Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

10. august 2008

Mesto bez vízie

Vedúca oddelenia regionálneho rozvoja netuší ako prilákať návštevníkov do Hlohovca.

Je prirodzené, že každý občan má vlastný názor na to, čo sa mu na jeho meste páči a rovnako aj na to, s čím nie je spokojný a čo mu chýba. Mnohé z týchto myšlienok sú častou témou našich obývačiek, či debát na posedení s priateľmi. V slobodných voľbách si preto vyberáme predstaviteľov, ktorých názory sú najbližšie k tým našim. Veríme, že práve oni zmenia veci k lepšiemu a prispejú k tomu, že život v meste, ktoré je naším domovom sa zdokonalí a posunie smerom dopredu. Veríme, že naše predstavy a ich sľuby sa jedného dňa stanú realitou.

K tomu, aby sa tieto očakávania skutočne naplnili, majú naši volení zástupcovia možnosť rozhodovať o veciach verejných aj počas rokovaní mestského zastupiteľstva. Je právom a zároveň povinnosťou každého poslanca konať v súlade so záujmami občanov, ktorí mu prejavili svoju dôveru. Jedným z nástrojov, ktorý im môže pri rozvoji mesta napomôcť, je aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Ide o strategický dokument, ktorý okrem podrobnej analýzy jednotlivých sfér života v meste predostiera aj smerovanie vývoja v časovom horizonte najbližších rokov. Zameriava sa na silné a slabé stránky v danej lokalite a vymedzuje rámec krokov k dosiahnutiu stanovených cieľov. Dôležitým faktom je taktiež skutočnosť, že PHSR by sa mal stať rámcom či východiskom aj pre budúce uplatňovanie programového rozpočtovania na úrovni územnej samosprávy.

Zabezpečením vypracovania tohto významného dokumentu bolo poverené oddelenie regionálneho rozvoja Mestského úradu v Hlohovci pod vedením JUDr. Kornélie Žákovej. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Hlohovec na r. 2008-2013 vzišiel zo spolupráce so spoločnosťou Fond Consult, s.r.o., Bratislava a mesto na jeho vypracovanie získalo dotáciu z fondov Európskej únie v hodnote 940 tisíc slovenských korún. Zároveň treba podotknúť, že doteraz je to jediný úspešný projekt, predkladaný naším mestom, ktorému sa podarilo získať finančnú podporu z eurofondov. Ide v poradí o druhý dokument tohto charakteru, ktorý si Mesto Hlohovec dalo vypracovať.

Počas zasadnutia mestského zastupiteľstva (26.6. 2008) bol materiál, aj za prítomnosti jeho autorov, predložený na schválenie. Dokument uviedol primátor mesta PhDr. Ján Dlhopolček a Kornélia Žáková, ktorá poukázala na jeho obsažnosť a hutnosť. Taktiež vyzvala poslancov k tomu, aby materiál počas konajúceho sa zasadnutia schválili s tým, že prípadné pripomienky bude možné priebežne dopĺňať. Nutnosť tohto kroku bola, podľa slov vedúcej oddelenia regionálneho rozvoja, podmienkou pre získanie dotácií z eurofondov aj na ďalšie predložené projekty.

Medzi prítomnými poslancami prebehla pomerne dlhá a živá diskusia, počas ktorej zaznelo množstvo pripomienok. Tie boli priamo v priebehu zasadnutia mestského zastupiteľstva zapracované do PHSR, aby sa dokument mohol ešte v ten deň schváliť. Takýto postup je však absolútne neštandardný. Podľa vyjadrenia primátora bol materiál 16. mája tohto roku predložený členom mestskej rady a jeden exemplár dostali k dispozícii nezávislé poslankyne. Materiál však nebol predložený na pripomienkovanie jednotlivým komisiám a neprebehlo ani verejné prerokovanie s občanmi mesta. Proces tvorby, ako aj samotné schvaľovanie takéhoto dôležitého dokumentu, by malo byť podmienené širokým politickým, odborným a spoločenským konsenzom. Na celej veci je totiž najkurióznejšia skutočnosť, že niektorí z prítomných poslancov nedostali dokument pred zasadnutím mestského zastupiteľstva k dispozícii vôbec.

Aj napriek opodstatnenej pripomienke z poslaneckých lavíc, ktorá sa týkala možného presunu rokovania na najbližší termín, Kornélia Žáková opakovane zdôraznila nutnosť uzavrieť celú záležitosť čo najskôr. A tak poslanci, práve z dôvodu časovej tiesne vyvolanej vedúcou oddelenia regionálneho rozvoja, bez dôkladnejšej prípravy koncipovali a štylizovali svoje pripomienky, ktoré boli dopĺňané priamo do dokumentu. Celý priebeh nedostatočne zmanažovaného procesu schvaľovania pripomínal skôr kabaret ako seriózne zasadnutie mestského pléna. Tí, ktorí mali to šťastie a dokument sa im dostal do rúk včas, postupne upozorňovali na niektoré nezrovnalosti, ktoré sa v materiáli objavili.

V dokumente sa napríklad ocitla zmienka o dobrom technickom stave plynových rozvodov, či podpora výstavby veterných elektrární. O dobrom technickom stave naozaj nemožno v súvislosti s plynovými rozvodmi v tomto meste hovoriť a získavanie elektrickej energie prostredníctvom veterných turbín taktiež nedostalo v Hlohovci zelenú. Keď sa jeden z poslancov zaujímal o problematiku dopravy, prítomní zástupcovia spoločnosti Fond Consult, s.r.o., Bratislava len s poľutovaním skonštatovali, že autor, ktorý spracovával túto oblasť, nie je na zasadnutí prítomný. Zaujímavý je aj fakt, že medzi silnými stránkami mesta je uvedený dostatok kultúrnych aktivít, či pravidelné verejné diskusie obyvateľov mesta na aktuálne témy. O „dostatku“ kultúrnych podujatí sme sa už presvedčili aj prostredníctvom nejednej ankety medzi občanmi mesta a čo sa týka obojstrannej komunikácie s obyvateľmi, tá určite medzi silné stránky čelných predstaviteľov Hlohovca nepatrí.

Keďže aj samotný občan je dôležitým článkom, ktorý by mohol pozdvihnúť úroveň svojho mesta, zaujímalo nás, prečo sa v tomto roku neuskutoční súťaž Moje zviditeľnenie mesta. V mestskom rozpočte totiž položka na zorganizovanie tohto podujatia figuruje. Hovorkyňa mesta a zároveň aj niekdajšia členka poroty – Eva Uhráková sa nám však k tejto otázke nevyjadrila.

Mnohí očakávali, že dokument predstaví víziu, ktorá vo svojej podstate opisuje a prináša ideálnu predstavu fungovania a stavu samosprávy. No nepredstavil. O tom, že konkrétnejšia vízia pravdepodobne obchádza aj oddelenie regionálneho rozvoja, presvedčila prítomných počas zasadnutia mestského zastupiteľstva aj Kornélia Žáková. Vedúca oddelenia, ktoré by malo vynikať kreativitou, invenciou a podporovať zaujímavé nápady totiž vyhlásila, že netuší ako prilákať do Hlohovca návštevníkov a skonštatovala: „Neviem, to budeme piecť trdelníky, alebo čo...?“
Diskusia k článku (41)Diskusia k článku (41 komentárov) »

41 komentárov


 1. gravatar

  Veľmi dobrý článok. Redakcia v ňom veľmi korektným spôsobom poukazuje na skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre odstránenie stagnácie a napredovanie nášho mesta. Potvrdzuje, že mestu chýba koncepcia a priority v jednotlivých oblastiach. Možno si viacerí obyvatelia uvedomia po prečítaní tohto článku, že cesta Hlohovca k dosiahnutiu stavu, ktorí si mnohí obyvatelia želajú a ktorý existuje v mnohých iných mestách je veľmi vzdialená. A bez koncepcie a priorít nepomôžu ani finančné prostriedky z EÚ, ak by ich náhodou Mesto Hlohovec i vďaka novému zástupcovi primátora, ktorý má túto oblasť na storosti získalo. Je skutočne zarážajúce, že takýto dôležitý dokument bol prijatý bez prerokovania v jednotlivých komisiách a s občanmi mesta. Tento postup považuje asi vedenie mesta za zbytočný vzhľadom na skutočnosť, že v MsZ dokážu schváliť vzhľadom na politický konsezus ( primátor - HZDS, Zástupcovia primátora - KDH a SMER) všetko čo potrebujú aj bez toho, aby niektorí poslanci mali k dispozícii materiál, ktorý sa schvaľuje. Ak je pravdou, že niektorí poslanci nemali tento dôležitý dokument k dispozícii, nepoznali dostatočne jeho obsah a napriek tomu ho schválili, potom už nie je potrebné v tejto chvíli nič dodať. Je to obraz biedy Hlohovca.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Aj ja gratulujem redakcii k výbornému článku a nie prvému. Síce sa stále nič v praxi nemení, ale niekde začať treba. Praktická zmena je na iných, úlohou novinárov bolo a je poukazovať na nedostatky a prešľapy, ktorých je viac než dosť a bežný občan sa o nich nemá ako inak dozvedieť, lebo málokto chodí osobne na zasadnutia MsZ. Aj keď možno stačí poobzerať sa po meste a porovnať ho s inými mestami na Slovensku, aby si človek urobil názor. Hádam sa podarí aj týmto spôsobom do budúcich volieb otvoriť oči aspoň niekoľkým ďalším občanom.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  Mestské zastupiteľstvo rozhodovalo o nás -občanoch - bez vyjadrenia a názorov občanov. Kto a čo sú to títo poslanci - koho zastupujú?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  Všetko závisí od správnych ľudí. V súkromnej sfére je bežné, že ak pracovníci nepreukážu dostatočné schopnosti sú nahradení novými. Na úradoch sa málokedy stane, že vedúci pracovníci sú odvolaní z dôvodu neschopnosti. Ak by sa také niečo udialo v Hlohovci, bol by to malý zázrak. Ak má pani vedúca oddelenia regionálneho rozvoja väčšie skúsenosti v oblasti gastronómie, mala by zvážiť svoje ďalšie pôsobenie na Mestskom úrade a prispieť k zviditeľneniu mesta napríklad aj pečením spomínaných trdelníkov.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Oddelenie regionálneho rozvoja zriadil terajší primátor pri nástupe do funkcie v minulom volebnom období. Ako dôvod jeho zriadenia vtedy uviedol, že oddelenie vzniká na to, aby zabezpečovalo finančné prostriedky z fondov EÚ a rozvoj Hlohovca. Vedúcou sa stala jeho terajšia vedúca, bývalá riaditeľka úradu práce. Jej najväčšou prednosťou vo výberovom konaní bola príslušnosť k tej správnej politickej strane. Odbornosť a skúsenosti v regionálnom rozvoji nemala žiadne a preto celá činnosť oddelenia regionálneho rozvoja je taká ako je uvedená v článku redakcie. Dávam týmto redakcii námet na článok, ktorý by sa týkal zhodnotenia celej činnosti uvedeného oddelenia za celé jeho obdobie činnosti a zhodnotenie výsledkov, ktoré dosiahlo. Aby bolo možné prípadne preukázať, že vznik oddelenia bol opodstatnený a jeho ďaľšia činnosť je potrebná.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Bez urážky: Ja si tiež myslím, že je to o ľuďoch, kt. pracujú na úrade, veď si pozrime vekový priemer, ak sa nemýlim len tak odhadom 50 a vyššie. Mladých k ničomu nepustia, síce majú školy ale nemajú tie správne konexie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  ja som sedel na zastupiteľstve a myslím že to nebolo takto prezentované. Je to úplne scestné a neopodstatnené.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Ja som tiež sedel na zastupiteľstve a skoro som spadol pod stôl, keď to Žáková povedala. Scestné je to, že také niečo môže povedať osoba zodpovedná za regionálny rozvoj. Ako keby upratovačka povedala: Ja neviem ako urobíme, aby tu bolo čisto. Aj vzhľadom na predchádzajúce výsledky tohto oddelenia si myslím, že by pani Žáková mala odstúpiť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  ty máš asi víziu ísť na jej miesto, a nedarí sa ti to. zaujímavé, že ju pripomínaš, a čo celý ansámbel ľudí z MsÚ, šedý kabinet pani L.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Pani, ktorú spomínaš, je asi jediná sriózna kompetentná a keby nebolo jej, tak je celý úrad na kolenách. Práve Ty a vedúci zájazdu zaberáte miesta schopnejším a preto je mesto tam kde je.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  Keď nevie primátor urobiť poriadok na úrade, tak musia občania urobiť poriadok s primátorom a s jeho komplicmi

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Ved skuste zverejnit zaznam z toho rokovania, aby bolo jasne, o com sa tam diskutovalo. Potom sa nemusi hovorit o scestnosti ci pravde toho clanku, hmm :-)

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  V zápisnici a na HTV to asi nenájdeš, ale ak niečo také povedala a primátor ju po tom neodvolá, tak to hovorí za všetko. Vedúci pracovník, ktorý nemá predstavu o tom čo patrí do jeho náplne práce nemôže byť autoritou pre svojich podriadených. Jednoznačne je to ukážka 'kompetentnosti' niektorých vysokopostavených pracovníkov Mestského úradu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  Pani L., o ktorej píšeš: 'asi jediná seriózna kompetentná a keby nebolo jej, tak je celý úrad na kolenách ' riadi úrad a je zodpovedná za jeho činnosť aj výsledky, teda aj za činnosť vedúcej regionálneho rozvoja. Určite však pri primátorovi mesta nedokáže problém odbornosti vedúcej regionálneho rozvoja vyriešiť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar
  Eva

  Výroky pani Žákovej odzrkadľujú výsledky jej oddelenia. V procese schvaľovania sú projekty: - Empírove divadlo - reštaurovanie ďalšej časti, - Jaskyňa Grotta - v Zámockej záhrade - úprava jaskyne a okolia, - Zámok v Hlohovci - oprava časti strechy, - Promenádne koncerty - usporiadanie promenádnych koncertov v letnej sezóne, - Deň zdravia - projekt zameraný na zlepšenie informovanosti občanov o zdravotnej problematike, - Životný elán seniorov - projekt zameraný na seniorov, - 'tí, ktorí sa stretnúť chcú ...' - projekt zameraný na seniorov, - Domov dôchodcov Harmonia - interné dovybavenie zariadenia, - I. ZŠ, M.R. Štefánika 30, Hlohovec - rekonštrukcia školy, - II. ZŠ, Koperníkova 24, Hlohovec - rekonštrukcia školy.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  Ak odd.regionálneho rozvoja zabezpečuje usporiadanie promenádnych koncertov - tak p. Módera a Kratochvíla je potrebné ihneď za nič robenie prepustiť, pre nadbytočnosť! Pán primátor okamžite konajte!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  Pani Eva, projekt ' Jaskyňa Grotta - v Zámockej záhrade - úprava jaskyne a okolia' veľmi dobre spracoval po niekoľkých konzultáciách s krajským pamiatkovým úradom v Trnave projektant Ing. Eduard L. z Hlohovca. Vedúca oddelenia regionálneho rozvoja sa na vypracovaní projektovej dokumentácie nepodieľala vôbec. Neskôr len vypísala žiadosť o finančné prostriedky a doložila projektovú dokumentáciu spracovanú Ing. Eduardom L. A len tak na záver a pre úplnosť, rozsah úpravy jaskyne a jej okolia nie je veľký a mohol byť z finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte mesta pre Zámockú záhradu realizovaný už minimálne 2 roky.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar

  Vie mi niekto vysvetliť význam tohto oddelenia pri súčasnom obsadení? Vedúca nevie ako prilákať návštevníkov do Hlohovca a projekty vypracovávajú druhí...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  Je úbohé, ak človek špinavo ohovára pracovitých a poctivých ľudí, ako je p. Žáková. Pritom je jedna z mála ľudí, ktorí pre mesto Hlohovec skutočne niečo robia. Aký úžitok mal priniesť tento článok a diskusia? Mal nejako prospieť občanom? Tak to pochybujem. Skôr to vyzerá, že tu niekto háji svoje 'vyššie' záujmy a ohováraním zakrýva vlastnú neschopnosť. Ak niekomu nevonia poctivá práca, nech vyskúša inú stránku, napríklad ako zvýšiť IQ alebo ako sa dozvedieť pravdivé údaje. Vážení diskutujúci, zamysleli ste sa nad tým, odkiaľ ste získali informácie o oddelení regionálneho rozvoja? Väčšinou z tohto článku a z diskusných príspevkov. Viacerí píšete: 'Ak je to pravda, potom...' Skúste najprv nájsť tú pravdu a POTOM sa vyjadrovať. Pravda nie sú domnienky a predpoklady. A ak niekomu stačí ohováranie miesto pravdy, svedčí to o jeho úbohosti!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  Píšeš: 'Aký úžitok mal priniesť tento článok a diskusia? Mal nejako prospieť občanom? Tak to pochybujem.' O čom pochybuješ? Tento článok aj diskusia občanom krásne ukazuje spôsob práce a mieru zodpovednosti niektorých pracovníkov mestského úradu. 'Pravda nie sú domnienky a predpoklady.' Úplne s Tebou súhlasím. Pravda je to, čo vidím každé ráno, keď idem do práce a za to môže o.i. aj vedúca tohto oddelenia. Výsledky jej práce ma nepresvedčili o tom, že je správny človek na správnom mieste. Možno to jej nadriadenému stačí, ale mne nie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  Pán primátor, ja som podnikateľ a keby mi moja účtovníčka povedala, že nevie ako to má zaúčtovať, tak na hodinu letí. Môžem Vám ale povedať, že mne sa to nestane, pretože som si účtovníčku vyberal na základe odbornosti...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar

  Píšeš: 'Tento článok aj diskusia občanom krásne ukazuje spôsob práce a mieru zodpovednosti niektorých pracovníkov mestského úradu. ' Ale ako to ukazuje? Jednostranne, nepodložene, je to stále len jeden názor a jeden pohľad. A čo vidíš, keď ideš do práce? Uveď príklad, aby sme mali predstavu, o čom hovoríš.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar

  Ak by si bol skutočný Hlas z ľudu, nemohol by si napísať niečo také. Ja vidím stagnujúce mesto, ktoré už veľmi dlho neurobilo nič pre to aby sa zviditeľnilo. Nerobí nič pre deti - práve naopak - postaví jedno ihrisko ale na druhej strane zruší 15. Katastrofálnu dopravnú situáciu vyrieši tak, že presunie niekoľko prechodov pre chodcov a vrcholom kultúry sú promenádne koncerty pre Klub Ruža. Vedúcim strategického oddelenia je človek, ktorý nevie ako sem prilákať návštevníkov a jeho úspechy sú tieto: Empírové divadlo - spracovanie projektovej dokumentácie, sanácie fasád a reštaurátorský výskum, reštaurovanie reliérov, obnova fasád a reštaurovanie, obnova fasád. Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia strechy, rozbor súčasného stavu a realizácia, projektu statiky. Výstavba technickej infraštruktúry a rekonštrukcia bytového fondu - úprava priestorov bytového domu na Bernolákovej ulici. Program hospodárskeho a soc. rozvoja MVRR SR (projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie) so spolufinancovaním mesta. KOĽKO ROKOV JE TAM PANI ŽÁKOVÁ??? A TOTO JE VÝSLEDOK??? A teraz mi vysvetli Ty ako si to myslel s tou pracovitosťou???

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar

  Po prvé: Za rušenie ihrísk nie je zodpovedné odd. regionálneho rozvoja. O tom rozhodujú iní. Po druhé: Dopravná situácia nepatrí do právomoci odd. regionálneho rozvoja. Doporučujem pozrieť si, čo komu patrí do kompetencií. Po tretie: Všetko o 'prilákaní návštevníkov' bolo vytrhnuté z kontextu. Ako už bolo vyššie napísané, ak nepoznáte pravdu, tak sa k tomu nevyjadrujte. Zámok je v zlom stave - môžete byť radi, že sa už v tejto veci niečo urobilo. A ak vieš o práci p. Žákovej len to, čo si uviedol, potom nemáš právo ju posudzovať.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar

  Takže záhada je vyriešená - ako vieš, že: 'Všetko o 'prilákaní návštevníkov' bolo vytrhnuté z kontextu'? Mám dojem, že VOX POPULI vychádza z niektorých dverí Mestského úradu ;-) Pýtal(a) si sa teda, čo vidím ráno, keď idem do práce. Prečítaj si ešte raz môj prvý príspevok, v ktorom spomínam mieru zodpovednosti. Presne TY si nádhernou ukážkou. Za všetko môžu druhí. Za to, že sa deti nemajú kde hrať. Za to že na moste čakáme pol hodiny. Za to, že sa tu nepečú trdelníky... Keď viete navrhnúť toľko projektov pre seniorov, nenapadlo vás urobiť niečo pre deti? Čo tak nejaký projekt na podporu kultúry aj pre ostatných - pod 50 rokov? Posudzujem toto oddelenie ako každý iný - na základe jeho výsledkov. Tie sú mizerné a žiadne normálne nie sú ani v procese schvaľovania. Úplne súhlasím s článkom - je to všetko bez vízie a tu by ste mali mať predovšetkým VY. S takýmito výsledkami by som sa hanbil vystúpiť pred občanov pani vedúca !!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 26. gravatar

  Ja som pochopil, ze clanok je o pre mesto vyznamnom dokumente a o nedokonalom procese jeho pripravy. Btw. odporucam si ten dokument aj prestudovat a redakciiverejnosti sledovat plnenie jednotlivych opatreni a cielov. Mozno budu vsetci prijemne prekvapeni....

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 27. gravatar

  Omyl, milý Miro, nepracujem na Mestskom úrade!!! Ale u teba sme uz na omyly zvyknutí. V tvojom prípade je úplne zbytočné o niečom diskutovať, ty máš svoju 'pravdu' a nikto ťa nepresvedčí o opaku. Tak si posudzuj odd. regionálneho rozvoja ( čo u teba znamená celý Hlohovec a celá činnosť MsÚ) a nezabudni aj na semafóry v Košiciach. Vraj sú mnohé nefunkčné...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 28. gravatar

  Výsledky vedúcej oddelenia regionálneho rozvoja svedčia o tom, že nie je schopná prinášať nové nápady do tohto mesta. Pani Žáková, mali by ste sa zamyslieť nad svojím zotrvaním v tejto funkcii a so cťou ho prepustiť niekomu, kto dokáže nielen hovoriť ale aj konať.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 29. gravatar
  šk

  Nie som Miro, ale tiež ma pri prečítaní prvého príspevku od 'hlasu z ľudu' ako prvé napadlo, že to je hlas z MsÚ... A tiež si myslím, že stačí otvoriť oči a prejsť sa po meste a výsledky spomínaného oddelenia Reg. rozvoja sú zjavné na prvý pohľad. Na to človek nemusí podrobne poznať všetky dokumenty. Keď sú tu také úspešné verejné diskusie s občanmi, ako sa uvádza v PHSR (rada by som vedela, kedy sa nejaká konala, samozrejme, okrem predvolebných zhromaždení), tak by pani vedúca mala mať aspoň predstavu, čo by občania v meste privítali. Nič proti p. Žákovej z ľudského hľadiska, osobne ju nepoznám a verím, že určite je oblasť, v ktorej by vedela svoje schopnosti a vedomosti ako právnička uplatniť, no v oblasti regionálneho rozvoja to asi nebude... Každý by mal zvážiť, či má predpoklady na miesto, o ktoré sa uchádza, zvlášť keď je to miesto verejné a výsledky (ne)viditeľné.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 30. gravatar

  Niekto si povie, že diskusia je len útok na p. Žákovú. Vôbec nie - čo také napr. urobil pán Hudec, je na MsÚ už rok? Ulice zarastajú burinou, stromy zasahujú do chodníkov,... To prdítko pre psov na nábreží je vyslovene zrelé len pre vačkových psíkov a zrelé nahlásiť pre Slobodu zvierat, aby urobila poriadok s tým čo to vymyslel. Triedenie odpadu - je vlastne o ničom, len aby sa nepovedalo. Na aké porušenia predpisov upozornil pán Kozák-kontrolór? Doteraz sa nezorientoval ani v platných právnych predpisoch čo je na úrade. Hlohovec upadá, zarastá burinou, ľudia odchádzajú, prekvitá korupcia, náčelníkove havrany nelietajú, výstavba obecných bytov v nedohľadne,...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 31. gravatar

  HCTV vysiela Akcent parádu, je to zábava ako Repete, ľudovky, dychovečky a všetko na dobrú náladu. Moderuje to a spieva Martin Jakubec Aspoň na niečo sa dá pozerať v našej telke. Len tak ďalej .. Petra

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 32. gravatar

  Pre porovnanie posielam niekoľko schválených projektov v meste Snina (21 326 obyvateľov): Máj 2005 – schválený projekt s názvom „Mám talent a chcem sa vzdelávať“ s celkovým rozpočtom 1.560.570,- Sk z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu, Jún 2005 – schválený projekt s názvom Detská duša, Júl 2005 – schválený projekt „Čaravles – Miláčik“ – na vybudovanie detského ihriska pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, August 2005 – schválené projekty Inteligentný región (3.745.000,- Sk) a Pilotná sieť verejne prístupných bodov k internetu (5.382.000,- Sk) pre VÚC Prešov z programu „Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor“, pričom mesto Snina je jedným miest zapojených do tohto projektu (realizuje sa), Jún 2008 Schválený projekt na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina s názvom „Kvalitné vzdelanie pre žiakov športovej školy v Snine“ , Schválený projekt s názvom „Divadlo spája“ Nadácii pre deti Slovenska. Všetko nájdete na adrese: http:www.snina.skmain.php?id_menu=15226&firmy_slovenska_flag=0

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 33. gravatar
  šk

  Mirka, to by si mala poslať mailom na odd. regionálneho rozvoja :-) MsÚ, aby si im trochu priblížila, o čom ten reg. rozvoj je. A to je len jedno mesto, takých je na Slovensku celá kopa a aj oveľa menších. Prečo práve u nás nevedia, ako na to?:-(

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 34. gravatar

  Odporúčam všetkým pozrieť si nasledovné stránky: 1.) http://www.skalica.sk/samosprava/projekty/realizovane/ 2.) http://www.skalica.sk/samosprava/projekty/prebiehajuce/ms_cest_ruch.php 3.) http://www.skalica.sk/samosprava/projekty/zamery/ 4.) http://www.martin.sk?s=1078727373. Ak porovnáme doterajšiu činnosť oddelenia regionálneho rozvoja s činnosťou porovnateľného mesta Skalica uvedenú na vyššie uvedených stránkach možno lepšie pochopíme o čom bol článok redakcie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 35. gravatar

  No ako vidím, diskusia sa rozprúdila.. Ja len toľko, že 'kydať' môže každý, ale kto povie niečo v prospech pani Žákovej, hneď musí byť z oddelenia regionálneho rozvoja, alebo celkom isto z mestského úradu.. Nie som obyvateľom Hlohovca, ale už sa v tomto meste pohybujem pár rokov ako 'neobčan' a podľa mňa by som Hlohovec mestom ani nenazval.. Hlohovec je jedna veľká dedina. A to hlavne kvôli ľuďom, čo tam žijú. A vedia iba sedieť v baroch a krčmách, tie ozaj prispievajú k rozvoju.... Tam môžu vysedávať pri pive a rozčulovať sa, ako sa tam nič nedeje.. Ale čo si pamätám, pred pár rokmi to tam vyzeralo ešte horšie ako teraz.. Nejdem sa zastať ani jednej ani druhej strany, ale značne tu všetkým čosi uniká.. Regionálny rozvoj nie je kategória, ktorá sa dá zhrnúť pod: vybudovali ihriská, opravili školy, urobili obchvat. Je to kvantum vecí, ktorých sa to dotýka. A na záver len toľko: existuje zákon o slobodnom prísptupe k informáciám. Stačí sa opýtať, koľko projektov bolo podaných a koľko podporu nedostalo a nemôžu sa zrealizovať. Som si istý, že ich bolo dosť. Lebo pri schvaľovaním prostriedkov nie je vždy rozhodujúcou kategóriou len 'dobrý projekt'. Vo veľa prípadoch sa tam poťahujú aj iné nitky (politická príslušnosť a podobne). A som presvedčený, že to je tak aj v tomto prípade. Byť na vašom mieste, tak právo na prístup k informáciám využijem. Ale mňa Hlohovec absolútne netrápi...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 36. gravatar
  ja

  Tak to verím, že nie ste z HC, potom by ste iste vedeli, že dostať sa k informáciám trebárs aj na základe spomínaného zákona, je tu niekedy veľmi ťažké. No o tom sa na tejto stránke už tiež dosť popísalo. To len v mene tých, ktorí nesedia len v krčmách, ale sa aj pokúšali niečo začať robiť na vlastnú päsť a vedia, o čom to tu je. Koľkokrát ochota ľudí je, len treba menšiu podporu z mesta a tam to stroskotá. A to potom človeka na dlho znechutí v snahe vôbec tu niečo nové skúsiť... Ale o tej veľkej dedine máte, žiaľ, pravdu...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 37. gravatar

  Netreba sa pýtať. http://www.hlohovec.sk/realizovane.phtml?id3=30672&id2=0 , http://www.hlohovec.sk/v-realizacii.phtml?id3=32825&id2=0 , http://www.hlohovec.sk/v-procese-schvalovania.phtml?id3=30673&id2=0

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 38. gravatar

  To sú tie projekty, ktoré sa podarili. Ja som mal skôr na mysli všetky projekty, o ktoré sa pokúšali. Teda aspoň z vlastnej skúsenosti z našich projektov viem, že sme veľa podávali, ale mnohé sa neuskutočnili. To len na margo toho, že ako som už povedal, že možno aj v Hlohovci sa snažia podávať rôzne projekty a nie vždy získajú prostriedky, tak neúspešné predsa nebudú dávať na stránku. Ale aspoň by ste vedeli, že nie len tie tri, či koľko sa im ich podarilo sú všetky, o ktoré sa pokúšali.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 39. gravatar

  Píšeš: ' Vo veľa prípadoch sa tam poťahujú aj iné nitky (politická príslušnosť a podobne). A som presvedčený, že to je tak aj v tomto prípade. ' Súčasný primátor (HZDS) a jeden z jeho zástupcov ( SMER) sú zo strán vládnucej koalície, preto si myslím, že za neschválením projektov nebude politická príslušnosť.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 40. gravatar

  Predstavu o tom ake projekty predklada oddelenie si mozes urobit z tejto stranky: http://www.hlohovec.sk/v-procese-schvalovania.phtml?id3=30673&id2=0. Je Ti jasna cielova skupina? A suhlasim s Vasilom. Primator bol okrem toho poslancom v NR SR.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 41. gravatar

  Bola taká súťaž hneď po revolúcii, kde ľudia poslali výherný kupón a potom točili kolesami rýchle výhry... to boli zo západu také pozlátka poslané pospolitému ľudu z východu. Vtedy postúpil aj jeden hlohovčan a pýtali sa ho, že keby mu prišla návšteva, kam by ju v Hlohovci zaviedol, s čim by sa v Hlohovci pochválil. Nevedel odpovedať. Odvtedy uplynulo minimálne 15 rokov, ale keby sa ma to opýtali dnes, ani ja by som nevedela. A ani on...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.