Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

2. február 2009

O dôvere

Príklady rozhodnutí samosprávy "nad rámec zákona".

Určite si každý z nás dobre uvedomuje význam pocitu dôvery. Je pre nás dôležitý v práci, súkromí, priateľstve. Dá sa povedať, že dôvera je základom akéhokoľvek dobre fungujúceho vzťahu. Jednou z podmienok pre získanie dôvery, vlastnej alebo niekoho druhého, je dostatok informácií. V najlepšom prípade neskreslených, hodnoverných a potvrdených. Práve neznalosť vedie, často aj neúmyselne, k vzniku rôznych dohadov a fám.

Rovnaké pravidlá platia aj vo vzťahu občan a samospráva. Občan, na základe vlastného úsudku, vychádzajúceho z dostupných informácií, prejaví svoju dôveru vo voľbách. Zvolení zástupcovia, v snahe využiť a nesklamať prejavenú dôveru, prijímajú len tie najlepšie rozhodnutia a informujú o tom občana. Práve občan má týmto spôsobom zabezpečenú rozhodovaciu a zároveň aj kontrolnú funkciu.

Ideálny model, ktorý má však často veľmi ďaleko k realite. Napriek právnym úpravám sme často svedkami rozhodnutí, ktoré vyvolávajú dojem nezákonnosti.

Snahou niektorých samospráv je preto rozptýliť akékoľvek pochybnosti a urobiť proces rozhodovania čo najviac transparentým. Príkladom môže byť mesto Martin, ktoré prijalo zavedenie tzv. protikorupčného balíčka. Cieľom je informovať občana o hospodárení samosprávy, prijímaných zmluvách a rozhodnutiach, verejných obstarávaniach a zaviesť také pravidlá, ktoré minimalizujú možnosť korupcie. Bratislava – Staré Mesto už niekoľko rokov zverejňuje odpovede na žiadosti o poskytnutie informácií na svojej webovej stránke. Ešte o krok ďalej v získavaní dôvery je Šaľa. Samospráva zverejňuje detailné informácie o hospodárení a tajomstvom tak nie sú ani faktúry za telefón, alebo náklady na služobné cesty.

Všetky príklady idú ďaleko nad rámec zákonom upravených povinností. Ako je na tom Hlohovec? Absencia kritiky v mestom financovaných médiách poukazuje na značne „zastaralý“ spôsob budovania dôvery. Informácie v duchu plnenia plánov päťročníc a krajších zajtrajškov, nedávajú priestor pre vytvorenie objektívneho úsudku. Oficiálna internetová stránka neobsahuje žiadne interaktívne prvky, ktoré by zlepšili komunikáciu s úradom. Chýba dnes už bežný formulár pre odosielanie otázok kompetentným alebo hovorkyni. Väčšina zamestnancov nemá ani zverejnenú vlastnú e-mailovú adresu. Rokovania sú často predmetom obchodného tajomstva a hospodárenie s verejnými prostriedkami osobným údajom.

Mesto však zjavne snahu riešiť súčasnú situáciu má. Dôkazom môže byť aj nedávno prijaté nariadenie, ktoré upravuje pohyb zástupcov médií na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Predsedníctvo Slovenského syndikátu novinárov ale vyjadrilo vážne výhrady voči zákonnosti obmedzujúcej úpravy a podalo podnet na prokuratúru.

Na druhej strane, úspechom neskončila snaha Olivera Pestúna o zverejňovanie interpelácií spoločne s odpoveďami kompetentných na stránke mesta. Väčšina poslancov bola proti, dôvody však nepoznáme.

Najnovším zásahom do práv občana na informácie je odmietnutie poskytnutia zápisnice z rokovania mestskej rady. MsÚ odôvodnil tento krok „porušením zásady neverejnosti“ tohto zasadnutia. Napriek nášmu upozorneniu na významový rozdiel slov „neverejný“ a „tajný“, primátor rozhodnutie potvrdil. Keďže rokovania mestskej rady významným spôsobom ovplyvňujú program zasadnutia mestského zastupiteľstva, obrátili sme sa s týmto problémom na občianske združenie VIA IURIS.

„Neexistuje žiadny zákonom predpokladaný dôvod, ktorý by Mestu Hlohovec umožňoval uvedenú informáciu nesprístupniť v zmysle zákona o informáciách. Dôvodom nesprístupnenia nemôže byť skutočnosť, že v rokovacom poriadku Mestskej rady v Hlohovci sú tieto zasadnutia označené ako neverejné,“ uviedla advokátka VIA IURIS Eva Kováčechová. „Povinná osoba nesmie odmietnuť sprístupnenie informácie s poukazom na právny predpis nižšej právnej sily než má zákon, či dokonca na interný právny akt (akým je napr. rokovací poriadok).“ Mesto Hlohovec tak išlo, podobne ako uvedené príklady z iných miest, nad rámec zákonom upravených povinností. Tentoraz však v negatívnom zmysle.

Vzhľadom k tomu, že pravdepodobne došlo k vážnemu porušeniu zákona, rozhodli sme sa v spolupráci s VIA IURIS podať proti rozhodnutiu primátora žalobu na súd.

Budovanie dôvery je dlhodobou záležitosťou. Je to vzťah, ktorý je postavený na princípoch otvorenosti. Nebráni sa dialógu, konštruktívnej kritike a nerodí sa pár týždňov pred voľbami.

Podobné témy
Zmluvy na webe dopadli priemerne
Zmluvy na webe dopadli priemerne
Hlohovec by mohol zverejňovanie zmlúv vylepšiť. Z mestských organizácií prinášajú dokumenty len niektoré.

Mesto začalo zverejňovať zmluvy. Prikazuje to zákon.
Mesto začalo zverejňovať zmluvy. Prikazuje to zákon.
Hlohovčania môžu vďaka zmluvám na internete lepšie kontrolovať hospodárenie mesta.

Dostatočne informovať je pre magistrát záťažou
Dostatočne informovať je pre magistrát záťažou
Princípy otvorenej samosprávy sa zatiaľ radnici napĺňať nedarí.

Komu platí mesto najviac?
Komu platí mesto najviac?
Mesto vyplatilo stavebnej firme v priemere 146 tisíc korún na deň.

Princíp rovnosti
Princíp rovnosti
Účasť verejnosti a médií na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Hlohovci.