Plat ste mi dali minimálny, odvolať ma n

Plat ste mi dali minimálny, odvolať ma n

Zverejnené 18.2.2021 10:58:35

 

Plat ste mi dali minimálny, odvolať ma nemôžete......
...Plat ste mi dali minimálny, odvolať ma nemôžete, čiže vy nemáte páky na to, aby ste ma donútili realizovať veci, o ktorých som presvedčený, že poškodzujú mesto... Toto boli slová, ktorými nás pán primátor mesta Hlohovec „privítal“ na stretnutí, ktorého sme sa ako novozvolení poslanci zúčastnili v januári 2019 v Dome služieb, kde sme predkladali svoje požiadavky k rozpočtu 2019. Nerozumela som tej istote, s ktorou to vravel...až do dnes. Už po tretí krát vetoval primátor mesta Hlohovec Mestským zastupiteľstvom schválené uznesenie na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. Dôvody poznáme. Je núdzový stav, vyjadrenie právneho názoru okresného prokurátora, že prijaté uznesenie je nezákonné... Mestské zastupiteľstvo je však iného názoru (o dôvodoch som písala v minulosti). Tento raz však pán primátor zašiel ešte ďalej. Vetoval i uznesenie potvrdené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Opäť, tie isté dôvody. Pokiaľ by sa jednalo o nové uznesenie, tak primátor má na takéto konanie právo. Mestské zastupiteľstvo však dňa 03.02.2021 hlasovalo o tom istom uznesení ako dňa 14.01.2021 a potvrdilo ho spomínanou trojpätinovou väčšinou. Poslanci teda prelomili jeho veto. Pán primátor vie, že v tomto prípade porušuje zákon, pretože v zmysle § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: „...Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť...“ Tak hľadá iný dôvod. A našiel ho. Vraj sa nejedná o potvrdené uznesenie ale o nové uznesenie. Naozaj? Zákon o obecnom zriadení neustanovuje presný spôsob, akým má obecné zastupiteľstvo uznesenie potvrdiť, resp. ako má byť potvrdzujúce uznesenie formulované. V praxi sa často používa spôsob potvrdenia uznesenia, kedy je text pôvodného uznesenia doslovne prevzatý do nového uznesenia, pričom toto nové uznesenie síce neodkazuje na predchádzajúce uznesenie, avšak pôvodné aj nové uznesenia sú obsahovo totožné. Z judikatúry súdov totiž vyplýva, že aj takýto spôsob potvrdzovania uznesení je akceptovateľný. Existuje rozsudok, kedy mestské zastupiteľstvo potvrdilo uznesenie vetované primátorom tým, že prijalo opätovne obsahovo totožné uznesenie s novým číslom uznesenia, čím sa ilustruje, že aj toto je prípustná forma potvrdzovania vetovaného uznesenia. Je teda potrebné vychádzať predovšetkým z obsahu a textového znenia konkrétneho uznesenia, a pokiaľ z neho nepochybne vyplýva vôľa obecného zastupiteľstva prelomiť sistačné právo starostu a opätovne schváliť to isté uznesenie, považuje sa toto nové uznesenie za potvrdzujúce uznesenie pôvodného uznesenia, a to aj v prípade, že sa v ňom na pôvodné uznesenie neodkazuje. I napriek mojim viacerým pokusom upozorniť na danú skutočnosť vedúcu právneho oddelenia a zistiť od nej, na základe akého právneho podkladu sa mesto rozhodlo považovať uznesenie zo dňa 03.02.2021 týkajúce sa vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra za nové a nie za potvrdzujúce, sa mi nepodarilo do dnešného dňa získať odpoveď. Je až zarážajúce, že v jednom prípade sa mesto odvoláva na právny názor prokuratúry, ktorá nie je záväzná, ale v druhom prípade neakceptuje rozsudok súdu, ktorý záväzný je. Porušuje mesto zákon s vedomím vedúcej právneho oddelenia? Až dnes chápem význam tých primátorových slov: ...vy nemáte páky na to, aby ste ma donútili realizovať veci... ...a on momentálne nechce. Dôvod si už nájde.

Hodnotenie (+90%): Nesúhlasím Súhlasím