Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

28. september 2008

Nový športový areál

V Hlohovci pravdepodobne vyrastie nový športový komplex.

Tejto problematike sa venovali aj  poslanci počas rokovania posledného mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 11. septembra tohto roku. Smelý projekt, ktorý by mohol výrazne skvalitniť možnosti športového vyžitia v meste, sa podujala zrealizovať spoločnosť MAYNET, s.r.o. so sídlom v Trnave. Vybudovanie moderného športového areálu je naplánované na pozemkoch, ktoré si vyššie spomínaná spoločnosť odkúpila do svojho vlastníctva a taktiež na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Hlohovec na Bezručovej ulici a na Zábraní. Majetkovoprávne záležitosti medzi spoločnosťou a Mestom by boli riešené formou nájomnej zmluvy na obdobie 20–tich rokov. Existujúce objekty v lokalite plánovanej výstavby športového areálu na Bezručovej ulici navrhla spoločnosť MAYNET zbúrať na vlastné náklady, ktoré vyčíslila vo výške cca 2.000.000,- Sk. Výška nákladov by sa následne odrazila v cene nájmu.

V areáli by mal podľa navrhnutej štúdie vyrásť hotel s reštauračným zariadením, ktorý by bol prepojený s budovou športovo–relaxačného centra. V prípade ak sa zámer podarí úspešne zrealizovať, návštevníci budú mať k dispozícii squash, saunu, masáže, posilňovňu, krytý bazén aj tenisovú halu. Súčasné futbalové ihrisko za umelou ľadovou plochou sa v zmysle navrhovaného projektu premení na tenisové kurty. V druhej etape realizácie by mala prebehnúť prestavba areálu hádzanárskeho ihriska a športovej haly. V tejto lokalite sa bude nachádzať aj skate park, na ktorý bola v rozpočte mesta vyčlenená čiastka 3.000.000,- Sk. Jeho výstavba je naplánovaná v priebehu tohto roka.

V poslednej, tretej etape je naplánovaná rekonštrukcia futbalového ihriska a tribún. V súvislosti s výstavbou športového areálu sa počíta aj s vytvorením parkovacích miest pre jeho návštevníkov a taktiež novým dopravným prepojením Bezručovej ulice s ulicou Zábranie.

Zámer využitia pozemkov pre vybudovanie športového areálu zobrala na vedomie komisia ekonomická a prevodov majetku, mestská rada aj poslanci mesta. V zmysle územného plánu súhlasí s využitím pozemku na športové účely aj úsek architekta.

V pomerne rozsiahlej diskusii poslanci v princípe uvítali myšlienku vybudovania nového športového komplexu v meste. Ich pripomienky sa týkali predovšetkým zmluvných vzťahov, ktoré by mali byť pre Mesto Hlohovec čo najvýhodnejšie a taktiež preverenia finančných možností spoločnosti, ktorá má v pláne projekt zrealizovať. Ďalej sa zaoberali postupnosťou výstavby jednotlivých objektov areálu, pričom opakovane zaznela požiadavka určenia priorít. V tejto súvislosti bola niekoľkokrát spomenutá najmä výstavba krytého bazénu, ktorý občanom v Hlohovci chýba. Viceprimátor mesta Ing. Ján Tassy informoval prítomných o tom, že prvá etapa realizácie tohto zámeru by sa mala zahájiť v rokoch 2009 – 2010. Projekt sa bude uchádzať aj o dotácie z fondov Európskej únie.