. Hlavný kontrolór do dnešného dňa neurobil žiadne právne kroky, lebo z prístupnej dokumentácie mesta Hlohovec vyplýva, že SPORTAcademy nevrátila dotáciu 11 000,-€ na športovú činnosť a 21 500,-€ na energie za rok 2015 mestu Hlohovec, čiže doposiaľ má nesplnené záväzky voči mestu Hlohovec. Hlavný kontrolór neupozornil poslancov na hore uvedené skutočnosti pri schvaľovaní Rozpočtu mesta na rok 2019 na MSZ dňa 14.2.2019, ani pri schvaľovaní dotácií na šport z rozpočtu mesta v kompetencii MsZ dňa 2.5.2019, ani pri schvaľovaní mimoriadnej dotácie pre SPORTAcademy Hlohovec na MsZ dňa 20.6.2019. Mesto Hlohovec poskytlo z rozpočtu mesta na rok 2019 SPORTAcademy Hlohovec dotácie : 50 000,-€ Energie na športovú halu Hlohovec (Zmluva č. 60/2019), 70 200,-€ na športovú činnosť (Zmluva č. 166/2019), 30 000,-€ na účasť družstva žien v MOL lige (Zmluva č. 409/2019). Predpokladáme, že Hlavný kontrolór má vedomosť, že poskytnutím týchto dotácií z rozpočtu mesta Hlohovec pre SPORTAcademy Hlohovec v roku 2019 bolo porušené VZN č. 237/2019 Čl. 7 Nesplnenie podmienok poskytnutia dotácie, ods. 1 písm. a) – skutočnosť , že žiadateľ má nesplnené záväzky voči poskytovateľovi dotácie a voči organizáciám, ktoré poskytovateľ založil, alebo zriadil. Ako si máme vysvetliť jeho nekonanie v uvedenej veci nevieme, preto sa ho na najbližšom mestskom zastupiteľstve spýtame.

Hodnotenie (+55%): Nesúhlasím Súhlasím