otvorene povedané

otvorene povedané

Zverejnené 8.7.2017 20:20:30

 

Právne aspekty okolo dotácie
Boli sme poverení, vypracovat právny posudok ohladne legálnosti postupu statutára mesta Hlohovec pri podaní ziadosti o dotáciu na rekonstrukciu zámku v Hlohovci. Ako prvé je potrebné zdoraznit, ze vsetky okolnosti okolo podania tejto ziadosti sú prinajmenej sporné. Listom z 18. marca 2017 oslovili dedici Hlohoveckého Zámku (cez svojho právneho zástupcu) primátora mesta Hlohovec. Z korespondencie, ktorou mu bolo jednoznacne tlmocené, ze si ako právni nástupcovia po grofovi Dr. Viliam Erdödy, uplatnujú svoje dedicské nároky aj na zámok, je jednoznacne mozné usúdit, ze touto formuláciou muselo byt mestu od tejto chvíle naprosto jasné, ze vlastnícky vztah mesta k zámku je primajmenej spochybnený. Popri záujme o prevoz pozostatkov grófa Dr. Erdödy, ako i jeho manzelky grófky Anny Erdödy do rodinnej hrobky v Hlohovci, vyjadrili dedici aj jasný záujem o zámok a prejavili aj ochotu vniest vlastné investície do jeho obnovy. Tieto fakty neboli v marci, ani v apríli poslancom mesta oznámené, primátor ich zadrzal pre seba, pricom pozval na 20. apríla 2017 dedicov na jednanie na mestský úrad. K jednaniu prizval aj právnicku mesta a rovnako i zodpovednú silu majetkoprávneho odboru mesta. Uz v tejto fáze dochádza k hrubému porusemniu kompetencie primátora, ktorý nemoze jednat vo svojom mene bez vedomia poslancov. Práve preto, ze podal 18.04.2017 ziadost o túto spornú dotáciu povazujeme jednanie verejného cinitela na hrane zákona, z tejto dimenzie pohladu je dokonca mozné zvázit, ci nedochádza k napleneniu tresného cinu podvodu. Rovanko i tá skutocnost, ze dedici neboli pripustení k slovu na MsZ 18. mája (ked o nicom predoslom neinformovaní poslanci neodhlasovali návrh na ich vystúpenie), je z dnesného phladu pochopitelná a mozná posúdit ako zámer k podvodu, pretoze sa tak nemohlo stat práve pre ziadost, ktorú primátor medzicasom odoslal s neúplnými informáciami, aby tam nezaznelo, ze dedici chcú investovat do zámku, co menií samozrejme opodstatnenost ziadosti o túto dotáciu v takom vysokom rozsahu. Ak by bol primátor poslancov oboznámil s korespondenciou z marca 2017, bol by po správnosti musel zvolat mimoriadne zasadnutie, malo to byt ale rovnako i prerokované na zasadnutí MsR a i MsZ. Ziadosti o dotáciu, sa prikaldajú aj cestné prehlásenia. V týchto doslo ale k zatajeniu tejto skutocnosti o dedicoch, ktorí nadviazali s mestom kontakt, predlozili mestu dedicské osvedcenia, s razítkami rakúskeho, nemeckého. i svajciarskeho súdu, rovnako i s overením kópie rakúskym obvodným súdom vo Viedni. Nech by sa uz primátor akokolvek odvolával, ze overenia dokladov alebo overenie predkladov chýbali, neoprávnuje ho to este na zatajenie týchto závazných skutocností tak samotným poslancom a rovnako tak ani Ministerstvu kultúry SK! Preto ak komisia doporucila dotáciu udelit za týchto okolností (Ministervo nemalo správny obraz o situácii v Hlohovci, vobec netusilo o existencii dedicov, ani o ich ochote do zámku investovat finacné prostriedky) neznamená to este, ze dotácia bude udelená aj za týchto okloností, nakolko ministerstvu kultúry sú medzicasom tieto závazné skutocnosti známe. Aj aspekt vyhlásenia verejného obstarávania je nanajvýs sporný, pretoze mesto je rovnako i tu povinné svoj spor s dedicmi otvorene oznámit a za týchto okloností by vobec nemalo príst k výberovému konaniu. Celá situácia okolo dotácie bude dozaista este velmi kontraverzná a je len s vysokým záujmom potrebné sledovat, ako sa k nej postavia samotní podlanci mesta.

Hodnotenie (+45%): Nesúhlasím Súhlasím