Michal Š

Michal Š

Zverejnené 20.12.2017 22:17:40

 

kontroly
Na úvod musím konštatovať, že počas môjho produktívneho veku som pôsobil na pozícii ekonóma TOV / technická údržba výroby/ v bývalej Drôtovni 19 rokov, potom 4 roky na vtedajšom VĽK / výbor ľudovej kontroly Krajského národného výboru , na teritóriu dnešných VÚC Trnavy,Nitry a Trenčína/ a neskôr na DÚ v Hlohovci. Čiže bol som kontrolovaný, ale som aj kontroloval. Samozrejme , objektami kontrol boli organizácie, ktorých zriaďovateľmi boli v tom čase Krajský výbor, okresné výbory a mestské výbory, školy, nemocnice , podniky komunálnych služieb,stavebné podniky a pod. Musím konštatovať, že predmetom kontrol boli podobne ako dnes: pokladničné doklady, faktúry a t.ď.Prečo som to na úvod spomínal ? Dovolím si poznamenať , že viem posúdiť rozsah a kvalitu kontrol, ktoré vykonáva Hlavný kontrolór mesta. Podľa môjho názoru, jeho kontroly sú veľmi podrobné a skontrolovať také množstvo dokladov je veľmi náročné. Samozrejme , dnes metodika je trocha odlišná, ale princíp je rovnaký. Čo tým chcem povedať. Ak vo výstupe z kontrol / prejednávaných na zastupiteľstve /sa citujú zákony,paragrafy /§/ ktorých porušenie bolo kontrolou zistené, podobne podrobná citácia účtovných predpisov, tak správu ktorú predloží kontrolór na zastupiteľstvo, je " nečitateľná" a nemá nijaký význam. Táto podrobná správa by mala byť založená u Hlavného kontrolóra a u kontrolovaného subjektu, za účelom kontroly prípadne uložených opatrení.Na zastupiteľstvo , by podľa môjho názoru mala byť spracovaná skrátená verzia, v ktorej by boli uvedené závažnejšie prípady v tom ktorom kontrolovanom subjekte. Správy z kontrol nikto z poslancov nečíta a keď ich číta kontrolór , tak ho nikto nepočúva. A čo chcem doporučiť do budúcnosti. Pravidelné školenia účtovníčiek. A kto by to mal organizovať / zabezpečovať/? No predsa zriaďovateľ. Dôvod ? Keď si prečítate podrobnejšie jednotlivé správy z kontrol , zistite, že sa vyskytujú rovnaké nedostatky skoro vo všetkých kontrolovaných subjektoch.A pokiaľ sa budú konať pravidelné školenia, je veľký predpoklad, že tých nedostatkov bude podstatne menej a tým sa skráti doba kontroly . O tomto sme vážne hovorili s bývalou prednostkou a účtovníčkou na 1. ZŠ. Výsledkom toho by bola časová úspora HK, ktorú by mohol efektívne využiť pri kontrole takých organizácii, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť ako napr. NsP, VaTS, alebo hĺbkovú kontrolu organizácii, ktorým boli poskytnuté dotácie, či boli účelovo využívané.V následujúcom období bude určite predmetom záujmu kontrola dotácii na rekonštrukciu Hlohovského zámku. Na záver, tento príspevok berte ako môj osobný pohľad na efektívnosť a zmysel kontroly.

Hodnotenie (+50%): Nesúhlasím Súhlasím