Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

24. apríl 2013

Poslanci rozhodnú o plate primátora

Vlani zastupiteľstvo odkleplo Petrovi Dvoranovi maximum. Dostane najvyšší plat i v tomto roku?

Poslanci rozhodnú o plate primátora

Program aprílového rokovania mestského zastupiteľstva otvorí niekoľko závažných tém. Dobrou správou pre Hlohovčanov je, že do úpravy rozpočtu mesto navrhlo 50-tisíc eur na zveľadenie zastávok a chodníkov autobusovej stanice.

Poslanci prerokujú i zmenu územného plánu. Ako dopadne zámer prevádzkovateľa spornej skládky Vlčie hory, ktorý zamýšľa rozšíriť kapacitu smetiska?

Horúcim problémom je taktiež havarijný stav vodovodného potrubia. Hlohovec zaznamenáva obrovské úniky a v niektorých lokalitách je ohrozená dodávka pitnej vody. Kedy a ako vyrieši mesto tento kritický stav?

Poslanci doriešia i platené parkovanie na Námestí sv. Michala a pred Tatra bankou na Ulici M. R. Štefánika. Návrh parkovného počíta s 50-centovým poplatkom za hodinu pre bežného návštevníka.

Zastupiteľstvo prerokuje aj plat primátora. V predošlých obdobiach odsúhlasili Petrovi Dvoranovi maximálne 70-percentné zvýšenie zákonom stanoveného základu. Ak by sa situácia zopakovala i v tomto roku, Dvoranov plat by dosiahol 3 956 eur.

Podľa § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov primátor mesta Hlohovec zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2013, t. j. vo štvrtok, o 9.00 h v Dome kultúry na Pribinovej ulici.

O 13.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

 1. Otvorenie a voľba komisií
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti – predaj, nájom, zmena uznesenia (prílohy)
 4. Záverečná hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2012 a záverečný účet mesta za rok 2012
 5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2013
 6. Návrh VZN č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností
 7. Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 129/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 8. Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení na území mesta Hlohovec
 9. Územný plán mesta Hlohovec, podnety na obstarávanie zmien a doplnkov doručené do 31.12.2012 a problematika odpadového hospodárstva – skládkovanie odpadov
 10. Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012 a dodatok č. 3 k VZN č. 113/2010 o ÚP mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2
 11. Regulované parkovanie na území mesta Hlohovec – lokalita Nám. sv. Michala a ul. M. R. Štefánika
 12. Správa o stave vodovodnej a kanalizačnej siete v meste Hlohovec
 13. Výročná správa Harmonie – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec za rok 2012
 14. Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestského kultúrneho centra v Hlohovci za rok 2012
 15. Správa o vykonanej kontrole
 16. Návrh na rozšírenie Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej o jedného člena komisie
 17. Prerokovanie platu primátora
 18. Interpelácie
 19. Rôzne
 20. Záver
Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.