Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

23. október 2010

Rodinný podnik - pokračovanie

Vážne pochybnosti nad konaním riaditeľky škôlky vyslovila aj Aliancia Fair-play.

Aliancia Fair-play pochybuje o zákonnosti postupu pri výbere dodávateľa pre škôlku. Riaditeľka neefektívne a netransparentné hospodárenie popiera. Mesto chce vyriešiť problém odňatím osobného príplatku.

Zverejnenie výsledkov finančnej kontroly v Materskej škole na Fraštackej vyvolalo búrlivú diskusiu. Hlohovčania sa okamžite rozdelili na dva tábory. Jedni volali po vyvodení dôsledkov za zistené nedostatky, iní sa postavili na stranu Jany Ješkovej a vyzdvihovali jej doterajšie pôsobenie vo funkcii a úroveň škôlky. Poniektorí v nákupoch u manžela problém nevideli, keď usúdila, že je najlacnejší. Časť diskutujúcich vnímala samotnú existenciu a následné zverejnenie informácií ako predvolebnú hru, druhí  zas využili priestor na to, aby sa podelili o skúsenosti s fungovaním zariadenia.

Dôležitým faktom zostáva, že kľúčovým nedostatkom sa stal konflikt záujmov. Riaditeľka totiž nakupovala materiál pre škôlku vo firme svojho manžela. Každý zamestnanec, ktorý vstúpi do sféry nakladania s verejnými financiami si musí byť vedomý, že jeho rozhodovanie regulujú aj iné zákony ako v oblasti bežného podnikania. Na funkciu Jany Ješkovej sa vzťahuje zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Ten pamätá aj na situácie, ktoré by mohli viesť k stretu osobného a verejného záujmu.

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon NR SR č. 552/2003 Z.z.

§ 8
Povinnosti a obmedzenia zamestnanca

(1) Zamestnanec je povinný

d) zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov,
e) nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru

O nestranné stanovisko k situácii, keď zamestnanec rozhodoval o verejných financiách, z ktorých profitoval veľmi blízky člen jeho rodiny, sme požiadali aj Alianciu Fair-play.

Rasťo Diovčoš - Aliancia Fair-play

Funkcia riaditeľa materskej školy, podobne ako výkon mnohých iných funkcií, prináša so sebou aj obmedzenia, aby bol chránený verejný záujem. Každý, kto je v pozícii, kde rozhoduje o právach a povinnostiach alebo hospodári s verejnými prostriedkami sa môže dostať do situácie, keď verejný záujem nie je totožný s jeho vlastnými záujmami alebo záujmami blízkych osôb. Práve na takéto prípady myslí zákon, ktorý určuje čo je a čo nie je prípustné.

V tomto prípade je vážna pochybnosť o tom, či nebol porušený zákon a to hneď v niekoľkých bodoch - či neohrozuje dôveru v nestrannosť, či neboli zneužité získané informácie a či nešlo o nedovolené sprostredkovanie obchodného styku. Ak sa k týmto vážnym pochybnostiam o konflikte záujmov pridávajú ďalšie porušenia zákona v účtovníctve, absolútne nemožno toto konanie ospravedlňovať vyhlásením o najnižšej cene v prieskume trhu.

Mesto podľa zákona v tomto prípade musí začať konanie o porušení povinností a obmedzení a rovnako musí prijať opatrenia. Ak by mesto v tejto veci nekonalo, deklarovalo by aj pre ostatných, že porušovanie zákonov nepovažuje za neprípustné, čo môže mať vážne dôsledky na mesto aj jeho obyvateľov.

Na margo formálnych nedostatkov v účtovných dokladoch riaditeľka pochybenie čiastočne uznala a prisľúbila nápravu. To, že by škôlka hospodárila neefektívne a netransparentne, ale zásadne popiera. Naopak, Jana Ješková vo svojom vyjadrení poukazuje na nemalé finančné prostriedky, ktoré zamestnanci škôlky spolu s rodinnými príslušníkmi zriaďovateľovi ušetrili. „Cena prác sa dá vyčísliť sumou minimálne 12-tisíc eur,“ tvrdí riaditeľka, pričom uvádza, že približne v rovnakej hodnote sa pohybuje suma za práce, ktoré bezplatne odviedli zamestnanci aj v šulekovskej škôlke. Išlo napríklad o maľovanie priestorov a nábytku, odstraňovanie starých obkladov, servis počítačov či zariaďovanie detskej spálne od dovozu dreva, cez jeho opracovanie až po montáž.

U hlavného kontrolóra však výhrady ku konkrétnym zisteniam ani Ješkovej argumenty o práci vykonávanej zdarma a na úkor voľného času neuspeli. „Za svojou prácou si stojím,“ uviedol Ján Kozák s tým, že riaditeľka doteraz nepredložila dôkazy, ktoré by mohli jeho závery vyvrátiť.

Celá záležitosť je o to závažnejšia, že nešlo iba o nezrovnalosti medzi realitou a účtovnými dokladmi či iné formálne chyby. Podstatné je, že nastal konflikt záujmov. Preto nás zaujímalo, aké dôsledky vyvodí z kontroly samotný zriaďovateľ. „V prípade finančného postihu prichádza do úvahy odňatie osobného príplatku, presná výška však ešte nie je stanovená,“ vyjadrila sa prednostka mestského úradu Eva Lukáčová.

Podobné témy
Primátor odvolal riaditeľku materskej školy
Primátor odvolal riaditeľku materskej školy
Zistenia hlavného kontrolóra v MŠ Fraštacká preverí aj polícia.

Rodinný podnik
Rodinný podnik
Riaditeľka nakupovala pre škôlku v manželovej firme. Mesto chce problém ututlať.