OZ Zámok Hlohovec

OZ Zámok Hlohovec

Zverejnené 26.1.2017 9:57:07

 

Reakcia OZ Zámok Hlohovec k rozhovoru z Fraštackých novín z 12.1.2017
Fraštacké noviny 12.1.2017 Chcel som ísť predstaviť plány mesta so zámkom na stretnutie ich valného zhromaždenia, nedostal som od predsedníčky združenia túto možnosť. Pozval som preto členov združenia k sebe, aby sme sa porozprávali, prišla sotva tretina. Valné zhromaždenie OZ Zámok Hlohovec sa konalo 1.12.2016. Bolo to pre nás veľmi dôležité valné zhromaždenie, pretože sme vedeli od 10.11.2016, kedy sme boli na osobnom stretnutí s primátorom mesta a pani prednostkou, (za OZ –ko sa zúčastnili 3 členovia). Toto novembrové rokovanie s mestom sa nieslo v duchu vysvetľovania OZ-ka, prečo obnovovať kaštieľ spoločne a je škoda nepodať v ďalšom roku 2017 grant Obnovme si svoj dom. Snažili sme sa vysvetliť, že keď spojíme sily a financie, mesto to bude vychádzať lacnejšie a zároveň zamestnáme Hlohovčanov a vytvoríme ďalšie pracovné miesta. Odpoveď bola, že takýmto spôsobom takto teraz 2 roky nepôjdeme a mesto bude súťažiť dodávateľa. A okrem toho deklarovali, že pripravia projekt Obnovme si svoj dom na Bastion, keďže jeho stav je havarijný. Na stretnutí padla aj alternatíva, aby sme sa zamerali na rekonštrukciu tzv. „hospodárskej budovy záhradníka“, no k tomu by musela byť pripravená zmluva, ktorú by následne schvaľovalo zastupiteľstvo a do termínu 19. 12., keď sme mali podať žiadosť o grant, by sme to ani pri najlepšej snahe nestihli. Potom sme odohrali v Chtelnici 26.11. divadelné predstavenie Šintavskej bosorky a s pánom starostom sme sa bavili o našom pôsobení na zámku v Hlohovci, no keďže sme vedeli, že s rekonštrukčnými prácami u nás doma na zámku končíme, padol predbežný návrh na spoluprácu v zmysle obnovy jedného z pavilónov chtelnického kaštieľa. Z tohto dôvodu sme zvolali valné zhromaždenie a rozprávali sme o tom, ako budeme pokračovať v ďalšej činnosti. Valné zhromaždenie je internou záležitosťou združenia a nie je našou povinnosťou širokej verejnosti zverejňovať termín stretnutia. Napriek tomu pán primátor vedel o našom stretnutí a napísal všetkým členom združenia mail (okrem predsedníčky združenia), že chce na ňom vystúpiť. Členovia OZ-ka predsedníčke túto informáciu oznámili a spoločne sa dohodli, že nie je dôvod, aby sa zúčastnil valného zhromaždenia, pretože sme mali už pripravený program a chtelnický návrh sme museli prerokovať. Na tomto valnom zhromaždení sa prijímali aj noví členovia OZ-ka a určila sa osoba, ktorá bude mať na zodpovednosť činnosť spojenú s administráciou nových členov. V maile, ktorý prišiel na OZ-ko, padla otázka priamo na adresu predsedníčky OZ-ka, či je to jej rozhodnutie, aby nemohol prísť primátor na valné zhromaždenie. Odpoveď bola, že nemohlo to byť jej rozhodnutie, pretože jej mail so žiadosťou o účasti na valnom zhromaždení ani neposlal. No zároveň sme sa snažili byť ústretoví aj k pánu primátorovi a na ním vyvolaný návrh na stretnutie sme reagovali tým, že sme ponúkli náhradný termín, ktorého sa zástupcovia z našich radov aj zúčastnili, a to na mestskom úrade 7.12.2016. Vtedy sme už po valnom zhromaždení vedeli dve veci – že pôjdeme pracovať do Chtelnice v rámci projektu Obnovme si svoj dom (termín podania bol 19.12.2016) a že sme Miroslava Kollára neprijali za člena združenia. Na tomto stretnutí sa p. primátor spýtal, či sme už schvaľovali členov OZ-ka. Priamo podpredseda združenia, mu oznámil na tomto osobnom stretnutí, že nebol prijatý za člena a hlasovanie prebehlo tak, že všetci členovia boli proti a jeden sa zdržal (výsledok hlasovania tiež nie je našou povinnosťou zverejňovať). Napriek tomu, vo FN 12.1.2016 vyšlo toto vyjadrenie: Dokonca som si vtedy pri podpise zmluvy v dobrej viere podal prihlášku za člena združenia – dodnes na ňu (takmer po roku) nemám oficiálnu odpoveď. To znamená, že pán primátor 12.1.2016 vedel od osobného stretnutia 7.1.2016, že nebol prijatý za člena OZ-ka. Na záver: V Hlohovci po rokovaní 10.11.2016 nám bolo jasné oznámené, že nemôžeme podať grant z MK SR Obnovme si svoj dom, pretože mesto ide podať grant z MK SR na riešenie statiky Bastiónu. Upozorňujeme, že grant Obnovme si svoj dom, program 1 je riešený v niekoľkých podprogramoch: 1.1 až 1.5. Je možné podať súčasne dva granty, čiže mesto cez 1.1 podprogram a Oz-ko cez 1.4 podprogram. Napriek tomu nám to bolo zamietnuté v Hlohovci uskutočniť. To, že to ide, je dôkazom prístupu obce Chtelnica. Obec Chtelnica podala grant v podprograme 1.1. a my ako OZ sme podali grant v podprograme 1.4. A mesto Hlohovec, podalo grant Obnovme si svoj dom, ako pán primátor deklaroval nám na osobnom stretnutí, ako aj v rozhovore s HCTV. Presvedčte sa sami, keď si rozkliknete tento link: https://dotacie.culture.gov.sk/granty2017/zobraz_ziadosti.php

Hodnotenie (+50%): Nesúhlasím Súhlasím