OZ Zámok Hlohovec

OZ Zámok Hlohovec

Zverejnené 22.1.2017 20:39:37

 

Vysvetlenie k projektu Ekoučebňa:
Rozhovor s p. primátorom - Fraštacké noviny 12.1.2017 p. primátor: O to viac ma mrzí, že sa OZ rozhodlo presunúť svoje aktivity mimo Hlohovca do Kľačian. Napriek tomu, že sme mu ponúkli priestory na zriadenie ekoučebne, na ktorú dostali 81 000 eur z Recyklačného fondu, na ZŠ Koperníkova, že sme sa na tom dohodli a oslovili sme riaditeľky našich škôl, aby s OZ podpísali zmluvy o spolupráci, OZ prekvapujúco zriadilo túto učebňu v Kľačanoch. Tým prakticky tento projekt stratil pre hlohovské školy, ale aj školy z okolitých obcí zmysel, pretože logisticky sú presuny detí do Kľačian v rámci vyučovania zložité a nákladné. Naše vyjadrenie: OZ Zámok Hlohovec získalo 81.000 Eur na projekt Ekoučebne. To že mala byť na zámku, by bola pridaná hodnota, kde by deti získali okrem ekologického vzdelania aj bližší vzťah k pamiatke. Chceli sme aj týmto spôsobom zhodnotiť objekt zámku. Čo je dôležité na tomto projekte? Sú to najmä jeho výstupy v zmysle komplexného vzdelávacieho ekologického programu – knihy s rozšírenou realitou, pracovné zošity, stolové hry, náučné video, metodické listy a iné. Tieto materiály si začali tento týždeň preberať jednotlivé školy a plnohodnotne ich môžu zaradiť do svojho vyučovacieho režimu a pracovať s nimi. Zo škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zmluvu o spolupráci s nami podpísali všetky materské a základné školy okrem školy na Koperníkovej ulici. Celkovo aj so školami z okresu, kraja ale aj mimo neho máme dodnes podpísaných 23 zmlúv. Máme zazmluvnené obce ako je Oščadnica, Lednické Rovné, lebo podstatou projektu je komplexný vzdelávací systém a nie stoly a stoličky. Na stretnutí ohľadne Ekoučebne sa pán primátor nezúčastnil. S pani prednostkou a šiestimi členmi pracovného tímu Ekoučebňa bolo jasne odkomunikované, že vybavenie Ekoučebne dávame zatiaľ do Kľačian, kde sídli jedna z našich zmluvných škôl. Aj pani prednostka sa vyjadrila, že ona by tiež na mieste pani riaditeľky Heleny Kolníkovej bojovala za to, aby Ekoučebňa bola u nej na škole. Keďže sme chceli, aby aj vlk bol sýta aj ovca celá, zaznela z našej strany ponuka vytvoriť v zariadenej a plnovybavenej učebni na ZŠ Koperníkova centrum ekologického vzdelávania a do pripravenej triedy v Kľačanoch dáme mobiliár z projektu. Už sme boli dohodnutí na tejto verzii, keď sme boli na rokovaní na meste. Mali sme urobiť to, že zrazu zmeníme slovo, ktoré sme už raz dali? Je nám ľúto, ak to bolo zo strany mesta zle pochopené. ZŠ Koperníkova a Kľačany by boli dve miesta kde by mohol tento vyučovací program prebiehať v rovnakej kvalite, ale každá z 23 škôl si ho môže realizovať aj sama vo svojich vlastných priestoroch, keďže všetky výstupy dostali. Avšak do 30.11.2016, kedy sme mali oficiálne otvorenie Ekoučebne, sme nemali z mesta žiadnu informáciu o tom, či podpísali zmluvy zo školami z HC a či je dohodnutý priestor na ZŠ Kopernikova. Školy a škôlky sme navštívili, vysvetlili im projekt a riaditelia pochopili, že tu nejde o mobiliár, ale o vzdelávací systém pre deti. Aj napriek tomu, že im na porade riaditeľov doporučené, aby si jednotlivé školy premysleli, či pôjdu s nami do spolupráce, zapojili sa do projektu. Však to je predsa pre deti!!!!!!! Škôlky privítali zriadenie Ekoučebne v Kľačanoch, lebo pre deti sa im naskytol denný výlet vlakom, kde okrem Ekoučebne navštívia dopravné ihrisko a farmu. Niektoré škôlky Kľačany navštevujú už niekoľko rokov a nerobí im problém sa tam dopraviť. Tie školy a škôlky, ktoré nedisponujú tabletom môžu túto časť výučby realizovať na ZŠ Podzámska, kde im pani riaditeľka poskytne potrebné technické vybavenie tabletov. Dôležitá informácia je, že ak zámok bude sprístupnený verejnosti, mobiliár presunieme na plánované miesto. Nemyslíme si, že tento projekt stratil zmysel pre hlohovské školy a školy z okolitých obcí. Vy to posúďte sami. p. primátor: Poslednou kvapkou, ktorej nerozumiem, bol postoj združenia k dotácii na slávnostné otvorenie ekoučebne v Empírovom divadle. Požiadali o takúto dotáciu z fondu primátora, ja som im ju schválil, kolegyne pripravili potrebné zmluvy a OZ, keď zistilo, že bude musieť ako partnera podujatia uviesť aj mesto Hlohovec (čo musia všetci príjemcovia dotácií z mestského rozpočtu), odmietlo podpísať zmluvu o dotácii, o ktorú samé požiadalo. Naše vyjadrenie: Podujatie „Slávnostné otvorenie Ekoučebne“ : O. Z. požiadalo Mesto Hlohovec o finančnú dotáciu na podporu prezentácie projektu Ekoučebňa na Hlohovskom zámku vo výške 300 Eur. Z mesta bolo na tento účel schválených 100 Eur. Návrh zmluvy o túto podporu bol doručený na mail približne hodinu v deň oficiálnej prezentácie projektu v Empírovom divadle, pričom v tom čase sme finišovali so spustením celého programu, vítali a usádzali sme hostí. Zmluvu sme videli na maile až vo večerných hodinách po programe. Keďže sa schyľovalo k termínu podujatia a my sme nemali písomný návrh zmluvy od mesta, zabezpečili sme si všetko z vlastných zdrojov resp. od sponzorov. Citujeme zmluvu: "Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť prezentáciu poskytovateľa nasledovne. V priestoroch, v ktorých sa uskutoční, resp. koná akcia alebo podujatie, na ktoré bola poskytnutá dotácia, príjemca umiestni na viditeľnom mieste banner s logom mesta Hlohovec, ktorý si môže na tento účel zapožičať na Mestskom úrade v Hlohovci alebo použije vlastný banner s logom mesta Hlohovec a súčasne verejne počas konania akcie v rámci oficiálneho programu uvedie informáciu o tom, že táto akcia bola finančne podporovaná aj zo strany Mesta Hlohovec". Čiže ako sa dala splniť podmienka, keď sme zmluvu obdžali pár desiatok minút pred akciou (na mobil) a vedeli sme si ju prečítať až po prezentácii? Jednoducho sme sa k nej dostali až po prezentácii.

Hodnotenie (+40%): Nesúhlasím Súhlasím