Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

10. december 2013

Mestská polícia bude mať nového šéfa

Poslanci sa stretnú poslednýkrát v roku. Na programe je rozpočet, televízia i finančný stav nemocnice.

Mestská polícia bude mať nového šéfa

Vo štvrtok 12. decembra zasadnú poslanci za rokovacie stoly poslednýkrát v tomto roku. Program pozostávajúci z vyše dvoch desiatok bodov sľubuje niekoľko zaujímavých tém.

Ako bude mesto hospodáriť v nasledujúcom období? Koľko vyčlení na opravu ulíc, detské ihriská, na šport či do kultúry? Aj o týchto otázkach rozhodnú zástupcovia občanov pri schvaľovaní rozpočtu.

Mesto pôvodne avizovalo zavedenie regulovaného parkovania ešte počas tejto jesene. Jeho spustenie na Námestí sv. Michala sa presunulo na ďalší rok. Druhá lokalita na Ulici M.R. Štefánika zatiaľ spoplatnená nebude. Dôvodom je nutná rekonštrukcia parkoviska. So spustením systému súvisí i zavedenie nového VZN o dočasnom parkovaní v meste.       

V ostatnom čase sa medzi Hlohovčanmi intenzívne hovorí o lokálnej televízii. S jej úrovňou sú mnohí nespokojní. Problémom je i skutočnosť, že HcTV vysiela len cez káblové rozvody a na internete. Aktuálne dostala mestská spoločnosť ponuku vysielať na 59 kanáli z Jaslovských Bohuníc cez vysielač DVB-T, ktorý má v Hlohovci 100-percentné pokrytie.

Minimálne požiadavky na spustenie vysielania by predstavovali 7 230 a dovybavenie štúdia ďalších 25 200 eur. S vysielaním by súvisel i pravidelný poplatok za prenos a prenájom vo výške 720 eur mesačne. Zámer HcTV bez svojho zriaďovateľa nevyrieši, keďže je finančne závislá na dotácii. Návrh je zatiaľ iba v informačnej rovine a mesto sa plánuje zaoberať touto možnosťou v nadchádzajúcom období.

Nemenej zaujímavým bodom je aj informácia o finančnom stave Nemocnice s poliklinikou v Hlohovci. Správa o jej astronomickom dlhu vyvolala svojho času veľký rozruch. Dlh spoločnosti predstavoval na konci vlaňajška 2 064 000 eur. Podľa slov konateľa Jozefa Sobotoviča sa podarilo túto čiastku znížiť na 1 966 000 eur (stav k 30. 9. 2013).

Na programe decembrového rokovania je i menovanie náčelníka Mestskej polície v Hlohovci. Doterajší šéf MsP Jozef Šoka odchádza do dôchodku. Jeho miesto by mal vystriedať Rastislav Strečanský, ktorý pôsobil ako vyšetrovateľ na Krajskom riaditeľstve PZ v Trnave.  

Podľa § 12 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov primátor mesta Hlohovec zvoláva riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2013, t. j. vo štvrtok, o 9.00 h v Dome kultúry na Pribinovej ulici.

O 13.00 h bude zasadnutie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

 1. Otvorenie a voľba komisií
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Majetkovoprávne záležitosti – kúpa, predaj, nájom, zmena uznesenia (Prílohy)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2013
 5. Návrh programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2014 - 2016
 6. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 136/2013 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
 7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 137/2013 o miestnom poplatku za KO a DSO
 8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 138/2013 o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenie
 9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Hlohovec c. 90/2006 o postupe vo veciach bytových
 10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 139/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Hlohovec
 11. Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
 12. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú v Harmonii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec
 13. Návrh Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Harmonie – Zariadenia pre seniorov, Hlohovec
 14. Schválenie zadania urbanistickej štúdie „Obytná zóna – IBV Horná Sihoť, Hlohovec – M. Č. Šulekovo“
 15. Návrh Dodatku č. 8 k Protokolu o zverení majetku mesta Hlohovec do správy mestskej organizácie
 16. Návrh poradovníka na pridelenie garsónky, 1-izbového a 2-izbového bytu platného na rok 2014
 17. Správa o vykonanej kontrole
 18. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
 19. Vyhodnotenie Michalského jarmoku 2013
 20. Informácia o finančnom stave spoločnosti NsP Hlohovec, s.r.o., k 30.09.2013
 21. Návrh vysielania HCTV na vysielači DVB-T na 59. kanáli z Jaslovských Bohuníc
 22. Návrh na schválenie termínov rokovaní MsZ a MsR na rok 2014
 23. Návrh na menovanie náčelníka MsP Hlohovec
 24. Interpelácie
 25. Rôzne
 26. Záver
Podobné témy
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Interaktívny wikibudget pre Hlohovec
Od apríla môžu Hlohovčania sledovať rozpočet mesta aj v online interaktívnej forme.

Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva bude v Šulekove
Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.

Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Mestské zastupiteľstvo opustil poslanec 1. volebného obvodu
Juraj Frydecký nastúpil ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca.

Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Výzva poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec verejnosti
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec sa rozhodli rozšíriť počet členov komisií mestského zastupiteľstva o ďalších dvoch zástupcov verejnosti.

Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Mestské zastupiteľstvo bude opäť v priamom prenose
Prenos budú môcť občania vidieť vo štvrtok 19. marca 2015 od 14:00.