Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

3. máj 2007

Veterný park II.

Úskalia odvážneho projektu v našom meste.

Nie je to tak dávno (16. 3. 2007), čo sme sa v našom Magazíne venovali téme veterný park, v súvislosti so zámerom realizácie takéhoto projektu v našej lokalite. Okrem všeobecných informácií o tomto alternatívnom zdroji energie, sme sa zmienili aj o prípadných obavách ako aj o pozitívach, ktoré so sebou výstavba veterných elektrární prináša. Vzhľadom na aktuálny vývoj celej situácie, sme sa rozhodli k tejto problematike opäť vrátiť.

S návrhom realizácie veterného parku v katastrálnom území nášho mesta prišli aj spoločnosti Solar Plus Slovakia, s.r.o. a OMPRO SK, s.r.o. Leopoldov. Svoj postoj k zámeru výstavby Veterného parku Hlohovec - Juh a predovšetkým k otázkam jej vplyvu na životné prostredie, mohli na verejnom prerokovaní v Dome kultúry (20. 3. 2007) vyjadriť aj samotní občania mesta Hlohovec. Od 31. januára do 3. marca tohto roku bola na Mestskom úrade k dispozícii aj podrobná environmentálna štúdia vypracovaná v súvislosti s navrhovaným projektom. Na otázky zhruba 20 zúčastnených občanov odpovedal autor projektu Dušan Kuruc. Prítomných občanov zaujímali predovšetkým informácie týkajúce sa hlučnosti a bezpečnosti v blízkosti samotných veterných turbín. Diskusia sa taktiež zoberala územným plánovaním mesta, vzťahom veternosti na výkon rotorov, ich vplyvom na vtáctvo a televízny signál, či výkupom vyrobenej energie. Preberala sa aj životnosť turbín, návratnosť investície, ako aj prípadné finančné výhody vyplývajúce pre samotného občana. Odpovede investora vychádzali nielen z podrobne vypracovaných teoretických štúdií, parametrov a investičných plánov. Dôkazom overených faktov boli aj úspešne realizované projekty veterných elektrární iných spoločností v Českej republike, alebo v neďalekom Rakúsku.

15.3.2007 sa konalo neverejné zasadnutie Mestskej rady a Komisie územného plánovania a životného prostredia, ktoré vyjadrili neodporúčajúce stanovisko k zámeru výstavby ďalších 10 veterných turbín na území mesta Hlohovec (Veterný park Hlohovec – Sever). K všeobecnému umiestneniu turbín na území nášho mesta táto komisia nezaujala žiadny postoj. Na verejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (12.4. 2007) sa zúčastnil aj autor spomínaného projektu. Poslanci nakoniec predložený zámer výstavby veterných elektrární  s väčšinovým počtom 14 hlasov neschválili. Za realizáciu projektu bolo 5 hlasov a 4 z poslancov sa zdržali hlasovania. Zaujali nás najmä niektoré argumenty, ktoré zazneli z lavíc mestských poslancov. Jedným z nich bolo napríklad tvrdenie, že čo je dobré v Holandsku ešte nemusí byť dobré na Slovensku. Objavili sa obavy  z toho, čo sa stane, keď nebude fúkať žiadny vietor. Druhým extrémom bol naopak strach pred silnou víchricou, ktorá môže spôsobiť nielen poškodenie turbíny, ale aj okolitého majetku. V súvislosti s tradíciami, ktorých by sme sa mali držať, boli vyzdvihnuté rokmi osvedčené iné energetické zdroje, akými sú napríklad vodné elektrárne. Ďalší z argumentov proti veternému parku bola príliš veľká koncentrácia energetických zdrojov na pomerne úzkom priestore. Poukázalo sa aj na zmenený ráz krajiny, ohrozenú bezpečnosť a neblahý vplyv na operencov poletujúcich v blízkosti turbín. Jeden z menšinových hlasov sympatizujúcich s týmto projektom naopak vyzdvihol veterné elektrárne ako nový, alternatívny energetický zdroj a zároveň privítal myšlienku finančnej dotácie mesta, ku ktorej sa v prípade realizácie projektu zaviazal investor.

Napriek tomu, že by sme si mali ctiť a rešpektovať každý názor, treba konštatovať, že vo väčšine vyslovených tvrdení proti výstavbe veterných elektrární sa jednalo o neopodstatnené obavy. Vzhľadom na to, že odborné štúdie a realitou podložené fakty, ktorými sa priamo na mestskom zastupiteľstve snažil argumentovať investor, sa ukázali ako nepostačujúce, bola poslancom navrhnutá aj možnosť zájazdu ku konkrétnemu veternému parku. Nikto z prítomných však neprejavil záujem a celá záležitosť sa tak uzavrela.

Obdobnú exkurziu navrhovateľ projektu nedávno zorganizoval aj pre občanov obce Bojničky. K tejto iniciatíve pristúpil práve na základe živej diskusie, ktorá sa rozpútala na verejnom prerokovaní (23.3.2007) v súvislosti s projektom Veterný park Hlohovec – Juh. 13 záujemcov absolvovalo výlet do Pavlova pri Jihlave, kde sa momentálne nachádzajú 2 veterné turbíny rovnakých parametrov, s akými sa počíta aj v našej lokalite a ďalšie dve menšie. Tunajší občania po roku prevádzky veterného parku nemajú s jeho existenciou žiadne problémy. Nesťažujú si na hlučnosť, ohrozenú bezpečnosť, ani na to, že by sa týmto miestam vyhýbala zver. To, že realizácia takéhoto projektu nepriniesla so sebou žiadne negatíva, potvrdil účastníkom zájazdu aj samotný starosta obce. Dôkazom spokojnosti je aj schválenie ďalších 10 turbín v katastri Pavlova pri Jihlave.

Pravdou ostáva, že realizácie projektov veterných elektrární na Slovensku je stále kontroverznou záležitosťou, ktorá si len veľmi pomaly hľadá svoje miesto na poli iných energetických zdrojov. Dôkazom toho je aj rozhodnutie poslancov nášho mestského zastupiteľstva o zamietnutí zámeru výstavby 10 veterných turbín v lokalite Hlohovec – Sever/Blanáre. Mesto tak zároveň prišlo aj o pravidelnú dotáciu na rozvoj kultúry a športu, ktorá by podľa  investora mohla predstavovať až 4,5 – 5 mil. korún ročne. Turbíny majú garantovanú životnosť minimálne 20 rokov, čo by predstavovalo za toto obdobie 100 mil. korún do mestskej pokladnice.

Je zvláštne, že to čo vo svete považujú za bežnú a pokrokovú záležitosť, u nás vzbudzuje obavy a strach. Medzi otázkami občanov totiž zazneli aj pochybnosti, či veterné turbíny nerozháňajú mraky, alebo či ich existencia nemôže ovplyvniť úrodu jabĺčok na stromoch. Asi to ešte nejaký čas potrvá, kým skutočne dáme zelenej energii zelenú.             


Vývoj projektu Veterný park Hlohovec z pohľadu investora:
 
Rok 2005
Solar Plus Slovakia, s.r.o.  - Veterný park Hlohovec - JUH  3 x 2-2,3 MW

Mesto spoločnosti Solar Plus Slovakia, s.r.o. dalo predbežný súhlas  na  výstavbu 3 x 2,3 MW / pôvodne to bol väčší výkon/

RE-PLAST - Košolná - Veterný park Hlohovec - SEVER  - 6 x 2-2,3 MW

Spoločnosť mala ústny prísľub súhlasu - písomný doklad sa nenašiel - o tomto projekte vedeli všetci na úrade a verejne sa o ňom rozprávalo.

3/2006 Mestské zastupiteľstvo rokovalo o veterných elektrárňach, kde projektmanažer vystúpil a oboznámil zastupiteľstvo so zámerom vybudovať oba parky. Mestské zastupiteľstvo tento fakt zobralo iba na vedomie s tým, že treba viac zmedializovať tento zámer a potom sa rozhodne na základe reakcie občanov.

ROK 2007
Od ZSE  dostali investori zadávacie a pripojovacie podmienky do verejnej siete  so súhlasom na  3 + 6 turbín po 2 MW

Veterný park JUH – prebiehala environmentálna štúdia - EIA, verejné prerokovanie s občanmi Hlohovca a Bojničiek.
Zástupcovia obcí poslali zápisy z tohto prerokovania na MŽPSR a bol im pridelený posudzovateľ. Na základe posudku a záverečného stanoviska ministerstva životného prostredia  dostane navrhovateľ/ investor/stavebné povolenie na výstavbu.

RE-PLAST sa projektu Veterný park Hlohovec - SEVER vzdáva z osobných a zdravotných dôvodov majiteľa a vzhľadom na  veľkú rozpracovanosť tento projekt aj so záväzkami prevzala OMPRO SK, spol. s r.o Leopoldov, ktorá sa zaoberá environmentálnymi projektmi v oblasti spaľovacej techniky.

Pri preberaní dokumentácie sa zistilo, že chýba dokument - súhlas mesta. Medzitým si  spoločnosť OMPRO dala vypracovať podrobnejšiu štúdiu využiteľnosti územia na výstavbu a z tejto štúdie vyplynulo, že turbíny by bolo vhodné inak rozmiestniť a tým by sa počet turbín mohol zvýšiť na 10 ks.

Žiadosť nového investora na povolenie výstavby "na tom istom území - v katastri mesta Hlohovec" rozpútal vášnivú debatu na túto tému. Táto stavba bola teoreticky odsúhlasená - verejne už v r. 2006 spoločne s Veterným parkom Hlohovec - JUH. 

4/2007 Zasadanie Mestského zastupiteľstva Hlohovec. Na tomto verejnom zasadnutí zaznel aj prísľub na dotáciu mesta v oblasti kultúry a športu z úst zástupcu investora OMPRO SK.

Mestské zastupiteľstvo o projekte Veterný park Hlohovec - SEVER s novým investorom na základe novej žiadosti nakoniec rozhodlo v neprospech navrhovateľa.

Investor očakáva od obyvateľov mesta aby zaujali svoj postoj k tomuto projektu Veterný park Hlohovec – SEVER a písali na adresu [email protected]. Neskôr budú tieto pripomienky  predložené pánom poslancom.

Galéria k článku