Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

1. november 2010

Milan Domaracký

Kandidát na primátora

Vek: 57 rokov
Stav: Ženatý
Vzdelanie: Vysokoškolské
Zamestnanie: Riaditeľ BH HC s. r. o. v Hlohovci
Doterajšie aktivity v oblasti samosprávy: Poslanec MsZ a člen MsR v Hlohovci vo volebných obdobiach 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, poslanec VÚC TTSK vo volebných obdobiach 2001-2005, 2005-2009, 2009 – 2013.

1.) Prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora?

Počas môjho aktívneho pôsobenia v samospráve som pochopil, že v komunálnej politike nemôže byť dôležité, kto má akú politickú príslušnosť, individuálne záujmy ale všetci spoločne musíme mať vôľu a ochotu robiť pre mesto, jeho občanov, pre verejný záujem to najlepšie. Konflikty, dávne neprávosti a pomsta musia ísť bokom, dôležité je hľadať spoločné, kompromisné riešenia.

Som človek, ktorý chce ľuďom slúžiť a nie si nimi nechať posluhovať.

2.) Ako by ste zhodnotili fungovanie súčasného vedenia mesta? V čom vidíte najväčšie pozitíva a naopak, s čím sa nestotožňujete?

Uplynulé volebné obdobie musia v prvom rade zhodnotiť občania nášho mesta.
Z môjho pohľadu však môžem konštatovať, že veľké investičné akcie, ktoré nemali v minulosti obdoby a ktoré posúvajú mesto do vyššej kvantitatívnej úrovne, ako aj rozvojové programy sú odrazom fungujúcej samosprávy. I napriek tomuto trendu by som rád poukázal na nedostatok spolupráce s podnikateľskou sférou, tretím sektorom, investormi a to na miestnej i nadregionálnej úrovni.

V predchádzajúcich rokoch sa príchodom investorov zabezpečila stabilita regiónu, v súčasnosti však stojíme pred úlohou, ako budeme riešiť kvalitu života v meste a jeho okolí.

3.) Doprava patrí medzi najpálčivejšie problémy Hlohovca. Občanov by zaujímal váš názor na možné riešenie neúnosnej situácie, ktorú spôsobujú najmä kolóny na moste a množstvo vozidiel prechádzajúcich mestom.

Príchod investorov paradoxne spôsobil problémy s dopravným zaťažením, ku ktorému prispieva aj všeobecne prudký nárast motorizácie v meste. Hlohovec trpí najmä pre nevybudovaný vonkajší okruh. Obchvat síce nevyrieši problémy s osobnou dopravou vo vnútri mesta, výraznou mierou by však prispel k odklonu ťažkej kamiónovej dopravy, ktorá prechádza centrom mesta a preto je jeho priemerné denné zaťaženie neúnosné.

A práve toto považujem za rozhodujúci moment, kedy je potrebné vyvinúť maximálne úsilie a spoločenský tlak na kompetentné štátne orgány, aby prijali rozhodnutie na vyčlenenie finančných zdrojov práve v tejto lokalite Trnavského kraja. V tejto oblasti by som chcel využiť  niekoľkoročné skúsenosti z môjho pôsobenia vo verejnej správe. 

4.) Hlohovčania upozorňujú aj na problém s nedostatkom parkovacích miest. Zároveň, ale mnohí nesúhlasia s tým, aby ako parkovisko slúžilo námestie v centre mesta.  Aká je vaša predstava najlepšieho riešenia pre Hlohovec?

Extrémne vysoký počet osobných vozidiel sa v drvivej miere zväčša rieši budovaním parkovacích miest v existujúcich obytných súboroch. Nebolo tomu ani tak doposiaľ v našom meste. Rád by som však uplatnil model budovania viacpodlažných parkovacích domov. Som presvedčený, že samospráva môže vytvoriť potrebné podmienky pre takýto typ investícií, problém skôr spočíva v tom, že dodnes nie je legislatívne nastavený systém ich financovania, či samotnej prevádzky. Pre investorov zatiaľ výstavba parkovacích domov nemá dostatočnú návratnosť. Zákaz vjazdu, či poplatok za vstup do centra, ktorým riešili svoju dopravnú situáciu niektoré mestá je podľa mňa neefektívnym riešením ale v neposlednom rade budeme zrejme musieť k tomuto kroku pristúpiť.

5.) Dostupnosť spojov, či už vlakových alebo autobusových, je v meste nedostatočná. Problémom je nielen cestovanie do väčších miest, ale aj mestská hromadná doprava, ktorá napríklad vôbec nechodí do miestnej časti Šulekovo. Plánujete sa zaoberať aj touto záležitosťou?

Mestské časti tvoria jeden neoddeliteľný celok. Nikdy som Hlohovec nerozdeľoval na mesto a prímestské časti. Zastávam názor, že rozvoj mestských častí má byť rovnomerný, rovnocenný a mali by sa postupne vyrovnávať rozdiely. V mnohých mestách funguje model dopravy zabezpečovaný tzv. minibusmi, čo podstatne mestskú a prímestskú dopravu zlacňuje a zároveň zrýchľuje. Tento model by som rád prevzal a aplikoval v našom meste.
Napriek tomu, že z môjho postu neovplyvním modernizáciu a prevádzku železničnej a autobusovej dopravy, určite budem iniciovať a vyvíjať tlak na postupnú modernizáciu železničnej stanice a stanice autobusovej dopravy.

6.) Faktom je, že počet obyvateľov v Hlohovci klesá. Čo by sa dalo urobiť preto, aby najmä mladí ľudia z mesta neodchádzali a zakladali si tu rodiny? Ako by sa dala zlepšiť bytová otázka a zvýšiť príchod investorov, ktorí by vytvorili nové pracovné príležitosti?

Je pravdou, že mesto zápasí s fenoménom neustáleho úbytku obyvateľstva. Tento problém je nezvratný a celospoločenský.  Jeho odstránenie vidím jednoznačne vo výstavbe nájomných bytov pre mladé rodiny. Zdôrazňujem, že pre mladé rodiny. V rámci Územného plánu je treba vytvárať podmienky pre príchod a etablovanie sa nových investorov ale zároveň s jestvujúcimi riešiť aj revitalizáciu „hnedých parkov“.

7.) Hlohovec nepatrí medzi mestá, ktoré sa môžu pochváliť tým, že ich návštevníci s obľubou vyhľadávajú. Čím by sa mohlo mesto zatraktívniť a pozitívne zviditeľniť aj v očiach širšej verejnosti?

Podpora spoločensko-kultúrnych aktivít môže byť podľa mňa jedným z faktorov oživenia života v meste. Za predpokladu vytvorenia a vybudovania informačného centra, ktoré by sústredilo všetky dostupné poznatky a informácie o našom meste a jeho okolí a zároveň by úzko spolupracovalo s kultúrnymi inštitúciami, tretím sektorom a podnikateľskou sférou.  Avšak ako prvoradé by som vytýčil stratégiu a spracoval koncepciu rozvoja cestovného ruchu v meste Hlohovec s podporou tvorby „klastrov“ nevynímajúc.

8.) Mnohých Hlohovčanov trápi aj nečistota v uliciach mesta, nepokosená tráva, divoké skládky, neporiadok v okolí smetných košov, ale aj ľahostajné správanie psičkárov či iných neprispôsobivých občanov. Aké opatrenia by podľa vás, napomohli k zlepšeniu?

Moja odpoveď bude jednoznačná. Pokiaľ sa nebude investovať do prevencie, o to nákladnejšie bude odstraňovanie samotných  následkov. Som presvedčený, že vzťah k životnému prostrediu treba pestovať od útlej mladosti. Výchovu treba presadzovať v školách a predškolských zariadeniach, inštitúciách, v záujmových kluboch  a združeniach. Znehodnotenie životného prostredia je aj výsledkom vandalizmu. Tu je prvoradé určiť nové priority práce mestskej polície. Prevenciou, ale zároveň aj sankciami.

9.) Dnes sa veľa hovorí aj o transparentnom fungovaní v samospráve. Informovanosť občanov o veciach verejných je v Hlohovci veľmi nízka. Aké kroky by ste podnikli vy, aby sa tento stav zmenil?

Na zvýšenie informovanosti občanov v našom meste mám jednoduchý recept, ktorý bude spočívať v zvýšení úrovne občianskej participácie, v ktorej sa bude v prvom rade jednať o prístup k informáciám, adekvátnemu zverejňovaniu informácií, posudzovaniu pripomienok, zdieľaniu rozhodovacej právomoci ale aj kontrole rozhodovania. Som za dostupnosť služieb samosprávy vrátane využívania elektronizácie všetkých procesov. Využívať podnety, ale nezanedbať spätnú väzbu. Realizovať prieskumy verejnej mienky, podporovať verejné zhromaždenia a komunitné fóra. Som za identifikovanie spoločných záujmov a jasné definovanie problémov. Zároveň budem podporovať internú flexibilitu a možnosť kontroly externej povinnosti „skladať účty“.

10.) Kvalita služieb v meste momentálne nedosahuje takú úroveň, akú by si občania predstavovali. Čo by sa dalo urobiť pre to, aby kvôli nim necestovali Hlohovčania do iných miest? Aký je váš postoj k tomu, že v Hlohovci nefunguje detská pohotovosť?

V súvislosti s terciálnou sférou je potrebné v prvom rade vypracovať analýzu na báze monitoringu. Jej východiská nám poskytnú obraz o jestvujúcich, ale i chýbajúcich službách v našom meste. Viem, že mesto je kapacitne pripravené na riešenie tejto problematiky. Otázkou však zostáva podnikateľká sféra, ktorá je v tomto prípade rozhodujúcim prvkom.

11.) Kde vidíte najväčšie rezervy v oblasti kultúrneho a športového vyžitia v meste?

V prvom rade o propagácii a následne efektívnom využívaní jestvujúcich kultúrnych a športových zariadení v meste. Hlavne však s udržateľnou finančnou dostupnosťou kultúrnych a športových podujatí. Nezanedbateľným momentom je účasť mesta pri spoluorganizovaní veľkých, celoslovenských a medzinárodných podujatí. Dobudovanie chýbajúcich športovísk je taktiež  dôležitou investíciou do rozvoja športu a v blízkej budúcnosti je potrebné sa ňou intenzívne zaoberať.

12.) Môžete poukázať na jednu situáciu vo svojom pracovnom živote, ktorú ste zvládli a o ktorej si myslíte, že je porovnateľná s riadením takej organizácie akou je mesto?

Tu doslovne nejde o veľkosť organizácie. Tu ide predovšetkým o systém riadenia, organizačné schopnosti, osobnosť, empatiu, odborné schopnosti, kontakty a spoluprácu, poznanie problematiky a presadzovanie záujmov a vecí verejných.

Podobné témy
Čo čaká Hlohovec?
Čo čaká Hlohovec?
Nový primátor sľubuje premeniť pozitívne myšlienky na reálne činy.

Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Primátorom Hlohovca bude Peter Dvoran
Ďalšími v poradí sú Milan Domaracký a Oliver Pestún.

Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Vy ste sa pýtali, kandidáti odpovedali
Štyria uchádzači o miesto primátora odpovedali na vaše otázky. Samuel Žák si možnosť prezentácie rozmyslel.

Peter Dvoran
Peter Dvoran
Kandidát na primátora

Oliver Pestún
Oliver Pestún
Kandidát na primátora