Ing. Peter Maron

Ing. Peter Maron

Zverejnené 6.12.2018 20:04:16

 

Mestské zastupiteľstvo 6.12.2018
Neviem, kto z Vás, čitateľov, pozeral priamy prenos alebo záznam z posledného zastupiteľstva mesta Hlohovec, ale som veľmi zvedavý na Vaše reakcie. Ja osobne som sa pripravoval na túto udalosť veľmi zodpovedne, a preto som zástupcov občanov ešte pred prijatím uznesenia o rozpočte mesta na rok 2019 upozornil na chyby v tomto rozpočte tým, že som vystúpil s týmto príspevkom: "Vážené dámy, vážení páni, Môj príspevok nebude dlhý. Viem, že ste prišli na zastupiteľstvo predovšetkým preto, aby ste ešte v starej zostave schválili rozpočet na budúce obdobie, ale musím Vám oznámiť smutnú správu. Rozpočet, ktorý bol predložený vám a vlastne aj všetkým obyvateľom Hlohovca obsahuje rad chýb a predovšetkým informácia, že konečný rozpočet je prebytkový s prebytkom viac ako 12 000 € je mylná, pretože kontrolou jednotlivých položiek a ich jednoduchým sčítaním som objavil chybu a rozpočet je v skutočnosti schodkový, pričom výška schodku je viac ako 30 000 €. Z uvedeného vyplýva, že takto pripravený rozpočet nemôžete schváliť, pretože v opačnom prípade budem nútený podať sa príslušný súd žalobu na zrušenie Vášho uznesenia. Vzhľadom na skutočnosť, že súdne konania bývajú dlhé, bude súčasťou žaloby i žiadosť o vydanie predbežného opatrenia. Dôsledkom bude rozpočtové provizórium pre mesto Hlohovec až do súdneho rozhodnutia a to môže trvať i niekoľko mesiacov. V prípade, že ho neschválite a rozpočet bude riadne opravený a zverejnený, je možné zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom bude správny rozpočet schválený a rozpočtové provizórium by nemuselo trvať viac ako zopár dní nového roka. Niektorí z Vás pokračujú ako poslanci i ďalšie volebné obdobie, niektorí už mandát nezískali, ale pre všetkých platí jedno: ako sa pozriete svojim spol.uobčanom a voličom do očí, ak budú vedieť, že ste ochotní prijať uznesenie aj v prípade, že ste vopred vedeli, že predložený návrh obsahuje chyby a to zvlášť závažné. Trestnoprávnu zodpovednosť takéhoto konania bude samozrejme posudzovať súd. Ďakujem za vašu pozornosť." Na môj príspevok nikto nereagoval, nikto sa nespýtal, ako som k uvedenému schodku dospel, jednoducho schválili rozpočet tak, ako im ho predložil primátor mesta Hlohovec. Z vlastnej iniciatívy a s úctou k vedúcej EO MsÚ, ktorá po mojom príspevku zbledla a horúčkovito začala kontrolovať celý predložený rozpočet som o 17:00 vo vystúpení občanov mesta predniesol druhú časť môjho pripraveného príspevku: Návrh rozpočtu Mesta Hlohovec na rok 2019, ako jeden z najdôležitejších dokladov týkajúcich sa mesta, som si veľmi podrobne preštudoval. Možno je to tým, že ako zakladateľ a bývalý vedúci najväčšieho kontrolného oddelenia na colnom úrade v Bratislave som každý dôležitý doklad, ktorý som predkladal či už nadriadeným, alebo kontrolným orgánom, riadne preveril, aby som neuvádzal nepravé alebo nepravdivé údaje prípadne údaje bez riadneho preverenia a doloženia. Preto som bol veľmi prekvapený, keď som pri kontrole predloženého materiálu nenašiel napríklad stanovisko „Komisie ekonomickej, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb“, ktorá má ako úlohu (citujem zo „Štatútu komisií mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec“ § 10 ods. 1 písm. a) pododsek 1. „Spracúva a predkladá stanoviská, odporúčania a návrhy k materiálom predkladaným na rokovanie MsZ a MsR, najmä: - K návrhu rozpočtu mesta, jeho zmenám a k jeho priebežnému plneniu“ koniec. cit. Táto komisia je podľa vyššie spomenutého štatútu ešte stále zriadená, pretože zanikne podľa § 1 ods. 5 Štatútu až zložením sľubu novozvolených poslancov. Nebudem sa vyjadrovať k jednotlivým výdavkovým položkám, na to nemám mandát, hoci nad mnohými som len krútil hlavou, ale prekvapilo ma, prečo mi po preverení údajov nesúhlasí výdavková časť rozpočtu a prečo je s touto nemalou chybou predkladaná primátorom mesta na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Chyba nastala pri sčítaní položiek z Programu č. 1 – Správa mesta, kde boli uvedené jednotlivé položky ako sú na zelenom podklade žltými číslami s výsledkom uvedeným na červenom podklade žltými číslami. Správny výsledok je v tomto programe uvedený na žltom podklade červenými číslami. (obrázok s číslami neprikladám). Tento rozdiel vo výške 45 411,00 € je spôsobený tým, že ste do výdavkov mesta nezahrnuli položku „Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra“. Preto v konečnom súčte nie je rozpočet prebytkový s prebytkom 12 547,00 €, ale schodkový so schodkom 32 864,00 €. Nikto nepohol brvou, každý si len vypočul moju správu. Pracoval som v Colnej správe a prerokovával som tovar vo vývoze (ľudovo som ako colník vybavoval tovar smerom zo Slovenska). Stretávali sme sa pred Veľkou Nocou s vývozom jahniat do Talianska. Možno vedeli, možno tušili, čo ich čaká. Preto aspoň bľačali, čo pripomínalo detský plač. Dnešné zastupiteľstvo nevydalo po mojich príspevkoch ani hláska. Ani ten plač... Koho sme si to zvolili, aby rozhodoval o našich osudoch, o našich peniazoch?

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím