Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Lekáreň Hlohovec
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

14. január 2013

Radnica opäť nadelila štedré odmeny

Na prémiách za uplynulý rok rozdal mestský úrad takmer 50-tisíc eur. Prilepšili si všetci zamestnanci okrem jedného.

Radnica opäť nadelila štedré odmeny

Vlaňajšie 50-tisícové odmeny na magistráte zarezonovali nielen medzi Hlohovčanmi. Zvesť o tunajších kráľovských prémiách priniesli aj celoplošné médiá. Medzi ľuďmi sa okamžite zdvihla vlna nevôle. Tŕňom v oku sa stali najmä odmeny vedúcich zamestnancov. „Nič ste navyše neurobili. Všetko bolo náplňou vašej práce, za ktorú ste dostávali celý rok nadštandardnú mzdu,“ vyjadrila sa Viera Bardiovská a vyzvala úradníkov, aby odmeny vrátili.

Nestalo sa. Primátor Peter Dvoran verejne deklaroval, že žiadne morálne pochybnosti necíti a všetkým sa môže pozrieť do očí. Podľa jeho vtedajších vyjadrení trinásty plat dostal skoro každý v republike. Ako ďalej dodal, zamestnanci naň majú právo podľa kolektívnej zmluvy.

Uplynulo ďalšie obdobie a na radnici sa opäť nadeľovalo plnými priehrštiami. Súhrnná výška odmien na Mestskom úrade v Hlohovci dosiahla 47 473 eur, čo je iba o necelých 3-tisíc eur menej ako vlani. Vyše 11-tisíc eur z tejto sumy išlo deviatim zamestnancom vo vedúcich funkciách. Z celkového počtu 63 pracovníkov dostali prémie všetci okrem jedného. Priemerná odmena vedúceho zamestnanca za uplynulý rok predstavovala 1 224 a u ostatných 688 eur. Prednostka Eva Lukáčová, ktorá si vlani prilepšila o vyše 3 600 eur, dostala tentoraz rovnako ako pred dvoma rokmi.

Pre porovnanie, v Kežmarku dosiahli koncoročné odmeny v priemere na jedného zamestnanca 168, v Humennom 160 a v Medzilaborciach 50 eur. Informoval o tom portál sme.sk. Mestskí úradníci v Trenčíne dokonca vianočné odmeny nedostali vôbec. Ušetriť tamojšej samospráve sa snaží aj primátor. Richard Rybníček už pred časom požiadal o zníženie platu a na rozdiel od primátora Hlohovca zarába iba zákonom stanovené minimum.

 Vedúci zamestnanec Odmeny v roku 2010 Odmeny v roku 2011 Odmeny v roku 2012
 Ing. Eva Lukáčová
 prednostka MsÚ
1 687 € 3 625 € 1 688 €
 Ing. Ján Husár
 vedúci oddelenia VaŽP
1 114 € 1 314 € 1 136 €
 Ing. Zuzana Nosková
 vedúca oddelenia VS
1 076 € 1 098 € 1 398 €
 Ing. Zuzana Pacherová
 vedúca finančného oddelenia
1 029 € 1 382 € 1 252 €
 Ing. Mária Janičková
 vedúca oddelenia SV
1 079 € 1 480 € 1 250 €
 Ing. Miroslav Hudec
 vedúci oddelenia HČ
1 058 € 1 262 € 1 122 €
 Ing. Štefan Herceg
 vedúci oddelenia informatiky
-- 1 512 € 1 112 €
 JUDr. Kornélia Žáková
 vedúca oddelenia RR
1 094 € 1 096 € 1 096 €
 Mgr. Ivan Taliga
 vedúci právneho oddelenia
960 € 810 € 960 €


Odôvodnenia pridelenia odmien vedúcim zamestnancom

Ing. Eva Lukáčová – prednostka MsÚ
Prednostka MsÚ zabezpečovala koordinovanie činnosti jednotlivých oddelení MsÚ s prihliadnutím na riadenie v období krízy ekonomiky SR, najmä pri dodržiavaní rozpočtovej disciplíny a spracovaní rozpočtových opatrení a operatívnom riadení financovania. Počas výkonu kontrol vykonávaných kontrolnými orgánmi zabezpečovala požiadavky kontrolných orgánov, predkladala opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a spracovávala správy o plnení opatrení.

Z dôvodu príprav osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec pôsobila ako predsedníčka komisie, ktorá pripravovala program a jeho realizáciu. Vynaložila úsilie pri rokovaniach s VÚC a štátnymi orgánmi pri riešení použitia prostriedkov v rámci projektu VIA HLOHOVIENSIS na zabezpečenie programu osláv. Koordinovala spracovanie vnútorných predpisov, spojených najmä s odstránením duplicít v moduloch informačného systému, predbežnou finančnou kontrolou a novelou zákona o správnych poplatkoch. Zabezpečovala spracovanie informačných a propagačných materiálov súvisiacich s propagáciou mesta v médiách a informácie pre médiá v zmysle ich žiadostí.

Počas osobného voľna v rozsahu 67 hodín zabezpečila podpísanie platobných výmerov na daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daňové výzvy a úkony v exekučnom konaní.

Ing. Ján Husár – vedúci VaŽP
Zabezpečoval výber dodávateľa na realizáciu stavebných úprav pre III. ZŠ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (výmena okien). Metodicky usmerňoval a radil pracovníkom ostatných oddelení pri príprave verejných súťaží. Zabezpečoval písomné náležitosti VO na zabezpečenie preklenovacieho úveru v súčinnosti s ved. FO. Zabezpečoval prevádzku referentského vozidla pre pracovníkov VaŽP, v prípade nutnosti i pre ďalšie oddelenia.

Ing. Zuzana Nosková – ved. VS
Koordinovala práce spojené s ROEP-om v k. ú. mesta Hlohovec a pripravovala podklady zhotoviteľom ROEP-u. Zabezpečovala podklady k majetkovému vysporiadaniu pozemkov na rozšírenie cintorína. Z dôvodu novelizácie zákona o majetku obcí pripravila návrh VZN o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta a dodatok k VZN o nájme majetku. Spracovala údaje o vlastníctve pozemkov pod vybudovanými schodiskami. Vynaložila úsilie na bezodplatné získanie pozemku na vybudovanie parkoviska a prístupovej komunikácie k ED od SPF, čím Mesto Hlohovec ušetrilo 39 051,04 €.

Ing. Zuzana Pacherová – ved. FO
Riešila problematiku zverejňovania daňových dlžníkov v zmysle daňového zákona. Podieľala sa na príprave novej smernice o finančnej kontrole, zabezpečila interné pokyny na jej aplikáciu a preškolenie zamestnancov ostatných oddelení. Venovala pozornosť problematike dane z nehnuteľností a ostatných miestnych daní, získavala skúsenosti od iných samospráv a lektorov. Aktívne pristupovala k získavaniu informácií k problematike tvorby rozpočtu na roky 2013 – 2015. Zabezpečila komplexnú analýzu hospodárenia mesta za r. 2011 vrátane konsolidovanej účtovnej závierky a spracovania výročnej správy. Počas osobného voľna zabezpečila podpísanie 16 262 platobných výmerov dane za psa a poplatku za KO a DSO. Po pracovnej dobe riešila operatívne spracovanie podkladov pre poskytnutie preklenovacieho úveru.

Ing. Mária Janičková – ved. odd. SV
Zabezpečovala prípravu zasadnutí Mestskej školskej rady, viedla jej agendu a zúčastňovala sa tiež zasadnutí ďalších školských rád. Organizačne pripravovala celomestské akcie (oceňovanie osobností, odhaľovanie tabule k 650. výročiu trhového mesta, mesiac úcty k starším, Vianočná kvapka krvi), na viacerých akciách aktívne vystupovala a pripravovala príhovory. Z titulu mesta ako zriaďovateľa viedla personálnu agendu riaditeľov škôl s dôrazom na kontinuálne vzdelávanie. Venovala pozornosť sociálnej problematike, aktívne pristupovala k umiestňovaniu občanov do zariadení sociálnej starostlivosti. Podieľala sa na príprave občianskych pohrebov, kde vystupovala s príhovormi. Zabezpečovala celodenné prezentácie mesta na výstave SLOVAKIATOUR.

Ing. Miroslav Hudec – ved. odd. HČ
V spolupráci s SAD a zástupcami spoločnosti TESCO riešil rozšírenie linky MHD do obchodného centra TESCO. Aktívne pristupoval k rozšíreniu separácie odpadov (šatstvo, oleje, bioodpady). Venuje pozornosť budovaniu bezbariérových priechodov pre chodcov. Vynaložil úsilie na dobudovanie bezdrôtového rozhlasu na území mesta. Aktívne pristupoval k riešeniu kontajnerovísk na sídliskách a k nákupu nových zberných nádob. Podieľal sa na zabezpečovaní prevádzky referentského vozidla.

Mgr. Ivan Taliga – ved. PO
Organizačne zabezpečoval vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v spolupráci s ÚPSVaR Piešťany. Spracoval pripomienky a korektúry ručne maľovaných máp mesta a Trnavska so zameraním na správne označenie ulíc. Bez nároku na odmenu tlmočil z anglického jazyka pri matričných úkonoch a tiež prekladal mailovú a listovú komunikáciu so zástupcami družobných miest. Poskytoval právne rady občanom a právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hlohovec.

JUDr. Kornélia Žáková – ved. RR
Aktívne pristupovala k získavaniu zdrojov na základe vyhlásených výziev. Koordinovala aktivity pri implementácii projektov, najmä v rámci reklamácií stavebných prác a pri ich preberaní od dodávateľov. Vynaložila úsilie pri koordinácii projektu na podporu rozvoja cestovného ruchu (tvorba podkladov, dotazníky, pracovné rokovania, zber údajov a pod.). V spolupráci s MsKC a dennými centrami usmerňovala aktivity zamerané na projekty pre získanie pomoci pre sociálne odkázaných občanov a na podporu kultúrnych a mládežníckych aktivít.

Ing. Štefan Herceg – ved. OI
Zabezpečil finalizáciu prípravnej fázy virtualizácie. Zabezpečoval riešenia pre podporu Predbežnej finančnej kontroly z modulov Fakturácie, Objednávky a Platobné príkazy. Metodicky usmerňoval oddelenia MsÚ pri prepojení ekonomických modulov s exekučnými činnosťami. Riešil problematiku GIS–ov. Podieľal sa na príprave smerníc k správnym poplatkom, finančnej kontrole, doriešil problematiku zverejňovania a aktualizácie písomností. Bol členom komisie na výber loga mesta a zabezpečoval komunikáciu s externými členmi komisie. Pripravoval dáta pre softvérové spracovanie a zabezpečenie tlače oznámení o voľbách, tlač zoznamov voličov a zverejňovanie výsledkov volieb na webovom sídle. Aktívne pristupoval k doriešeniu zverejňovania dlžníkov a problémov registratúry.
Diskusia k článku (54)


Podobné témy
Radnica vyplatila v júli na odmenách 32-tisíc
Radnica vyplatila v júli na odmenách 32-tisíc
Prehľad platov a odmien vedúcich zamestnancov a primátora.

Hlohovčanom narástli nedoplatky, zamestnancom bytového odmeny
Hlohovčanom narástli nedoplatky, zamestnancom bytového odmeny
Minulý rok Hlohovčanov pobúrilo vyúčtovanie bytového hospodárstva. Spoločnosť si vlani nadelila najvyššie odmeny za ostatných päť rokov.

Prilepšili si všetci zamestnanci mesta
Prilepšili si všetci zamestnanci mesta
Mesto opäť nadeľovalo odmeny. Ich celková výška dosiahla v tomto roku takmer 44-tisíc eur.

Pracovať pod krídlami mesta sa vyplatí
Pracovať pod krídlami mesta sa vyplatí
Milan Domaracký si počas éry v bytovom podniku pekne prilepšil. Za posledné tri roky vo funkcii dostal na odmenách vyše 13-tisíc eur!

Dvoran: Každý má právo na trinásty plat
Dvoran: Každý má právo na trinásty plat
Hlohovčania s kritikou odmien neuspeli. Primátor tvrdí, že nepochybil a všetkým sa môže pozrieť do očí.


Diskusia k článku (54 komentárov) »

54 komentárov


 1. gravatar

  Celkom by ma zaujímalo, čo z toho, čo je napísané v odôvodnení, tvorí ich pracovnú náplň, za ktorú dostávajú plat. Mám pocit, že všetko.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar

  Povedzme si uprimne,nikto z tych zamestnancov chybu nespravil.Zobrali si to,co im bolo nadelene.A ruku na srdce,kto z nas nepotrebuje peniaze a vratil by odmenu?Chyba je jednoznacne na strane nekompetentneho primatora,ktory sa dokonca vyjadril,ze odmeny dava on,akoby ich daval zo svojho.Problem je vsak v tom,ze tie odmeny idu z nasich dani,cize su to nase peniaze a preto mame pravo sa ohradit proti nehospodarnemu nakladaniu s nasimi financnymi prostriedkami,nakolko nebolo vobec zdovodnene,za co tie odmeny dostali.To,co tam primator popisal,je vysmech obcanom,nakolko to je pracovna napln jednotlivych pracovnikov.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  688 eur odmena pre radového zamestnanca??? Tak to je sila! To je výsmech všetkým občanom Hlohovca. Povedzte, koľkí z vás dostali na konci roka takéto odmeny? No a tie odôvodnenia sú úplne na smiech. Odmeny sa dávajú za prácu naviac a nie za pracovnú náplň! Ako sa môže primátor pozrieť ľuďom do očí, keď takto rozhadzuje z našich peňazí?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  To sú perly: Mgr. Ivan Taliga – ved. PO Bez nároku na odmenu tlmočil z anglického jazyka pri matričných úkonoch. Tak keď bez nároku na odmenu, prečo ju potom za to dostal?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Pán Taliga je mladý,uznávam,že nevie na mestskom zastupiteľstve zaujať stanovisko k žiadnému práv.problému.Ale odôvodńovať udelenie odmeny za to,že bez nároku na odmenu za tlmočenie event.prekladanie dostal odmenu,to už je nonsens.Kto to takto štylizoval by zaslúžil hojdačku ale na šibenici. Tu už nepomôže nič iné,iba zaviesť čistky ako za Veľkej franc.revolúcie.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Dostali vyššie odmeny, ako vedúci oddelení na ministerstvách.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  A čo Janko Matuzalem Tassy ten nedostal nič?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Veríte,že neostal?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  to je do neba volajuce take odmeny vsak nam zvyšia dane aje to hamba pre hlohovec čo maju povedat dochodci čo niečo spravili pre Hlohovec HAMBA

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar

  nakopat do zadkov a nie odmeny!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar
  eva

  Mestá na Slovensku šetria a tu? Tu sa rozhadzuje vo veľkom!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Čo sa v Hlohovci zlepšilo,o čo sa pričinili tí nehanebníci ,ktorí sa nehanbia okrem nezaslúžených platov zobrať odmeny ?A ten čo ich rozdeľuje,dáva ich zo svojho . odkladá pre nich zo svojho neprimeraného platu počas roka ? Ako nehanebníkov nemyslím tých rádových zamestnancov MÚ,ktorí musia odvádzať za nie vysoké platy a asi minimálne odmeny oveľa viac roboty ako tí grázli.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  Toto tu je obyčajná sprostá závisť. Keď nemám ja nech nemá ani druhý. Môžete sa hanbiť!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Tak ma teraz dobre počúvaj. Som živnostník a nedostávam plat ani odmeny. Mám len to, čo si zarobím (skoro ako hlas podobný Ficovmu) vlastnou hlavou a rukami, a zostane mi potom, čo odvediem štátu, poisťovniam, nakúpim tovar a ďalšie zariadenie. Nik mi nedal vykúrenú kanceláriu, tapacírovanú stoličku, stôl, počítač, automat na kávu, žalúzie na okno, aby mi v letných dňoch príliš nepražilo slnko na hlavu. Všetko som si musel kúpiť za svoje a požičané. Nemôžem si dovoliť kupovať ich skoro každý rok nové ako vy. Nik mi nedá dovolenku, nepustí ma z práce, keď je vonku príliš teplo, nikdy nemám koniec pracovnej doby a nikto za mňa nezaskočí, keď potrebujem niečo vybaviť. Nik mi nepomôže, keď mi zákazník nezaplatí faktúru (čo by si robila ty, keby ti na tom slávnom úrade nedali mzdu?). Nik mi nepreplatí školenie, nezaplatí prehliadku lekára, ktorý by prišiel až za mnou. Za všetko ručím celým svojím majetkom, nik mi nepreplatí poistku a aj tak ešte ani zďaleka nie som bez rizika. Nik mi zo sociálneho fondu nezaplatí večeru, ani vstupenku na ples. To mi ale vôbec nechýba a určite vám tieto "benefity" nezávidím. Doslova ma ale serie, keď moje ťažko zarobené peniaze musím dať na dane (teda tebe), prídem na úrad, lebo pre niečo musím (nútite ma), nájdem tam spuchnutú neochotnú pracovníčku, ktorá len čaká na to, kedy konečne vypadne domov a ja ju iba otravujem. Na konci roka za to všetko dostane ešte odmenu, lebo sa asi vôbec unúvala prísť do roboty, a keby ju nedostala tak bude ešte spuchnutejšia ako vlani. Toto mesto živí kopec darmožráčov, čo si zvykli na jednoduchý život z verejných peňazí. Sú to nielen úradničkovia, úradníci, vyšší úradníci, vedúci, riaditelia, ale aj podnikatelia, čo sú na nich napojení a celé svoje podnikanie majú založené na vyberaní verejných peňazí. Inak sa uživiť nevedia a ani nepotrebujú, keď im to doba dovoľuje. Máš pravdu, hanbím sa za to, že takto uvažujem, že sa vôbec musím na vás takto pozerať. Je to ale preto, lebo tých, čo si tie odmeny zaslúžia, je žalostne málo. Väčšina je zbytočná a udržiavaná iba pre prospechárstvo. Svoje a tých, ktorým slúžia.

   Príspevok je reakciou na "simonenka"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    Asi nemáš moc roboty , keď tu vypisuješ takéto nezmysly.Začni pracovať a budeš mať čas na dovolenku .Normalny podnikateľ nemá čas čitať toto forum a pisať sem taketo dlhe bludy alebo si daj žiadosť na MsÚ...

    Príspevok je reakciou na "Komentátor"

    Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar

     Mám dosť roboty, darí sa mi a stíham aj sledovať toto fórum, lebo ma zaujíma, čo sa deje v meste. Nezmyslom by som nazval tie odmeny, ktoré si nadeľujú úradníci každý rok. Prepáč mi, že nie som natoľko obmedzený, aby som svoj postoj vtesnal do troch viet ako ty. A na MsÚ si mám dať žiadosť o čo? Aby ma zamestnali? Moja reakcia bola na "sprostú závisť" a keby si poriadne čítal, čo som napísal, tak sa dozvieš, že im (určite aj tebe) nezávidím. Asi by si bol najradšej, keby všetci držali hubu a krok. Aby nevyrušovali a nemiešali sa do vašich kšeftov. Ale na to zabudni, už čoskoro všetci poletíte a pôjdete sa pásť. Mohol by som vás za radom menovať...

     Príspevok je reakciou na "zivnostnik 1"

     Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

    • gravatar
     2LB

     Ty mudrlant, pomenuj jeden blud

     Príspevok je reakciou na "zivnostnik 1"

     Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    Super, perfektné a pravdivé

    Príspevok je reakciou na "Komentátor"

    Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

   • gravatar

    Ahoj Komentátor, veľmi výstižne a presne si popísal existujúcu situáciu. Mám presne rovnaké skúsenosti. Niekedy mám dojem, že o to im všetkým ide. My máme zarobiť peniaze, oni nám ich zoberú (vždy si nájdu spôsob, ako ich zoberú čo najviac) a čo s nimi urobia, to nás už nemá čo zaujímať Okrem toho si myslia, že tie peniaze nejako vznikli. Netušia, že sa musia zarobiť. A dokonca väčšinou ťažko. Ale vedia, že sa dajú ľahko rozhádzať a navyše ich nikdy nie je na rozhadzovanie dosť. Držím palce. Nedaj sa zlomiť.

    Príspevok je reakciou na "Komentátor"

    Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Sa trosku zamysli nad tym,co pises a mozno prides na to,ze tie odmeny su len provokacia pre beznych ludi v tomto case krizy.A vysvetli mi jednu vec:ako je mozne,ze v rozpocte sa uz popredu pocita s udelenim dalsich odmien?To uz teraz pan primator vie,ze zamestnanci budu pracovat nad ramec svojich povinnosti?A co povies na to,ze my obcania vobec nesuhlasime s udelenim tychto odmien z nasich dani?Nech vam ich da primator zo svojho platu,ked si mysli,ze pracujete viac,ako by ste mali.Teraz sa vyjadri.

   Príspevok je reakciou na "simonenka"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  Pripravte sa,v apríli má MZ rozhodovať o zaslúženej odmene primátorovi / možno aj tým, ktorým sa neušlo v decembri / Prídite si vypočuť v apríli drzého navrhovateľa týchto odmien.Prídite do KD,ale už dopoludnia.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Primátor už nejaký ten rok nemôže dostávať odmeny. Dostáva "iba" plat, ktorý mu môžu poslanci navýšiť maximálne o 70% základnej tarify, ktorú má zo zákona podľa počtu obyvateľov v meste. Dvoran dostáva maximum a pochybujem, že by mu ho naše podlízavé zastupiteľstvo znížilo. Rozdáva na všetky strany, aby sa mu ostatní zavďačili. Ruka ruku myje. Len si nájdite koľko poslancov je napojených priamo alebo kľukatejšie na rozpočet - Janko Libant, Milko Drgoň, Romanko Drgoň, Janko Tassy, Martinko Balla, Silvia Rybnikárová všetci pracujú pre mesto. Ako asi budú hlasovať? Za šetrenie? Za občana? Za seba!

   Príspevok je reakciou na "ad odmeny"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Prvé zasadnutie MsÚ bude 14.2.2013.

   Príspevok je reakciou na "ad odmeny"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  Ty si asi maličké hlúpučke dievčatko,ktoré tomu ešte nerozumie.Nikto nezávidi tým,ktorí si to zaslúžia.Ale tu si kto čo zaslúži a za čo ? Príď si vypočuť v apríli na MZ zásluhy primátora,za ktoré si zaslúži odmenu.Za to, čo sa v hlohovci deje si nezaslúži ani minimálny plat,nie ešte odmenu.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  Odmena pre primátora a možno aj pre ďalších sa má riešiť až v apríli,tam má prísť návrh na ich udelenie.Veľmi som zvedavý,kto bez hanby,aký riťoliz ipríde s tým návrhom.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  pisat o odmenach na MU je ako hadzat hrach na stenu,Ja len ako podnikatel čakam o kolko sa zvyšia tento rok dane za nehnutelnosti a ponikatelske priestory aby mestky mocipani mali na vyššie odmeny.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar

  688 € je odmena od primátora pre radového zamestnanca. Činí to to dvojnásobok minimálnej mzdy + k tomu podstatne štedrejšie - ešte raz toľké odmeny pre vedúcich oddelení. Super odmeny, za to málo čo nám úrad ponúka. Vraj sa idú pre úradníkov renovovať ďalšie priestory z niekdajšej osvety. Len aby architekt nezabudol na fajčiareň a fitko! Voľby do VÚC sú pred dverami, intenzívnejšie si začína primátor kupovať lobistov. Popri ňom sa zvezú i spolupartajníci. Iba slepý tvrdí, že je IQ slabší. Má za ušami aj za nechtami. Zo seba robí truľka. Aby ho z ničoho neupodozrievali. Veru, veru, póza láskavý a blbec, to sú fungujúce mimikry.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  hanba ako svina, tak to je sila, oni si nadelia tisicove odmeny, a potom napisu ze mesto nema peniaze a zdvihnu nam poplatky za komunalny odpad o nekrestanske peniaze. ale povedz mesi to uprimne, hrable hrabu k sebe a nie od seba.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  komentator prezvon ma prosim na 0907891584 !

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 21. gravatar

  Nepíšte,prídite vyjadriť svoju nespokojnosť na MZ - najlepšie aj s palicami - napr. rozpočet schválili 19 poslanci,traja sa zdržali,nik nebol proti.V niektorých mestách poslanci rozpočty neschválili,ak boli nespokojní.Naši poslanci vlastne schvaľujú rabovku mestského rozpočtu,hoci občas majú slabú kritickú poznámku - aby sa nepovedalo.Hoci pri takom rešpektovaní ich názorov by nemali schváliť nič a mali by ignorovať MÚ.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 22. gravatar

  Zasadanie MZ sa uskutoční vo štvrtok 14.02.2013 od 9:00 hodine. Od 11:30 do 13 :00 hodine má MZ prestávku na obed. O 13:00 hodine môžu občania vystúpiť a predniesť svoju požiadavku.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 23. gravatar

  Chcem dať len do pozornosti Zákon o obecnom zriadení (2010): PRVÁ ČASŤ - Postavenie obcí: § 1 Základné ustanovenie (2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Alebo v roku 2013 tento zákon už neplatí ? Ako sa týmito odmenami pán primátor postaral o potreby obyvateľov mesta? Pán primátor a páni poslanci asi už zabudli na svojich občanov! Povedzme si narovinu: Bolo nám potrebné Tesco a nová galéria Váh alebo by sme radšej prijali riešenie s dopravou, zlými cestami? Nehovorím, že do tohto nákupného centra nechodím, ale ak by tu nebolo, nič by sa nestalo narozdiel od výtlkov. Je mesto ochotné potom prijať sťažnosti, ak niekto prejde tými jamami a niečo sa stane ? Hovorím z vlastnej skúsenosti, keď pred pár dňami pán na Octavii s BL značkami vletel do jednej z takýchto jám a musel hneď zastaviť aby skontroloval, či nemá niečo s kolesom (citovať jeho rozhorčenie radšej nebudem). Študujem verejnú správu, a nemyslím si, že toto mesto robí v posledných rokoch niečo pre svojich občanov. My nepotrebujeme aquapark, nové nákupné centrá, ale primátora, ktorý naozaj chápe problematiku mesta a svojich občanov! Niekoho, kto vidí veci reálne, ale nie len z okna jeho auta. Komentár uzatváram tým, že nech si náš pán primátor nemyslí, že bude zvolený aj na ďalšie volebné obdobie! Teda verím v to, že občania už otvorili oči

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 24. gravatar

  Pán primátor a pani prednostka - svojim vyjadrením v istej komerčnej televízii ste ukázali ako to myslíte s riadením samosprávy a na čo v skutočnosti máte. Nemusíte vydávať žiadne propagačné DVD o Hlohiovci, stačí, že ste verejne prezentovali svoju úroveň. Vie to už celé Slovensko, akí ste odborníci len pre svoje vrecká.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 25. gravatar

  Hanba na cele Slovensko. Podakujme vsetkym co volili Dvorana.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 26. gravatar

  Konečne to všetci videli akých pánov máme v Hlohovci. O nič sa nestarajú, ale odmeny si vedia nadeliť. Povedali tam, že za to môže primátor, tak si vstúpte do svedomia všetci čo ste volili Dvorana. Zabezpečili si teplé miestečka bez roboty za takéto peniaze a my sa im na to poskladáme.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím


Pridať komentár

Prispievajte do diskusií ako prihlásený užívateľ.