Michal Š

Michal Š

Zverejnené 19.6.2019 17:59:14

 

voda naša každodenná
Každý príbeh má svoj začiatok aj koniec. Tento môj, ktorý sa tyká vody v Hlohovci sa začal 11.5.2011, keď vtedajší konateľ VaTS s.r.o. pán Sobotovič doniesol na zastupiteľstvo, ktoré sa konalo v Dome kultúry 5 ks potrubí, ktoré bolo nutné vymeniť pre jeho opotrebenie a samozrejme úniky vody. Primátorom v tom čase bol pán Dvoran. Súdny človek by očakával, že tak ako primátor, tak aj zastupiteľstvo si uvedomí problém a zaujme rozhodné stanovisko smerujúce k náprave. Takéto stanovisko im priamo ukladali zákony a to Zákon o obecnom zriadení číslo 369/1990 Z.z. Zb. a Zákon o majetku obci číslo 138/1991 Z.z. Zb. No súdnosť v tom čase nebola dominantná v ich rozhodovaní. Konateľ Sobotovič , odišiel z VaTS 30.4.2012 a na jeho miesto, teda na funkciu konateľa spoločnosti bol primátorom , bez výberového konania dosadený človek, ktorý o povinnostiach konateľa Vodárenskej spoločnosti nevedel nič. A takto pokračovalo až doku 2015. Za 4 roky primatorovania pána Dvorana, do zeme uniklo 2 073 874 m3 vody v hodnote 1 223 585 ,- €. No čo je to ? Povie si nezainteresovaný človek. Veď v zastupiteľstve sedeli tí najpovolanejší a tí posúdili problém za nepodstatný a oni riešili predsa ďaleko dôležitejšie veci, bez ktorých by obyvatelia mesta nemohli žiť . A prišli voľby. Do zastupiteľstva sa dostalo niekoľko nových a zodpovednejších obyvateľov mesta. Primátorom sa stal pán Kollár. A ten zareagoval promptne. Vymenil, samozrejme bez výberového konania, krízového manažera vo VaTS. Nevieme síce akú úlohu mu uložil, ale keď po roku odchádzal tak ho hodnotil, ako úspešného. Za jeho pôsobenia straty vody dosiahli 41,8 %, ale to nikoho netrápilo a ani sa tým nezaoberal. A príbeh, ten pokračoval. Pre zmenu, ale taktiež bez výberového konania bol dosadený vzdelaním právnik, ale len na polovičný úväzok, ale to je bežné . Očakávalo sa, že ako právnik, bude ctiť zákony a bude uplatňovať v organizácii neexistujúce , ale všeobecne platné zákony a to Vyhlášku MŽP SR č. 262/2010 Z.z. ktorou sa ustanovuje plán obnovy verejného vodovodu a kanalizácie a Vyhlášku č. 55/2004 Z.z. t. Prevádzkový poriadok, ktorý keď v organizácii nebol, tak jeho povinnosťou bolo tento vypracovať. A aby som bol spravodlivý k pánovi Dvoranovi, tak musím uviesť, že za 1. funkčné obdobie p. Kollára do zeme uniklo celkom 2 585 263 m3 vody v hodnote 1 525 305,- € čo je o 301 720,- € viac oproti obdobiu funkcionarčenia pána Dvorana. To, že boli namontované monitorovacie zariadenia, ktoré svojim spôsobom zabraňujú vyšším ( ťažko preukázateľným) únikom vody, tu nebudem spomínať. A prečo ? Lebo predsa dosadený konateľ, bol povinný robiť takéto opatrenia. Za to bol odmeňovaný! Nutné je však podotknúť , že základnú povinnosť nesplnil, to je že nezabezpečil výmenu ani 1 metra potrubia tak ako mu ukladala vyhláška. A čo DR za primátora p. Dvorana 1. funkčného obdobia p.Kollára ?? Boli zvolené, čim sa zákonu učinilo zadosť. A ako kontrolovali konateľov ? To zastupiteľstvo nezaujímalo, hoci to bola ich zákonná povinnosť. Ako člen terajšej DR musím konštatovať, že nová konateľka, ako znalá a odborne spôsobilá, začala tak, ako jej ukladá zákon o vodárenskej spoločnosti. A ak jej bude vychádzané v ústrety, verím, že spoločnosť bude čoskoro na želateľnej úrovni. Doporučujem prijať odborne spôsobilého pracovníka v stavebnom obore, ktorý v spolupráci s konateľkou a správcami sieti na jednotlivých uliciach, zabezpečí výmenu vodovodných a kanalizačných potrubí na základe ich opotrebovanosti t.j. na základe monitoringu celej rozvodnej siete vodovodných potrubí a samozrejme v spojitosti s touto činnosťou aj opravu povrchu ciest. A tu sa ten príbeh končí. Iniciatívu nech prevezme niekto mladší a do tejto činnosti mu prajem viac úspechov.

Hodnotenie (+50%): Nesúhlasím Súhlasím