Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

1. november 2010

Milan Domaracký

Kandidát na primátora

Vek: 57 rokov
Stav: Ženatý
Vzdelanie: Vysokoškolské
Zamestnanie: Riaditeľ BH HC s. r. o. v Hlohovci
Doterajšie aktivity v oblasti samosprávy: Poslanec MsZ a člen MsR v Hlohovci vo volebných obdobiach 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, poslanec VÚC TTSK vo volebných obdobiach 2001-2005, 2005-2009, 2009 – 2013.

1.) Prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora?

Počas môjho aktívneho pôsobenia v samospráve som pochopil, že v komunálnej politike nemôže byť dôležité, kto má akú politickú príslušnosť, individuálne záujmy ale všetci spoločne musíme mať vôľu a ochotu robiť pre mesto, jeho občanov, pre verejný záujem to najlepšie. Konflikty, dávne neprávosti a pomsta musia ísť bokom, dôležité je hľadať spoločné, kompromisné riešenia.

Som človek, ktorý chce ľuďom slúžiť a nie si nimi nechať posluhovať.

2.) Ako by ste zhodnotili fungovanie súčasného vedenia mesta? V čom vidíte najväčšie pozitíva a naopak, s čím sa nestotožňujete?

Uplynulé volebné obdobie musia v prvom rade zhodnotiť občania nášho mesta.
Z môjho pohľadu však môžem konštatovať, že veľké investičné akcie, ktoré nemali v minulosti obdoby a ktoré posúvajú mesto do vyššej kvantitatívnej úrovne, ako aj rozvojové programy sú odrazom fungujúcej samosprávy. I napriek tomuto trendu by som rád poukázal na nedostatok spolupráce s podnikateľskou sférou, tretím sektorom, investormi a to na miestnej i nadregionálnej úrovni.

V predchádzajúcich rokoch sa príchodom investorov zabezpečila stabilita regiónu, v súčasnosti však stojíme pred úlohou, ako budeme riešiť kvalitu života v meste a jeho okolí.

3.) Doprava patrí medzi najpálčivejšie problémy Hlohovca. Občanov by zaujímal váš názor na možné riešenie neúnosnej situácie, ktorú spôsobujú najmä kolóny na moste a množstvo vozidiel prechádzajúcich mestom.

Príchod investorov paradoxne spôsobil problémy s dopravným zaťažením, ku ktorému prispieva aj všeobecne prudký nárast motorizácie v meste. Hlohovec trpí najmä pre nevybudovaný vonkajší okruh. Obchvat síce nevyrieši problémy s osobnou dopravou vo vnútri mesta, výraznou mierou by však prispel k odklonu ťažkej kamiónovej dopravy, ktorá prechádza centrom mesta a preto je jeho priemerné denné zaťaženie neúnosné.

A práve toto považujem za rozhodujúci moment, kedy je potrebné vyvinúť maximálne úsilie a spoločenský tlak na kompetentné štátne orgány, aby prijali rozhodnutie na vyčlenenie finančných zdrojov práve v tejto lokalite Trnavského kraja. V tejto oblasti by som chcel využiť  niekoľkoročné skúsenosti z môjho pôsobenia vo verejnej správe. 

4.) Hlohovčania upozorňujú aj na problém s nedostatkom parkovacích miest. Zároveň, ale mnohí nesúhlasia s tým, aby ako parkovisko slúžilo námestie v centre mesta.  Aká je vaša predstava najlepšieho riešenia pre Hlohovec?

Extrémne vysoký počet osobných vozidiel sa v drvivej miere zväčša rieši budovaním parkovacích miest v existujúcich obytných súboroch. Nebolo tomu ani tak doposiaľ v našom meste. Rád by som však uplatnil model budovania viacpodlažných parkovacích domov. Som presvedčený, že samospráva môže vytvoriť potrebné podmienky pre takýto typ investícií, problém skôr spočíva v tom, že dodnes nie je legislatívne nastavený systém ich financovania, či samotnej prevádzky. Pre investorov zatiaľ výstavba parkovacích domov nemá dostatočnú návratnosť. Zákaz vjazdu, či poplatok za vstup do centra, ktorým riešili svoju dopravnú situáciu niektoré mestá je podľa mňa neefektívnym riešením ale v neposlednom rade budeme zrejme musieť k tomuto kroku pristúpiť.

5.) Dostupnosť spojov, či už vlakových alebo autobusových, je v meste nedostatočná. Problémom je nielen cestovanie do väčších miest, ale aj mestská hromadná doprava, ktorá napríklad vôbec nechodí do miestnej časti Šulekovo. Plánujete sa zaoberať aj touto záležitosťou?

Mestské časti tvoria jeden neoddeliteľný celok. Nikdy som Hlohovec nerozdeľoval na mesto a prímestské časti. Zastávam názor, že rozvoj mestských častí má byť rovnomerný, rovnocenný a mali by sa postupne vyrovnávať rozdiely. V mnohých mestách funguje model dopravy zabezpečovaný tzv. minibusmi, čo podstatne mestskú a prímestskú dopravu zlacňuje a zároveň zrýchľuje. Tento model by som rád prevzal a aplikoval v našom meste.
Napriek tomu, že z môjho postu neovplyvním modernizáciu a prevádzku železničnej a autobusovej dopravy, určite budem iniciovať a vyvíjať tlak na postupnú modernizáciu železničnej stanice a stanice autobusovej dopravy.

6.) Faktom je, že počet obyvateľov v Hlohovci klesá. Čo by sa dalo urobiť preto, aby najmä mladí ľudia z mesta neodchádzali a zakladali si tu rodiny? Ako by sa dala zlepšiť bytová otázka a zvýšiť príchod investorov, ktorí by vytvorili nové pracovné príležitosti?

Je pravdou, že mesto zápasí s fenoménom neustáleho úbytku obyvateľstva. Tento problém je nezvratný a celospoločenský.  Jeho odstránenie vidím jednoznačne vo výstavbe nájomných bytov pre mladé rodiny. Zdôrazňujem, že pre mladé rodiny. V rámci Územného plánu je treba vytvárať podmienky pre príchod a etablovanie sa nových investorov ale zároveň s jestvujúcimi riešiť aj revitalizáciu „hnedých parkov“.

7.) Hlohovec nepatrí medzi mestá, ktoré sa môžu pochváliť tým, že ich návštevníci s obľubou vyhľadávajú. Čím by sa mohlo mesto zatraktívniť a pozitívne zviditeľniť aj v očiach širšej verejnosti?

Podpora spoločensko-kultúrnych aktivít môže byť podľa mňa jedným z faktorov oživenia života v meste. Za predpokladu vytvorenia a vybudovania informačného centra, ktoré by sústredilo všetky dostupné poznatky a informácie o našom meste a jeho okolí a zároveň by úzko spolupracovalo s kultúrnymi inštitúciami, tretím sektorom a podnikateľskou sférou.  Avšak ako prvoradé by som vytýčil stratégiu a spracoval koncepciu rozvoja cestovného ruchu v meste Hlohovec s podporou tvorby „klastrov“ nevynímajúc.

8.) Mnohých Hlohovčanov trápi aj nečistota v uliciach mesta, nepokosená tráva, divoké skládky, neporiadok v okolí smetných košov, ale aj ľahostajné správanie psičkárov či iných neprispôsobivých občanov. Aké opatrenia by podľa vás, napomohli k zlepšeniu?

Moja odpoveď bude jednoznačná. Pokiaľ sa nebude investovať do prevencie, o to nákladnejšie bude odstraňovanie samotných  následkov. Som presvedčený, že vzťah k životnému prostrediu treba pestovať od útlej mladosti. Výchovu treba presadzovať v školách a predškolských zariadeniach, inštitúciách, v záujmových kluboch  a združeniach. Znehodnotenie životného prostredia je aj výsledkom vandalizmu. Tu je prvoradé určiť nové priority práce mestskej polície. Prevenciou, ale zároveň aj sankciami.

9.) Dnes sa veľa hovorí aj o transparentnom fungovaní v samospráve. Informovanosť občanov o veciach verejných je v Hlohovci veľmi nízka. Aké kroky by ste podnikli vy, aby sa tento stav zmenil?

Na zvýšenie informovanosti občanov v našom meste mám jednoduchý recept, ktorý bude spočívať v zvýšení úrovne občianskej participácie, v ktorej sa bude v prvom rade jednať o prístup k informáciám, adekvátnemu zverejňovaniu informácií, posudzovaniu pripomienok, zdieľaniu rozhodovacej právomoci ale aj kontrole rozhodovania. Som za dostupnosť služieb samosprávy vrátane využívania elektronizácie všetkých procesov. Využívať podnety, ale nezanedbať spätnú väzbu. Realizovať prieskumy verejnej mienky, podporovať verejné zhromaždenia a komunitné fóra. Som za identifikovanie spoločných záujmov a jasné definovanie problémov. Zároveň budem podporovať internú flexibilitu a možnosť kontroly externej povinnosti „skladať účty“.

10.) Kvalita služieb v meste momentálne nedosahuje takú úroveň, akú by si občania predstavovali. Čo by sa dalo urobiť pre to, aby kvôli nim necestovali Hlohovčania do iných miest? Aký je váš postoj k tomu, že v Hlohovci nefunguje detská pohotovosť?

V súvislosti s terciálnou sférou je potrebné v prvom rade vypracovať analýzu na báze monitoringu. Jej východiská nám poskytnú obraz o jestvujúcich, ale i chýbajúcich službách v našom meste. Viem, že mesto je kapacitne pripravené na riešenie tejto problematiky. Otázkou však zostáva podnikateľká sféra, ktorá je v tomto prípade rozhodujúcim prvkom.

11.) Kde vidíte najväčšie rezervy v oblasti kultúrneho a športového vyžitia v meste?

V prvom rade o propagácii a následne efektívnom využívaní jestvujúcich kultúrnych a športových zariadení v meste. Hlavne však s udržateľnou finančnou dostupnosťou kultúrnych a športových podujatí. Nezanedbateľným momentom je účasť mesta pri spoluorganizovaní veľkých, celoslovenských a medzinárodných podujatí. Dobudovanie chýbajúcich športovísk je taktiež  dôležitou investíciou do rozvoja športu a v blízkej budúcnosti je potrebné sa ňou intenzívne zaoberať.

12.) Môžete poukázať na jednu situáciu vo svojom pracovnom živote, ktorú ste zvládli a o ktorej si myslíte, že je porovnateľná s riadením takej organizácie akou je mesto?

Tu doslovne nejde o veľkosť organizácie. Tu ide predovšetkým o systém riadenia, organizačné schopnosti, osobnosť, empatiu, odborné schopnosti, kontakty a spoluprácu, poznanie problematiky a presadzovanie záujmov a vecí verejných.
Diskusia k článku (50)


Podobné témy
Čo čaká Hlohovec?
Čo čaká Hlohovec?
Nový primátor sľubuje premeniť pozitívne myšlienky na reálne činy.

Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Ďalšími v poradí sú Milan Domaracký a Oliver Pestún.

Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Štyria uchádzači o miesto primátora odpovedali na vaše otázky. Samuel Žák si možnosť prezentácie rozmyslel.

Peter Dvoran
Peter Dvoran
Kandidát na primátora

Oliver Pestún
Oliver Pestún
Kandidát na primátora


Diskusia k článku (50 komentárov) »

50 komentárov


 1. gravatar

  NIKDY,tohto pána voliť nebudem.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Ja si zas myslím, že pán Domaracký je ideálny kandidát na primátora. V komunálnej politike pôsobí už dlhé roky, má množstvo kontaktov a rovnako aj vystupovanie. Je treba sa na to pozrieť zo širšieho uhla a nie len jednostranne.

  Hodnotenie (-100%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  Pán Domaracký pôsobí síce v komunálnej politike dlhšie o to je však smutnejšie, že nevidieť za ním žiadnu významnú prácu. Snáď len budovanie kontaktov s voličmi. V tom je fakt dobrý. Ale radikálne riešiť to, čo páli všetkých hlohovčanov, čo znamená často aj ísť 'proti všetkým', čo vládnu teraz Hlohovcu - to radšej nie. Veď v mestskom parlemente nezahlasovať - znamená riskovať svoju pracovnú pozíciu. A to by on nikdy neriskol.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  Pán poslanec nie ste vy náhodou člen Rady školy ktorá už dávno mala odvolať p. Ješkovú? Samozrejme že ste! !!! Prečo ste už aj vy nekonali, veď so správou hlavného kontrolóra ste boli oboznámený????? Tiež sa bojíte straty voličov, alebo kamarátstvo nadovšetko?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Za riešenie Ješkovej je v prvom rade zodpovedný Dvoran a hneď po ňom primátor. Chcel som voliť Dvorana, ale podľa toho, ako sa zachoval je určite pre mňa lepšia voľba Domaracký. Bolo to veľké sklamanie a aj tento prejav mi to iba potvrdil. Nebudem voliť maňušku!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Prezrel som profily skoro všetkých kandidátov (okrem Samuela Žáka), niektorý sú lepší niektorí horší. Podla mňa rozhodujúcim súboj sa povedie medzi pánmi D & D. Nakoľko pán Domaracký má politické skúsenosti, nie je s ním spájaný žiadny škandál, je nezávislým kandidátom čo znemená že zaňho nebudú ťahať šnúrky iný ako v prípade Dvorana, a najmä nadovšetko sa rozkmotrili s pánom Vargom, dám tentokrát hlas jemu!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Mal možnosť,bohužiaľ,druhý krát sa už nedám oklamať.Tohto pána NEVOLIM.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Uz druhy kandidat, ktory mal nieco so skolkou a tiez neurobil ziadne rozhodnutie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  Napíš konkrétne čo mal so škôlkou? Alebo len kecáš?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  Je v Rade škôlky a súhlasil s jej vyjadrením.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  pán poslanec TTSK nemohli ste využiť svoje kontakty a známosti na to, aby sa v Hc nerušil obvodný úrad?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Prednostom obvodného úradu je člen KDH v Trnave a s tým je nemožné rokovať. Tragédiou je, že na obvodnom úrade nie je ani jeden zamestnanec z Hc vedúcim odboru - to je tiež vizitka KDH z HC. A bývalý prednosta Okresného úradu v Hc sa tlačí napriek matuzalemskému veku za poslanca meststkého zastupiteľstva - znova člen KDH, ktorý sa zaslúžil o zlikvidovanie úradu v Hc.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  tento súdruh je ten čo navrhol tie obrovské odmeny pre primátora za vraj jeho 'namáhavú činnsť v čase krízy'?NIKDY ho voliť nebudem!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  Tak tomuto chameleonovi nedam hlas ani keby my mal prepadnut hlas. Radsej dam hlas p. Žakovi,ktory bude mat s mojim hlasom urcite este minimalne 5 dalsich,takze bude horuci kandidat na hanbu roka.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  Ľudia preboha to už nemáte žiadny iný problem len so škôlkou a s kvetináčmi pred bytovým družstvom.... ja to vidím tak že na Domoráka tu ešte nikto nič poriadneho nevytiahol, absolútne nič veľkého a pritom je v politike tak dlhú dobu... mne sa z kandidátov vidí ako jeden z najkompetentnejších

  Hodnotenie (-100%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  Prosim ta uz prestan s tým chvalospevom. Co treba vytahovat. Doteraz tam bol a co urobil. Mozno pre seba. Mal cas ukazat co vie. On prebehuje ako zajac od jedneho hnutia k druhemu. Co este potrebujes.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  Presne tak, Domaracký mal naozaj dosť času ukázať, čo dokáže. Akurát tak navrhovať svojmu kamarátovi odmeny, usmievať sa na všetkých a sľubovať. Dobre sa mu podporujú dôchodcovia z prostriedkov bytového....

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar

  Určite najlepší kandidát na primátora. Má skúsenosti, vystupovanie a kontakty. Pevne verím, že sa mu to podarí.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  Skusenosti, kontakty a na co ich vyuzil. Pre mesto istotne nie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  kontakty Domarackého končia na VUC - to je však na primátorovanie primálo

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  Kde končia kontakty iných kandidátov na primátora? Čakám odpoveď.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar

  všade bol,všetko videl,všetkých pozná, všetko vybaví,všetko sľúbi,...aj vínko naleje,aj pagáče napečie,aj mikrovlnku donesie,aj,aj,aj,....! veď to nie je HRIECH mať rád........provízie,bakšiš,kšefty,..........

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar
  ja

  Dnes som našla v schránke kandidáta na post primátora,p.Domarackého a veľmi ma zarazilo,že jeho program je priam ukážkový.Chcete zabezpečiť viac prac.miest,len neviem akým zázrakom?Ukážkou je aj Peter Veter,ktorí si robí s ľuďmi čo chce,tam dosah nemáte?Apropo vaša manželka nemá dôchodkový vek?Nevolím Vás,lebo vám neverím a o ničom ste ma nepresvedčili.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar

  Čo zaťahuješ do voľby primátora manželku? Ak chceš mudrovať - príď v sobotu o 17,00 hod. do Portugal-u a povedz svoje výhrady z očí do očí ! Alebo zbabelosť je silnejšia?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar

  Pán Domaracký má najviac skúseností s komunálnou politikou. Pozrite sa na SAS ako sa dostala do parlamentu a čo tam vystrája. U mňa je jednoznačne najlepším kandidátom. Možno nie ideálnym, ale najlepším určite.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 26. gravatar
  ja

  Zbabelosť nie,ale po šenkoch nechodím,pri pol deci a pive má každý chlap silné slová.A čo sa týka p.manželky,mladí ľudia nemajú prácu a dôchodci áno.Nevolím a basta.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 27. gravatar

  Pri hodnotení transparentnosti Hlohovec i pricinením tohto kandidáta dopadol takto: Hlohovec na chvoste, Piešťany prepadli na prístupe k informáciám Piešťanskú samosprávu TIS celkovo ohodnotila na C- (43 percent), veľmi slabo obstála v rámci prístupu k informáciám, len 40-percentná úspešnosť ju posunula až na 93. miesto v celkovom rebríčku. Ani bod sa jej zas nepodarilo získať v rámci oblastí etiky a konfliktu záujmov či investícií a obecných pozemkov, kde rovnako dopadol aj Hlohovec. Naopak, v rámci účasti verejnosti na rozhodovaní obsadila celkovo 4. a v rámci verejného obstarávania 5. priečku - v oboch oblastiach s náskokom pred Trnavou. Hlohovcu (známka D-, 30 percent) sa žiadne body nepodarilo získať ani v oblasti dotácií a grantov, či personálnej politiky. Zväčša hlboko podpriemerné umiestnenie trochu vylepšila len 80-percentná úspešnosť (24.miesto) v rámci územného plánu a stavebného úradu či 65-percentná v rámci prístupu k informáciám (60. miesto).

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 28. gravatar

  Podľa mňa Domaracký zabíjal čas vysedávaním na bytovom a čakal si na svoju príležitosť. Ako úplne súhlasím, že toho pre mesto veľa nevybavil ale na druhej strane v zastupiteľstve či na samosprávnom kraji sa dá toho veľa zmeniť nedá, sem tam ako môžete s niečím nesúhlasiť ale kto nejde s celkom ako takým sa stáva čiernou ovcou, a tú nikto nechce....ani volič ani poslanci... podla mňa férový s spravodlivý, tak +1 hlas

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 29. gravatar

  Stavil som sa s kolegom, že autor 'ja' nepôjde voliť.Vyhral som fľašu koňaku - kedže si abstinent, vypijem si na Tvoje názory a najmä kecy. Ešte raz ďakujem za ten koňak.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 30. gravatar

  túto úbohú postavičku ktorá sa chce stať silou mocou už neviem koľkýkrát primátorom Hlohovca určite voliť nebudem, stačí si len prečítať tie nereálne a absurdné predvolebné sľuby...jedine že by to uhradil všetko z vlastného vrecka

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 31. gravatar
  ja

  Voliť chodím,príležitostne si dám vínko,nie som ON,a ty sa z toho koňaku len dobre napi,po vytriezvení niečo napíš.Inak tú stávku si prehral a voliť budem Igora Vavru.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 32. gravatar

  Ja voliť idem pána Domoradského je to správny muž na správnom mieste.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 33. gravatar

  S tým súhlasím je to správny muž na správnom mieste, čiže by tam mal aj ostať. Myslím tým na BH. Ale na primátora sa nehodí, tam by bol nesprávny muž na nesprávnom mieste.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 34. gravatar

  Viete koho idete vôbec voliť? Domoradského alebo Domaradského?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 35. gravatar

  dúfam, že pochopia aj ostatní, že tento pán pre Hlohovec nič neurobil a tak to plánuje aj naďalej!!! preto ho VOLIŤ NEBUDEM!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 36. gravatar

  Nie je to Domoradský ani Domaradský ale Domaracký.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 37. gravatar

  OK

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 38. gravatar

  Pan Domoracký opäť prezentuje, čo slúbil a nesplnil.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 39. gravatar

  'Všechno je to jenom fraška, nic víc než fraška' Komediant (Alan Moore)

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 40. gravatar
  j.t

  dnes som mal možnosť počuť ako sa vyjadril na adresu svojho priateľa p. Domarackého predseda TSK, p. Mikuš. Človek, ktorého si vážim a tým aj dopomohol k môjmu rozhodnutiu. Môj hlas dostane č.1 - M. Domaracký.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 41. gravatar

  ďalší kader

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 42. gravatar

  Čo si z KDH partaje? Prečo ten Tvoj poslanec VÚC ani ústa neotvorí na zasadnutiach - chodí si tam pospať alebo je vyčerpaný z riešenia kšeftov p. Ješkovej?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 43. gravatar

  Hlohovec potrebuje primátora s oveľa vyšším štandardom ako sa prezentujú terajší kandidáti.Chýba mi informácia o znalosti cudzích jazykov,takmer vôbec sa nespomína boj proti kriminalite a najmä riešenie protidrogových opatrení,

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 44. gravatar

  Jazyk nie je až taký potrebný načo a kriminalita tej sa nikdy svet nezbaví. A v Hlohovci je to ešte celkom dobré no drogy tomu proste primátor ani polícia nezabránia to proste človek musí prestať. Polícia ti dá pokutu pri väčšom ideš do basy musí ťa živiť štát a tak je to.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 45. gravatar
  hc

  xcel by som aby napísal sem že kolko je tam už rokovna BH a či aspon tolko bytov kolko je tam rokov dokazal vybavyt pre mlade rodiny no nepočul som o ničom takom ...a ani....ale skoda pismenok dovi dopo!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 46. gravatar
  Ivo

  Kámo, no lenže keby si bol trochu znalý, ako to chodí v Hc, a ktorý úrad čo vybavuje, by si vedel, že ani domorák, ani bytové byty po 1. neprideľuje, 2. ani nezháňa - či pre mladé alebo staré rodiny. Na to tu máme Mestský úrad a bytovú komisiu prísediacu na MsÚ. Ale kľudne sa môžeš spýtať, čo ešte nevieš, bezplatne poradím. Ivo

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 47. gravatar

  Páči sa mi ako pán Domaracký odpovedá na všetky negatívne príspevky a to stále pod iným menom prispievateľa. Myšlienky aj spôsob odpovedania sú rovnaké! Naozaj zábavné.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 48. gravatar
  Ivo

  chápavý asi nie je až tak chápavý, keď tu drísta a nechápe, že tu má každý možnosť prejaviť svoj názor. obviňuje samotného kandidáta, že by sa znížil k tomu, aby tu komunikoval s takými čo ani nevedia čo píšu xixi

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 49. gravatar
  hc

  hahhaha hahaha hahaha ..... možno sa poučí a začne niečo robit pre ludi dovi dopo o4 roky hadam vydrží či?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 50. gravatar

  začni baliť do krabice svoje veci!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím