Skončilo sa rozpočtové provizórium - hľa

Skončilo sa rozpočtové provizórium - hľa

Zverejnené 16.2.2019 16:01:06

 

Skončilo sa rozpočtové provizórium - hľadá sa dodávateľ
Predmetom zákazky sú práce na oprave a údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 31.03.2020.Verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzača/zhotoviteľa stavebne udržiavať miestne komunikácie, chodníky a spevnené plochy v takom stavebno-technickom stave, ktorý na nich zabezpečí bezpečnú a plynulú premávku. Predmet zákazky pozostáva z prác na celoročnej oprave a údržbe povrchov komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v nasledovnom rozsahu: A.Hlavné činnosti predmetu zákazky: A.1 Oprava asfaltových povrchov A.2Oprava povrchov z dlažieb A.3Ostatné zemné a búracie práce B.Doplnkové činnosti predmetu zákazky: B.1 Oprava kanalizačných vstupov B.2 Rúrové vedenia B.3Dopravné zábrany a ostatné doplnkové dopravné zariadenia B.4Terénne úpravy a iné zemné práce B.5 Dočasné dopravné značenie Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch a v neocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Predpokladaná hodnota 275 047,96 EUR bez DPH

Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím