Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

22. január 2017

Aktivisti o obnove zámku: Mesto nás ako partnera odmietlo

Po nezhodách s mestom aktivisti na zámku končia. Idú zachraňovať kaštieľ v Chtelnici.

Aktivisti o obnove zámku: Mesto nás ako partnera odmietlo

Vyjadrenie na úvod.

Vážení priaznivci, priatelia, sympatizanti a podporovatelia,
Posledné dni sa v hlohovských médiách – Fraštacké noviny, Hlohovská televízia – objavili informácie zaznievajúce z úst pána primátora, v ktorých sa vyjadruje k činnosti občianskeho združenia Zámok Hlohovec a k spolupráci s ním. Na úvod treba povedať, že informácie, ktoré boli publikované, nie sú ani zďaleka úplné a v istom svetle sa javia ako zavádzajúce. Preto je našou povinnosťou zaujať k ním stanovisko a postupne sa k jednotlivým problémom vyjadriť. Ešte zdôrazníme, že sme nechceli rozpútať mediálny pingpong a radšej sme venovali energiu na to, aby sme si pripravovali plán činnosti na rok 2017. Aj v predvianočnej reportáži odvysielanej v spravodajstve RTVS sme zaujali postoj pozitívnej propagácie našej práce a nevyjadrili sme sa ani slovom k problémom, ktoré nastali v spolupráci s mestom. Na publikované slová primátora v regionálnych médiách však musíme chtiac-nechtiac reagovať. Vyjadríme sa k ním iba raz, pretože nechceme strácať čas neustálym vypisovaním a radšej sa budeme venovať našej práci, ktorá nás najviac napĺňa – obnova a propagácia kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.

Vážení priatelia,
chceme sa Vám touto cestou predovšetkým poďakovať za Vaše priateľstvo a pomoc, ktoré ste nám v bohatej miere poskytli aj v roku 2016. ĎAKUJEME.

Naším hlavným cieľom je obnova kultúrnych pamiatok a ich sprístupnenie širokej verejnosti. Obnova Hlohoveckého zámku a príprava podujatí, ktoré sme pre Vás v jeho priestoroch pripravovali, bolo naše jediné poslanie. Chceli sme z neho vytvoriť krásne miesto pre všetkých Hlohovčanov a návštevníkov Hlohovca.

Nie sme politici ani mediálni odborníci a nemienime plytvať vlastnou energiou na hlúpe spory. Sme kolektív tvorivých ľudí, ktorých snahou je niečo budovať, tvoriť a nie utápať sa v ustavičných „žabo-myších“ sporoch, ktoré sú pre všetkých vyčerpávajúce, zbytočné a predovšetkým nás odpútavajú od činnosti. Na viacerých stretnutiach s primátorom sme sa snažili nájsť spôsob, ako pokračovať v obnove zámku spoločne, no mesto nás ako partnera k tejto spolupráci odmietlo. Po tom, čo nám nebolo zo strany vedenia mesta umožnené pokračovať v obnove zámku z projektov Obnovme si svoj dom a INTERREG, na ktoré sme mali pripravené žiadosti a potenciálne by sme pritiahli na zámok vyše 550.000,- Eur, rozhodli sme sa využiť náš potenciál naplno tam, kde nás uvítali s otvorenou náručou.

   

S obcou Chtelnica máme od 16.12.2016 podpísanú zmluvu o spolupráci na obnove a oživení Chtelnického kaštieľa, ktorý rovnako ako Hlohovecký zámok  patril rodu Erdődy a práve prostredníctvom neho je osud oboch sídiel pevne spätý a previazaný. Pán starosta Peter Radošinský a obecné zastupiteľstvo nás plne podporujú. Ďakujeme im predovšetkým za ich pozitívny prístup vo všetkých oblastiach spolupráce. Spoločne pracujeme na riešení problémov (ako sa dá) a nie na ich vytváraní  (prečo sa nedá). Už na začiatku našej spolupráce sme začali pracovať na štúdii obnovy kaštieľa, čo je prvý zásadný krok a základný kameň všetkých ďalších činností, ktorý nám umožní pracovať oveľa efektívnejšie. Začali sme spoločne s obcou Chtelnica  pripravovať viacero rozvojových projektov zameraných na rekonštrukciu kaštieľa a na prípravu kultúrnych podujatí. Pripravujeme dve nové divadelné vystúpenia. Aj grant Obnovme si svoj dom 2017 sme podali na kaštieľ v Chtelnici, keďže zo strany mesta Hlohovec nám podať tento grant nebol umožnený a nechceli sme prepásť šancu, čerpať z grantu financie.

   

Podujatia, na ktoré ste boli zvyknutí v Hlohovci (Vianoce na zámku, koncerty, divadlo, tvorivé dielne, ...) budeme v plnej miere realizovať v Chtelnici a v takom rozsahu, ako nám budú umožňovať možnosti napr. zámockej záhrady ich budeme prezentovať v Hlohovci. Či už v Chtelnici alebo u nás doma ste na tieto podujatia srdečne vítaní. O termínoch ich konania Vás budeme v krátkej dobe informovať. Aj naďalej sa snažíme v spolupráci s Hlohoveckým cechom vinárov o zrealizovanie niektorých podujatí priamo v Hlohovci.

   

V minulom roku sme zrealizovali projekt Ekoučebňa, ktorého realizáciu podporil Recyklačný fond. Jeho hlavným výstupom sú učebné pomôcky (kniha s prvkami rozšírenej reality, pracovné zošity, metodiky pre učiteľov, náučné video a stolová hra) pre deti v materských školách a na 1. stupni základných škôl zamerané na triedenie odpadov a ich recykláciu. Boli spracované tak, aby u detí budovali návyky na triedenie odpadov a naučili minimalizovať ich tvorbu (prevencia vzniku odpadov). Všetky tieto produkty vzdelávacieho ekologického projektu budú dodané každej zo spolupracujúcich škôl. Ďalším výstupom projektu je plne vybavená ekoučebňa pre 26 detí, ktorá sa v súčasnosti nachádza v ZŠ Kľačany. Pôvodne sme chceli túto učebňu umiestniť na Hlohoveckom zámku v miestnosti, ktorú sme na tento účel začali pripravovať. Naším zámerom bolo vytvoriť pre návštevníkov zámku novú atrakciu, ktorá by prilákala zaujímavý produkt a umožnila deťom učiť sa v novom a neobvyklom prostredí, kde by okrem environmentálnych znalostí získali prostredníctvom kontaktu s kultúrnou pamiatkou vzťah k histórii a tradíciám regiónu. Žiaľ, rozhodnutie mesta s odvolaním sa na prebiehajúce rekonštrukčné práce nám nedovolilo tento zámer zrealizovať a v súlade s predpokladanými rizikami projektu sme učebňu presunuli do školy v Kľačanoch. Je to jedna zo zazmluvnených škôl, ktorá pripravila pre tento účel triedu. Keďže hlohovské školy disponujú plnohodnotne vybavenými učebňami, kde sa dá realizovať ekologická výučba z výstupov projektu, rozhodli sme sa pomôcť práve kľačianskej škole, ktorá takéto vybavenie nemá (čiže sme ju zabezpečili stolmi, stoličkami a elektronickou tabuľou) a ak sa zámok sprístupní, bude tento mobiliár prenesený do pôvodne pripraveného priestoru. Dlhodobým cieľom projektu je vytvoriť takéto učebne vo všetkých školách na Slovensku. Upozorňujeme, že najdôležitejším výstupom projektu je jeho náplň (knihy, zošity, hry, video), ktoré obdrží každá zazmluvnená škola v plnom rozsahu. To znamená, že deti nebudú o nič ukrátené.

V roku 2017 sa nám podarilo zrekonštruovať ďalších 5 renesančných miestností na prvom podlaží, čiastočne aj pivničné priestory na zámku a tou najťažšou a najšpinavšou prácou bolo vypratanie podkrovia od holubieho trusu a odpadu, ktorý sa nachádzal v podkroví strechy a bolo potrebné sa ho zbaviť, aby mohla začať zo strany mesta jej komplexná rekonštrukcia a obnova. Firma zodpovedná za realizáciu prác v časoch intenzívnych dažďov nezakrývala rozobratú strechu a iba vďaka O. Z. a jeho zamestnancov nevznikli väčšie škody, pretože z vlastných nákladov, resp. z darov od sponzorov kupovali plachty na zakrývanie strechy a snažili sa zachrániť, čo sa dalo. Aj tak v dôsledku nedbanlivej práce firmy zatieklo a popadalo niekoľko stropových výzdob, ktoré už nikto nezachráni.

Čo sa týka ekonomického zhodnotenia roku 2016, môžeme konštatovať, že počas pôsobenia O. Z. sa nám každoročne darilo na obnovu zámku získať väčší obnos financií. Zatiaľ čo v roku 2014 to bolo vyše 8.800,- Eur, v roku 2015 už 57.800,- Eur, a v roku 2016 krásnych 274.417,- Eur. Spolu je to 341.017,- Eur, v čom nie je zahrnutá nezištná a obetavá práca dobrovoľníkov počas brigád (spolu takmer 3000 brigádnických hodín) a tiež sme sem nezapočítali ani pomoc našich partnerov, podporovateľov a sympatizantov v podobe poskytnutia materiálov či zabezpečenia služieb. Škoda, že táto pekne narastajúca postupnosť investícií do zámku sa zo zdrojov získaných naším O. Z. musí zastaviť, resp. presunúť v ďalších rokoch do Chtelnice.

   

Uplynulý rok sme si uvedomili, že naša činnosť nadobudla zaujímavý rozmer a súvislosti, ktoré v konečnom dôsledku harmonizujú logiku nášho pôsobenia v meste i regióne. Od orientácie na históriu a dejiny nášho zámku, keď sme sa ho snažili obnovovať, povzniesť a propagovať až po orientáciu na budúcnosť v projekte ekoučebne a ekologického vzdelávacieho projektu, kde sa venujeme najmä mládeži. História a budúcnosť sú tu pevne zviazané a ich nositeľom budú naše deti. Najmä pre nich všetko robíme.

Sme nesmierne radi, že sa mesto Hlohovec po predchádzajúcich dlhých rokoch rozhodlo pristúpiť k podstatnej rekonštrukcii objektu zámku, no mrzí nás, že pri týchto činnostiach odmietlo našu spoluprácu, pomoc a skúsenosti. V spoločnej súčinnosti, prerozdelením síl a vzájomnou pomocou sme mohli do obnovy priniesť oveľa viac financií. Škoda. Napriek tomu im prajeme, aby sa práca darila a šla im od ruky.

S veľkou vďakou

členovia a sympatizanti OZ Zámok HlohovecČlánok bol zobrazený 19584x
Diskusia k článku (37)


Podobné témy
Ekoučebňa na Hlohovskom zámku získala prestížnu cenu
Ekoučebňa na Hlohovskom zámku získala prestížnu cenu
Cenu odpadového hospodárstva získalo Občianske združenie Zámok Hlohovec.

Tereziánske slávnosti v Chtelnici
Tereziánske slávnosti v Chtelnici
Prvá augustová sobota privítala v krásnom areáli chtelnického kaštieľa 1200 návštevníkov.

Aktivisti spustili petíciu
Aktivisti spustili petíciu
Mesto chce rozviazať nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec. Aktivisti preto spustili petíciu.

Aktivisti zverejnili komunikáciu s mestom
Aktivisti zverejnili komunikáciu s mestom
Členovia OZ chceli v apríli odprezentovať výsledky svojej práce. Mesto ich podujatie na zámku stoplo.

Jarný tábor Cech malých remeselníkov sa vydaril
Jarný tábor Cech malých remeselníkov sa vydaril
Občianske združenie Zámok Hlohovec pripravilo pre deti jarný tábor plný zaujímavých aktivít.


Diskusia k článku (37 komentárov) »

37 komentárov


 1. gravatar

  Ďalší vlastný gól do brány egomaniaka, ktorý vie spolupracovať iba so svojimi kamarátmi. ĎAKUJEME pán primátor.

  Hodnotenie (+56%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí urobili na Zámku obrovské množstvo práce. Z ich slov a hlavne odchodu mi je smutno, ale verím, že sa sem vrátia a budú pokračovať v ich skvelej práci.

  Hodnotenie (+86%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar
  ???

  Nech je pravda hocikde, tak je to obrovska skoda. Nerozumiem, ze inde mozu pokracovat a u nas nie.

  Hodnotenie (+71%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  Zámok v Hlohovci. Zima rok 2015 , „Na zámku opravíme strechu za 400 tisíc € , tým zabránime ďalšiemu znehodnocovaniu objektu. V nasledujúcom období sa budeme snažiť o postupnú rekonštrukciu, avšak ďalšie prostriedky budú musieť byť z externých zdrojov , nakoľko my si to financovať z rozpočtu mesta nemôžeme dovoliť.“ , zaznelo z úst Miroslava Kollára primátora mesta Hlohovec . Vtedy som tento nápad ako viceprimátor podporil , hovoril rozumne. Rozpočet mesta Hlohovec na rok 2017 : z Rezervného fondu vyčlenené finančné prostriedky : 54 800 € na rekonštrukciu Zámku – prípojka dažďovej a splaškovej kanalizácie, úverové zdroje : 23 000 € Rekonštrukcia Zámku – prípojka NN, 46 000 € Rekonštrukcia Zámku – vodovodná prípojka. Rozumej zdanené peniaze občanov Hlohovca a pôžička. Uvedená realita je na míle vzdialená od toho čo bolo povedané v roku 2015. V apríli vyslal jasný signál akú úlohu zohrá OZ Zámok a mesto v budúcnosti zámku tlačovou správou zo dňa 24. apríla 2016 : http://www.hlohovec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=92921 . , kde spoluprácu s OZ Zámok potvrdzuje podpísaním nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. 28.decembra 2016 nám v RTVS Miroslav Kollár a Jana Kvantová hovoria o výsledkoch práce na zámku za rok 2016 bez akéhokoľvek náznaku ukončenia spoločnej spolupráce. http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/114245#2423 17. január 2017 odpočet Miroslava Kollára a jeho „nerozumiem ,prečo so mnou OZ Zámok odmieta spolupracovať „ . http://tv.hlohovecko.sk/dva-roky-vo-funkcii-primatora-mesta-hlohovec-otazky-obcanov/ Niekedy v roku 2016: „Jana Kvantová sa správa ako hradná pani a robí si čo chce. Ja im / členovia OZ Zámok/ pomáham a oni si o mňa obtierajú ústa. Ak si s nimi neurobí poriadok , tak urobím poriadok ja. Zmluva im určuje jasné pravidlá a ak ju budú porušovať , tak im ju vypoviem. „ a pod. Sú slová ,ktoré som zaregistroval ako viceprimátor z úst Miroslava Kollára. Miroslav Kollár dobre vedel , že OZ Zámok realizuje projekt Obnovme si svoj dom , čiže čerpá prostriedky ,ktoré bude nutné zdokladovať a minúť presne podľa projektu končiaceho v decembri 2016 , v opačnom prípade ich budú musieť vrátiť. Aj napriek tomu poslal výhražný list s ultimátom v auguste 2016 o možnom vypovedaní zmluvy pri nesplnení určitých požiadaviek. Jane Kvantovej išlo o veľa, hrozilo , že nedokončí projekt. Pýtam sa . Išli by ste vy do spolupráce s človekom, ktorý používa nástroje ako strach, vyhrážanie, zavádzanie, manipulácia, hovorenie poloprávd? Rozhodnutie Jany Kvantovej je v tejto chvíli jediné správne. Ak si jej prácu , odhodlanie, nadšenie nevážia doma a má chuť ju robiť ďalej, cesta sa nájde, nateraz to bude tá Chtelnická.

  Hodnotenie (+35%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Dlho som sa snažil rešpektovať rozhodnutia primátora aj keď som nie všetkým rozumel a nie so všetkým súhlasil. Odchod subjektu, ktorý nespochybniteľne urobil množstvo práce v schátralom zámku je veľkou chybou. Združenie viní z tohto rozhodnutia vedenie mesta. Primátor zas vyhlasuje, že tomu nerozumie. Ja si myslím, že kde je vôľa, tam je cesta. Keď združenie pokračuje vo svojej činnosti inde, tak na ich strane tá vôľa asi bola. Chyba je aj podľa vyjadrení pána Pestúna zrejme na druhej strane. Primátor by mal byť v prvom rade manažér a to, že dovolil a možno aj spôsobil túto situáciu, je obrovskou chybou.

  Hodnotenie (+42%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  A ako je to s nájomnou zmluvou (číslo zmluvy v ISS: 168/2016) nájom stavby - kultúrnej pamiatky – hlavnej budovy Zámku, súp.č. 2267, or. č. 1, postavenej na pozemku registra „C“, parc. č. 5053 o výmere 3.460 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vedená Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky v registri národných kultúrnych pamiatok pod č. ÚZPF 838/1 a pozemok - parcelu registra „C“, parc. č. 5053 o výmere 3.460 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, obe nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Hlohovec, odborom katastrálnym, pre k.ú. Hlohovec na LV č. 8913. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú, nadobudla účinnosť 26.5.2016. Prišlo k skončeniu nájmu podľa bodu VIII. tejto zmluvy ?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Pekný deň NIE k skončeniu nájmu neprišlo. Združenie má stále platnú nájomnú zmluvu a naďalej platí nájomné v plnej výške. Združenie uvažovalo o ukončenie nájomnej zmluvy ale neurobilo tak. Združenie už svoje veci vypratalo zo zámku.

   Príspevok je reakciou na " otázka pre OZ Zámok"

   Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    V bode VIII. je okrem iného "Prenajímateľ môže ukončiť túto zmluvu spôsobom podľa písm. a) až c) iba po predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva v Hlohovci s takýmto ukončením zmluvy." Uvidíme čo bude 2.2.2017 na zastupiteľstve.Možno sa zasa dozvieme viac a budú predložené konkrétne dôvody porušovania zmluvy od mája 2016. Alebo bude patová situácia a zámok bude mať OZ Zámok naďalej v nájme. Len je zaujímavé ako obidve zmluvné strany preukazovali vlastnícke alebo iné právo v čase nájmu a kto bol čoho stavebníkom. Lebo ani OZ nestačilo len odsúhlasenie zásahov a prác od KPÚ. Verím, že majú všetky náležitosti v poriadku. lebo tak ako ukazuje diskusia na rôzne témy, tak ústne dohody sa už dnes nevyplácajú a potom je problém rozlíšiť kto hovorí pravdu.

    Príspevok je reakciou na "Člen združenia"

    Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar

     Vysvetlíme ako dotácia (grant) Obnovme si svoj dom funguje. Súčasťou podania projektu Obnovme si svoj dom sú súhlasy mesta (tzn. štatutára mesta), ktoré splnomocňujú žiadateľa (OZ-ko) ku všetkým úkonom spojeným s podaním žiadosti, s čerpaním a vyučtovaním dotácie MK SR Obnovme si svoj dom, zároveň súčasťou podania je podpísanie vyhlásenia, či poskytne alebo neposkytne majiteľ kultúrnej pamiatky finančný príspevok na obnovu a reštaurovanie kultúrnej pamiatky. Mesto Hlohovec teda už ku dňu podania projektu poznalo komlexnú náplň a obsah grantu a malo zo strany OZ-ka aj predloženú už podpísanú zmluvu s MKSR. Čiže, keď sa podáva táto žiadosť je tam nevyhnutná súčinnosť mesta, bez nej sa to nedá podať. Je jedno, či máme alebo nemáme nájomnú zmluvu, jednoducho majiteľ NKP sa vyjadruje k projektu, čo je úplne v poriadku a logické. 26.10.2016 sme požiadali mesto o stanovisko k zámeru plánovanému projektu Obnovme si svoj dom. Na rokovaní v novembri nám jasne pán primátor povedal, že s nami nepočíta v obnove zámku, preto sme sa rozhodli, že ideme pracovať do Chtelnice s obnovou NKP, pretože tam nám poskytli súčinnosť a navrhli spoluprácu. Ak by sme tento projekt nepodali v Chtelnici, v Hlohovci by sme obnovu tak či tak nemohli robiť. Jeden z argumentov bol, že na stavenisku nemôžu byť dve "firmy". Kto pracuje v stavebníctve vie, že to tak nie je. Mať na zámku jedného dodávateľa je rozhodnutím štatutára mesta. Ak by sme nepodali žiadosť na Chtelnicu, prišli by sme o možnosť podať projekt úplne.

     Príspevok je reakciou na "čo spraví mesto"

     Hodnotenie (+66%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar

     Obavam sa ze mesto uz vie co so zamkom spravi...resp. pre koho ho hotuje :o(

     Príspevok je reakciou na "čo spraví mesto"

     Hodnotenie (-20%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Mna zaujalo tvrdenie p. primatora, ze OZ opravovalo miestnosti bez predlozenia prieskumov pre pamiatkarov. A tiez, ze sa vacsie investicie nad 1000€ nenahlasovali mestu. Mohli by ste sa k tomu prosim vyjadrit. Dakujem za odpoved.

  Hodnotenie (+60%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  A na žiadosť 26.10.2016 o stanovisko k zámeru plánovanému projektu Obnovme si svoj dom máte aj písomnú odpoveď mesta ? Nemohli by ste ju zverejniť ?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  Desiatky šikovných Hlohovčanov, o ktorých hovoril primátor pred voľbami, teraz odchádzajú preč. Keď v minulom období Hlohovčania hlasovali nohami, tak teraz budú hlasovať čím, pán primátor? Veľkohubé reči a realita ešte horšia. Happy City podľa Kollára.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Mohol by sa prosim niekto z OZ Zamok Hlohovec vyjadrit k tvrdeniam p. primatora, ze OZ opravovalo miestnosti bez predlozenia prieskumov pre pamiatkarov. A tiez, ze sa vacsie investicie nad 1000€ nenahlasovali mestu. Dakujem za odpoved.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar
  P$P

  Iba sa mi opäť potvrdilo, že robiť niečo pre Mesto Hlohovec je zbytočná strata času a energie. Úprimne ma už dávno nezaujíma, čo sa v tomto meste deje, a preto nikdy nezabudnem nástroj propagandy pána primátora, rozumej Život v Hlohovci, umiestniť z listovej schránky rovno do smetného koša. V záujme zachovania duševného aj fyzického zdravia tak odporúčam každému hlohovčanovi.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   S týmto vôbec nesúhlasím. V každom čísle je jeden vynikajúci článok (vlastne celá strana) o minulosti mesta od p.Urminského, teraz už aj od p.Kamenčíka. Práve táto jedna strana je dôvodom, prečo čakávam na tento plátok. Ostatné strany v súlade s Vašim názorom tiež odporúčam umiestniť v modrej nádobe na recykláciu.

   Príspevok je reakciou na "P$P"

   Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Hlohovčania!- najmä rodení fraštačani! Je toto možné? Je len jedno normálne riešenie. : Vyvolať v HTV (nato ju máme a platíme!) diskusiu medzi p. primátorom a p. Kvantovou, kde nám presne vysvetlia o čo v tomto probléme vlastne ide. Keď hovorí každý sám , ani čert vám nerozumie. Pri rétorickej prevahe p. primátora, bolo by v záujme veci, aby si prizvali každý ( ak to potrebuje) spoločníka. A trvať na relevantných otázkach a odpovediach. To čo sa v tejto kauze deje je škodlivé a možno až nehanebné.Chceme (a máme právo) dopátrať sa konečne pravdy. A definitívne tieto naťahovačky uzavrieť. Vyzývam p. Libanta o zabezpečenie tejto konfrontácie.Už je to trápne !!!

  Hodnotenie (+100%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  K problematike s KPU:

  Na základe skúseností z roku 2015 sme vedeli presne, aká je postupnosť pri obnove pamiatky. Pri oboch realizovaných projektoch sme mali rozhodnutie KPU. Pri prvých dvoch miestnostiach, ktoré sa robili v roku 2015 sme vedeli od bývalého primátora Dvorana, že mesto nemá na túto časť vyhotovený reštaurátorsky výskum a musíme si dať tento výskum vyhotoviť. Avšak pri obnove renesančných miestností, ktoré pokračovali v roku 2016 sme vedeli, že mesto ešte z roku 2009 malo rozhodnutie z KPU na vyhotovenie reštaurátorského výskumu. Od roku 2015 sme žiadali mesto na stretnutiach o súčinnosť, a to v poskytnutí dokladov (stavebné povolenia, projekty a z rozhodnutia KPU vyplývajúci reštaurátorský výskum nariadený v roku 2009 mestu Hlohovec). Ešte koncom roku 2015 po podpísaní súhlasného stanoviska s podaním grantu Obnovme si svoj dom 2016, primátorom mesta, sme následne mali stretnutia s primátorom Kollárom. Ďalšie v januári, kde v zápisnici bolo uvedené, že je potrebné zhromaždiť všetky podklady k zámku a výsledky doterajších výskumov. Už v januári sme vedeli, že nedisponujeme reštaurátorským výskumom, ale žiadali sme mesto o súčinnosť vzhľadom k rozhodnutiu z roku 2009, kde mesto bolo zaviazané tento výskum vypracovať k projektu z ROP. K 05.05.2016 sme už začali pracovať na zámku a od mesta sme podklady nemali. Rokovania aj o tom, kde sa daný výskum nachádza prebiehali v pravidelných intervaloch. Pre nás nebol problém dať vyhotoviť výskum, ale je zbytočné robiť dvojitú prácu. Dokonca, keď sme sa informovali na KPÚ TT, taktiež vedeli o tom, že výskum prebiehal, ale problém bol ten, že písomný výstup z tohto výskumu nevedeli na meste nájsť. My sme zatiaľ pracovali pod dohľadom zástupcu KPÚ, osekávali sa cementové omietky, odstraňovali betónové podlahy v zmysle rozhodnutia KPÚ. Mali sme kontrolné dni každý piatok, ktorých sa zúčastňoval zástupca KPÚ a zástupca mesta a autor projektu v jednej osobe a keď bolo potrebné prišiel na kontrolný deň aj reštaurátor.

  Samotné mesto prišlo na to, že reštaurátorky výskum v písomnej podobe nemajú až v auguste 2016 (avšak všetky výskumy a aj ich dopracovanie vyhotovené boli – chýbal iba písomný výstup). Po tomto zistení, keď sme sa spýtali priamo reštaurátora, ako to vlastne v skutočnosti je s vyhotoveným výskumom, povedal, že on výskum má spracovaný, ale mestu ho neodovzdal (nemal objednávku na písomné vyhotovenie). Následne sme si vyžiadali stanovisko mesta na písomné vyhotovenie časti výskumu a súhlas mesta s vypracovaním reštaurátorského výskumu. Následne nám bolo oznámené zo strany mesta, aby sme ho nedávali robiť, lebo tento výskum dá celý dopracovať mesto Hlohovec. Keďže nálezové sondy boli robené na všetky 3 podlažia zámku, malo zmysel, aby písomnú podobu výskumu dalo spracovať mesto ako celok.

  Pri otázke k KPÚ, prečo sme mali v rozhodnutí ako OZ-ko podmienku reštaurátorského výskumu, odpoveď bola, že keďže nemali výskum odovzdaný v písomnej podobe museli nám túto podmienku do rozhodnutia dať, aj keď vedeli, že reštaurátorsky výskum prebiehal na zámku v minulosti (2009) k podkladom k projektu ROP.

  Z nášho pohľadu problém nebol v tom, či bol výskum spracovaný, alebo nie, pretože reštaurátorským výskumom nedisponovalo ani mesto pri začatí strechy, ale spôsob ako s nami komunikovali a ako sa hľadali spôsoby a dôvody pozastavenia našej činnosti uprostred projektu. Ak sú dvaja partneri, ktorým ide spoločnú vec vedia vyriešiť aj takýto vôbec nie zložitý problém.

  Dokumentácia v .pdf

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím