Z FB

Z FB

Zverejnené 2.7.2018 19:46:42

 

Chobotnica
Pán poslanec Pestún zverejnil na svojom FB: Chobotnica mesta Hlohovec Na MsZ v Hlohovci 28. 6.2018 som informoval o závažných zisteniach týkajúcich sa čerpania dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu. Stopy vedú k najvyšším predstaviteľom mesta. Počas rokovania MsZ v bode aktuálna informácia o meste mi najskôr nechcel primátor Miroslav Kollár udeliť slovo, potom počas mojej prezentácie sa zhoršil nečakane online prenos až vypadol. Lokálne mediá o tom nepíšu ani riadok, nebola zvolaná“ tlačovka“, poskytnuté žiadne vysvetlenie z druhej strany a mlčí aj hlavný kontrolór mesta , ktorý dotácie za rok 2015 kontroluje už druhý krát. Všetky vyúčtovacie doklady sú na nasledujúcom linku: https://mega.nz/#F!6XYGmCoD!Mqr4TStQOls__xwVDtcNwA Marián Bobák sponzoroval volebnú kampaň súčasného primátora Miroslava Kollára, ktorý verejne priznal obr. 3. , že mu jeho pomoc výrazne pomohla k víťazstvu. Dňa 22. marca 2018 špecializovaný trestný súd odsúdil konateľa firmy Maynet Mariána Bobáka za to, že „použil prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožnil spôsobenie sprenevery, pričom týmto činom spôsobil škodu veľkého rozsahu“. Marián Bobák je konateľom SPORTA Hlohovec s.r.o. , ktorá čerpala z rozpočtu mesta Hlohovec dotácie na energie a športovú činnosť , je bratom Miroslava Bobáka, člena MsR, poslanca MsZ a predsedu športovej komisie , ktorá navrhuje a schvaľuje prideľovanie dotácií. Patrik Voltmann člen MsR, poslanec MsZ, predseda ekonomickej komisie, konateľ SPORTA Hlohovec s.r.o. , predseda SPORTacademy o.z., prezident HC SPORTA Hlohovec, blízky spolupracovník Mariána Bobáka má priamu zodpovednoť za schvaľovanie, čerpanie a vyúčtovanie dotácií za roky 2015 a 2017 vo výške 347 000€. Reakcia najvyššieho predstaviteľa mesta Miroslava Kollára na zverejnený rozsudok bola vskutku absurdná, snaží sa nám vo svojom videu nahovoriť , že nemá s Mariánom Bobákom nič spoločné a názov svojho statusu si zvolil vcelku silne sarkastický „ ako som tuneloval mesto“.obr.4 Prepojenie Mariána Bobáka a Miroslava Kollára je nasledovné: Marián Bobák sponzoroval Miroslavovi Kollárovi predvolebnú kampaň, pravidelne mu poskytuje mediálny priestor vo svojích novinách.obr.5 Miroslav Kollár je členom OZ Fraštačania , ktoré využíva priestory športovej haly/ patríacej mestu/ na svoju činnosť, ktorú má v prenájme súčasne Sporta Arena predtým Maynet, kde konateľom je Marián Bobák. Za 4 roky odišlo z rozpočtu mesta subjektom , ktoré deklarujú športovú činnosť v oblasti hádzaná suma : 489 320 € = 14 741 254 SK . Subjekty, ktoré žiadali a dostali dotáciu na športovú činnosť a energie v oblasti hádzaná na roky 2015- 2018 : SPORTA Hlohovec, s.r.o., konateľ Marián Bobák, Patrik Voltmann do 12.12.2017 Sportacademy Hlohovec o.z., predseda Patrik Voltmann Vyžiadal som si vyúčtovanie dotácií za roky 2015 až 2017 a uvádzam nasledovné závažné zistenia : 1. Žiadosť obr.6 o dofinancovanie športovej činnosti HC SPORTA Hlohovec adresovaná Miroslavovi Kollárovi, primátorovi mesta Hlohovec zo dňa 11.9.2015 vo výške 30 000€ nespĺňala náležitosti vtedy platného VZN č. 126/2012 , aj napriek tomu bola predložená MsZ dňa 17.9.2015 na schválenie. Žiadosť bola podpísaná poslancom MsZ a prezidentom HC SPORTA Hlohovec Patrikom Voltmanomm. Dotácia bola schválená. 2. Ani jeden účtovný doklad, ktorý bol predložený SPORTAcademy pri vyúčtovaní dotácií za rok 2015 nebol vystavený v jej mene. Obr.7 a navyše ani nie je možné posúdiť z niektorých dokladov o aké služby sa jedná. 3. Dotácie na energie v roku 2015 boli schválené pre SPORTAcademy v sume 21500€, mesto Hlohovec však poslalo dotáciu na účet patriaci SPORTA Hlohovec . obr.8 4. Vyúčtovať dotácie na energie za rok 2015 mala SPORTAcademy Hlohovec, tá predložila pri vyúčtovaní účtovné doklady SPORTA Hlohovec vid obr. 9 , pričom športovú halu má v prenájme Maynet s.r.o. Miesto odberu, množstvo odobratej energie, číslo meracieho zariadenia, všetko čo obsahuje štandardná faktúra na uvedenej faktúre chýba, čiže nie je možné zistiť základné informácie za čo a komu bolo účtované. 5. SPORTAacademy riadne nevydokladovala čerpanie dotácií z rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2015 , čím nesplnila jednu z podmienok, ktorá je potrebná na získanie dotácie z rozpočtu mesta pre ďalší rok. V roku 2016 odišlo z účtu mesta Hlohovec vo forme dotácií pre SPORTAcademy 126 500€. 6. Hlavný kontrolór Ján Brezovský , ktorý čerpanie dotácií za rok 2015 kontroloval vo svojej správe zo dňa 22.12.2016 konštatuje, že v kontrolovanom subjekte nebolo zistené závažné porušenie všeobecne záväzných predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. Dotácie určené pre športovú činnosť boli využité za rok 2015 následne obr. 10 : pričom je dôležité si uvedomiť, že žiadateľ o dotáciu deklaruje jej využitie pre deti a mládež a na športovú činnosť 7. Maynet sro, dlžník mesta za nájom športovej haly za rok 2015 vo výške 4933€ končí v roku 2016 v daňovom raji, zmluvným nástupcom je spoločnosť Sporta Arena, ktorá prevzala na seba všetky záväzky vrátane dlhu. Jednou z podmienok čerpania dotácií z rozpočtu mesta je , že subjekt nemôže byť dlžníkom mesta. Vo vyúčtovacích faktúrach SPORTAcademy za rok 2016, ktorými sa preukazuje spôsob použitia dotácií sú faktúry vystavené Sporta Arena vo výške 49 677,57 €, takto sa dlžník mesta dostal k desiatkam tisíc € z rozpočtu mesta. Konateľom Sporta Arena je Marián Bobák, predsedom OZ Sportacademy je Patrik Voltmann a predsedom športovej komisie je Miroslav Bobák. 8. Podobným spôsobom sa k peniazom z dotácií z rozpočtu mesta Hlohovec dostala Sporta Arena, dlžník mesta v roku 2017, kedy vo vyúčtovaní dotácie subjektu Sporta Hlohovec sú faktúry Sporta Arena vo výške 33 125.22 €. Konateľom jednej aj druhej spoločnosti je Marián Bobák, čiže Marián Bobák faktúruje Mariánovi Bobákovi. Konateľom Sporta Hlohovec je v tomto období roku 2017 aj Patrik Voltmann. 9. Sporta Arena je druhým najväčším dlžníkom v roku 2017 spoločnosti VTS Hlohovec kde je 100% vlastník mesto a neplní si riadne záväzky aj napriek úkonom súvisiacich s vymáhaním pohľadávok / 15.3.2017 posledný pokus o zmier zaslaný konateľom Tomášom Borovským / , pričom vo vyúčtovacích faktúrach Sporta Hlohovec za dotácie za rok 2017 sa nachádzajú faktúry Sporta Arena za spotrebu vody v celkovej výške 6 330,87€ a samotná Sporta Arena neuhradila VTS Hlohovec ani euro. Obr. 11 10. Vyúčtovanie energií za celé obdobie 2015 až 2017 je neprehľadné, faktúry nespĺňajú náležitosti / miesto odberu, merač, stav pred , stav po, množstvo odobratej energie/ vody/ atd. Zákon 251/2012 o energetike hovorí jasne kto môže podnikať v tejto oblasti, čiže aj faktúrovať. Spoločnosť Sporta Arena nemá oprávnenie v tejto oblasti podnikať a aj napriek tomu v roku 2017 faktúrovala Sporte Hlohovec za elektrinu, plyn a vodu v celkovej sume 33 125,22€. Zákon 251/2012 o energetike presne stanovuje kto a akým spôsobom môže energie refakturovať, Refakturácia Sporta Arena smerom k Sporte Hlohovec porušuje ustanovenia uvedeného zákona. 11. Použitie dotácií v roku 2016 obr. 12, kedy aj na energie aj na športovú činnosť ich získala SPORTAcademy o.z. kde predsedom je Patrik Voltmann. Dodácie boli získané neoprávnene, použitie je v rozpore s účelom poskytnutia a vyúčtovanie je netransparentné. 12. V roku 2017 požiadala pre zmenu o dotácie SPORTA Hlohovec, ktorá ich v roku 2015 získala neúplnou žiadosťou, čiže neoprávnene. Tu treba povedať, že mohol zasiahnuť hlavný kontrolór mesta Hlohovec Ján Brezovský, ktorý musel uvedené zistiť pri kontrole v decembri 2016. Bolo jeho povinnosťou informovať MsZ o nesplnených podmienkach, tým by zastavil schválenie dotácií vo výške 133 000€. Dotácie boli MsZ schválené. Použitie dotácií obr. 13 je v rozpore s VZN 171/2016 , vyúčtovanie je netransparentné. 13. Stanovisko primátora mesta Miroslava Kollára dňa 29.mája 2018 na soc. Sieti obr. 14 14. Roky 2015 až 2017 kontrolovali aj zamestnanci mesta, ktorí svojím podpisom potvrdili , že je všetko v poriadku a tak aj v roku 2018 schválilo MsZ dotáciu pre SPORTU Hlohovec vo výške 142 320€

Hodnotenie (+78%): Nesúhlasím Súhlasím