Otázka (N)

Otázka (N)

Zverejnené 19.6.2019 8:01:25

 

Koná právny odbor mestského úradu ?
SPORTAcademy Hlohovec dostala v roku 2015 dotácie od mesta Hlohovec a to 21 500 € na úhradu energií a 11 000 € na športovú činnosť. Hlavný kontrolór mesta Hlohovec v Správe o výsledkoch kontroly č. 40409/2018/3618 konštatoval, že v roku 2015 organizácia SPORTAcademy Hlohovec porušila VZN č. 126/2012 čl. 10 ods. 4. Pripomíname odsek 6 čl. 10 VZN č.126/2012 ktorý hovorí: “Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v zmysle čl. 10 ods. 4 tohto VZN, je povinný vrátiť dotáciu na účet mesta“. Vrátila SPORTAcademy Hlohovec, mestu Hlohovec dotáciu 21 000 € a dotáciu 11 000 € podľa ods. 6 čl. 10 VZN č. 126/2012, keď jej boli poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta Hlohovec aj tento rok?

Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím