Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

22. január 2008

Činnosť komisie ukončená

Komisia na spracovanie programu podpory participácie mladých ľudí na živote mesta Hlohovec nebude pokračovať vo svojich aktivitách.

Dňa 26. júna minulého roku bola primátorom mesta na základe uznesenia menovaná Komisia na spracovanie programu podpory participácie mladých ľudí na živote mesta Hlohovec v roku 2007. Predseda komisie a zároveň delegát Centra voľného času Dúha MVDr. Oliver Pestún inicioval dve stretnutia študentov s predstaviteľmi mesta, na ktorých mladí predniesli nielen svoje pripomienky, ale aj niekoľko návrhov na skvalitnenie ich života v našom meste. Vznik komisie podnietila aj reálna možnosť čerpania dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom programu Adam 2. Študentom by pri spracovávaní a predkladaní projektov boli nápomocní kompetentní pracovníci CVČ Dúha a práve menovaná komisia sa mala stať akýmsi koordinátorom a hlavne pomocnou rukou pri realizácii jednotlivých návrhov.

Zmienené stretnutia zároveň otvorili aj nový zaujímavý priestor na dialóg medzi mladými ľuďmi so zástupcami mesta. Členovia komisie ako aj zúčastnení študenti sa zhodli na užitočnosti a perspektíve rozbiehajúcej sa aktivity. Ako sa vyjadril sám jej predseda Oliver Pestún: „ Dá sa povedať, že sme urobili prvé kroky a tie ďalšie by sa mali uskutočniť v nasledujúcich rokoch.“ Vzhľadom na to, že komisia bola menovaná len na rok 2007, podal jej predseda 10. decembra na zasadnutí MsZ návrh na uznesenie, zriadiť Komisiu pre podporu participácie mladých ľudí na živote mesta Hlohovec na rok 2008 – 2010. Primátor mesta PhDr. Ján Dlhopolček však otvorene vyjadril svoj nesúhlas k zriadeniu komisie na ďalšie obdobie s argumentom, že sám podnikol kroky v tejto oblasti a založil poradný orgán primátora pre mladých vo veku do 30 rokov nielen z Hlohovca, ale aj z celého regiónu.

Študentom, ktorí sa zúčastnili stretnutí spomínanej komisie bola v prípade záujmu odporučená zmienená primátorova aktivita. Primátor mesta zároveň vyjadril svoj nesúhlas s angažovanosťou CVČ Dúha v celej záležitosti najmä vzhľadom na vekovú ohraničenosť cieľovej skupiny tejto organizácie, ktorá sa podľa jeho slov zameriava iba na deti a mládež do stredoškolského veku. Takéto tvrdenie však nie je v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 291/1994 Z. z., ktorá špecifikuje  Centrá voľného času ako organizácie zabezpečujúce činnosť pre deti od predškolského veku až do 26 rokov.

Aj v prípade, keby došlo k hlasovaniu navrhovaného uznesenia, Ján Dlhopolček informoval prítomných o tom, že z pozície primátora mesta nemusí s rozhodnutím poslancov súhlasiť. Hlasovanie sa z tohto dôvodu neuskutočnilo a pokračovanie akýchkoľvek aktivít Komisie na spracovanie podpory participácie mladých ľudí na živote mesta Hlohovec tak bolo ukončené.

Paradoxom je, že v rovnaký deň sa v Trnave konalo stretnutie zástupcov študentov stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja, ktorí za účasti predstaviteľov TTSK - predsedu Ing. Tibora Mikuša, podpredsedov Ing. Ľudovíta Dauča a Bc. Zdenka Čambala založili Stredoškolský parlament mladých pri Trnavskom samosprávnom kraji ako reprezentatívny orgán študentov stredných škôl TTSK. Podpora myšlienky vytvorenia študentského parlamentu, ktorý by hájil záujmy mladých v našom meste bola taktiež jedným z dôležitých bodov dnes už neexistujúcej komisie. Podľa vyjadrenia vedúcej sekretariátu – hovorcu MsÚ – Evy Uhrákovej: „Mesto Hlohovec nedisponuje oficiálnym materiálom o možnosti vzniku študentského parlamentu.“ A práve jeho existencia by mohla, v úzkej spolupráci s novozriadeným Stredoškolským parlamentom mladých pri Trnavskom samosprávnom kraji, skvalitniť život mládeže v našom meste. Existencia takéhoto parlamentu priamo v Hlohovci by mohla byť iba prínosom, nakoľko zastúpenie z radov tunajšej mládeže by bolo širšie a aktivity adresnejšie. Zároveň by sa tak pre mladých otvorili aj ďalšie možnosti získavania prostriedkov z TTSK.

Zamietnutie komisie, ktorej snahou bolo podnietiť vzájomný dialóg mládeže s predstaviteľmi mesta a podporiť ich aktivity s možnosťou získania dotácie zo štátneho rozpočtu, bolo prinajmenšom prekvapením. Prekvapení ostanú aj mladí, ktorí mali záujem prostredníctvom tejto komisie spolupracovať. Je celkom možné, že v budúcnosti radšej prehodnotia svoju dôveru voči rozhodnutiam našich verejných činiteľov.