Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

14. január 2013

Radnica opäť nadelila štedré odmeny

Na prémiách za uplynulý rok rozdal mestský úrad takmer 50-tisíc eur. Prilepšili si všetci zamestnanci okrem jedného.

Radnica opäť nadelila štedré odmeny

Vlaňajšie 50-tisícové odmeny na magistráte zarezonovali nielen medzi Hlohovčanmi. Zvesť o tunajších kráľovských prémiách priniesli aj celoplošné médiá. Medzi ľuďmi sa okamžite zdvihla vlna nevôle. Tŕňom v oku sa stali najmä odmeny vedúcich zamestnancov. „Nič ste navyše neurobili. Všetko bolo náplňou vašej práce, za ktorú ste dostávali celý rok nadštandardnú mzdu,“ vyjadrila sa Viera Bardiovská a vyzvala úradníkov, aby odmeny vrátili.

Nestalo sa. Primátor Peter Dvoran verejne deklaroval, že žiadne morálne pochybnosti necíti a všetkým sa môže pozrieť do očí. Podľa jeho vtedajších vyjadrení trinásty plat dostal skoro každý v republike. Ako ďalej dodal, zamestnanci naň majú právo podľa kolektívnej zmluvy.

Uplynulo ďalšie obdobie a na radnici sa opäť nadeľovalo plnými priehrštiami. Súhrnná výška odmien na Mestskom úrade v Hlohovci dosiahla 47 473 eur, čo je iba o necelých 3-tisíc eur menej ako vlani. Vyše 11-tisíc eur z tejto sumy išlo deviatim zamestnancom vo vedúcich funkciách. Z celkového počtu 63 pracovníkov dostali prémie všetci okrem jedného. Priemerná odmena vedúceho zamestnanca za uplynulý rok predstavovala 1 224 a u ostatných 688 eur. Prednostka Eva Lukáčová, ktorá si vlani prilepšila o vyše 3 600 eur, dostala tentoraz rovnako ako pred dvoma rokmi.

Pre porovnanie, v Kežmarku dosiahli koncoročné odmeny v priemere na jedného zamestnanca 168, v Humennom 160 a v Medzilaborciach 50 eur. Informoval o tom portál sme.sk. Mestskí úradníci v Trenčíne dokonca vianočné odmeny nedostali vôbec. Ušetriť tamojšej samospráve sa snaží aj primátor. Richard Rybníček už pred časom požiadal o zníženie platu a na rozdiel od primátora Hlohovca zarába iba zákonom stanovené minimum.

 Vedúci zamestnanec Odmeny v roku 2010 Odmeny v roku 2011 Odmeny v roku 2012
 Ing. Eva Lukáčová
 prednostka MsÚ
1 687 € 3 625 € 1 688 €
 Ing. Ján Husár
 vedúci oddelenia VaŽP
1 114 € 1 314 € 1 136 €
 Ing. Zuzana Nosková
 vedúca oddelenia VS
1 076 € 1 098 € 1 398 €
 Ing. Zuzana Pacherová
 vedúca finančného oddelenia
1 029 € 1 382 € 1 252 €
 Ing. Mária Janičková
 vedúca oddelenia SV
1 079 € 1 480 € 1 250 €
 Ing. Miroslav Hudec
 vedúci oddelenia HČ
1 058 € 1 262 € 1 122 €
 Ing. Štefan Herceg
 vedúci oddelenia informatiky
-- 1 512 € 1 112 €
 JUDr. Kornélia Žáková
 vedúca oddelenia RR
1 094 € 1 096 € 1 096 €
 Mgr. Ivan Taliga
 vedúci právneho oddelenia
960 € 810 € 960 €


Odôvodnenia pridelenia odmien vedúcim zamestnancom

Ing. Eva Lukáčová – prednostka MsÚ
Prednostka MsÚ zabezpečovala koordinovanie činnosti jednotlivých oddelení MsÚ s prihliadnutím na riadenie v období krízy ekonomiky SR, najmä pri dodržiavaní rozpočtovej disciplíny a spracovaní rozpočtových opatrení a operatívnom riadení financovania. Počas výkonu kontrol vykonávaných kontrolnými orgánmi zabezpečovala požiadavky kontrolných orgánov, predkladala opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a spracovávala správy o plnení opatrení.

Z dôvodu príprav osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec pôsobila ako predsedníčka komisie, ktorá pripravovala program a jeho realizáciu. Vynaložila úsilie pri rokovaniach s VÚC a štátnymi orgánmi pri riešení použitia prostriedkov v rámci projektu VIA HLOHOVIENSIS na zabezpečenie programu osláv. Koordinovala spracovanie vnútorných predpisov, spojených najmä s odstránením duplicít v moduloch informačného systému, predbežnou finančnou kontrolou a novelou zákona o správnych poplatkoch. Zabezpečovala spracovanie informačných a propagačných materiálov súvisiacich s propagáciou mesta v médiách a informácie pre médiá v zmysle ich žiadostí.

Počas osobného voľna v rozsahu 67 hodín zabezpečila podpísanie platobných výmerov na daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daňové výzvy a úkony v exekučnom konaní.

Ing. Ján Husár – vedúci VaŽP
Zabezpečoval výber dodávateľa na realizáciu stavebných úprav pre III. ZŠ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (výmena okien). Metodicky usmerňoval a radil pracovníkom ostatných oddelení pri príprave verejných súťaží. Zabezpečoval písomné náležitosti VO na zabezpečenie preklenovacieho úveru v súčinnosti s ved. FO. Zabezpečoval prevádzku referentského vozidla pre pracovníkov VaŽP, v prípade nutnosti i pre ďalšie oddelenia.

Ing. Zuzana Nosková – ved. VS
Koordinovala práce spojené s ROEP-om v k. ú. mesta Hlohovec a pripravovala podklady zhotoviteľom ROEP-u. Zabezpečovala podklady k majetkovému vysporiadaniu pozemkov na rozšírenie cintorína. Z dôvodu novelizácie zákona o majetku obcí pripravila návrh VZN o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta a dodatok k VZN o nájme majetku. Spracovala údaje o vlastníctve pozemkov pod vybudovanými schodiskami. Vynaložila úsilie na bezodplatné získanie pozemku na vybudovanie parkoviska a prístupovej komunikácie k ED od SPF, čím Mesto Hlohovec ušetrilo 39 051,04 €.

Ing. Zuzana Pacherová – ved. FO
Riešila problematiku zverejňovania daňových dlžníkov v zmysle daňového zákona. Podieľala sa na príprave novej smernice o finančnej kontrole, zabezpečila interné pokyny na jej aplikáciu a preškolenie zamestnancov ostatných oddelení. Venovala pozornosť problematike dane z nehnuteľností a ostatných miestnych daní, získavala skúsenosti od iných samospráv a lektorov. Aktívne pristupovala k získavaniu informácií k problematike tvorby rozpočtu na roky 2013 – 2015. Zabezpečila komplexnú analýzu hospodárenia mesta za r. 2011 vrátane konsolidovanej účtovnej závierky a spracovania výročnej správy. Počas osobného voľna zabezpečila podpísanie 16 262 platobných výmerov dane za psa a poplatku za KO a DSO. Po pracovnej dobe riešila operatívne spracovanie podkladov pre poskytnutie preklenovacieho úveru.

Ing. Mária Janičková – ved. odd. SV
Zabezpečovala prípravu zasadnutí Mestskej školskej rady, viedla jej agendu a zúčastňovala sa tiež zasadnutí ďalších školských rád. Organizačne pripravovala celomestské akcie (oceňovanie osobností, odhaľovanie tabule k 650. výročiu trhového mesta, mesiac úcty k starším, Vianočná kvapka krvi), na viacerých akciách aktívne vystupovala a pripravovala príhovory. Z titulu mesta ako zriaďovateľa viedla personálnu agendu riaditeľov škôl s dôrazom na kontinuálne vzdelávanie. Venovala pozornosť sociálnej problematike, aktívne pristupovala k umiestňovaniu občanov do zariadení sociálnej starostlivosti. Podieľala sa na príprave občianskych pohrebov, kde vystupovala s príhovormi. Zabezpečovala celodenné prezentácie mesta na výstave SLOVAKIATOUR.

Ing. Miroslav Hudec – ved. odd. HČ
V spolupráci s SAD a zástupcami spoločnosti TESCO riešil rozšírenie linky MHD do obchodného centra TESCO. Aktívne pristupoval k rozšíreniu separácie odpadov (šatstvo, oleje, bioodpady). Venuje pozornosť budovaniu bezbariérových priechodov pre chodcov. Vynaložil úsilie na dobudovanie bezdrôtového rozhlasu na území mesta. Aktívne pristupoval k riešeniu kontajnerovísk na sídliskách a k nákupu nových zberných nádob. Podieľal sa na zabezpečovaní prevádzky referentského vozidla.

Mgr. Ivan Taliga – ved. PO
Organizačne zabezpečoval vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v spolupráci s ÚPSVaR Piešťany. Spracoval pripomienky a korektúry ručne maľovaných máp mesta a Trnavska so zameraním na správne označenie ulíc. Bez nároku na odmenu tlmočil z anglického jazyka pri matričných úkonoch a tiež prekladal mailovú a listovú komunikáciu so zástupcami družobných miest. Poskytoval právne rady občanom a právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom je Mesto Hlohovec.

JUDr. Kornélia Žáková – ved. RR
Aktívne pristupovala k získavaniu zdrojov na základe vyhlásených výziev. Koordinovala aktivity pri implementácii projektov, najmä v rámci reklamácií stavebných prác a pri ich preberaní od dodávateľov. Vynaložila úsilie pri koordinácii projektu na podporu rozvoja cestovného ruchu (tvorba podkladov, dotazníky, pracovné rokovania, zber údajov a pod.). V spolupráci s MsKC a dennými centrami usmerňovala aktivity zamerané na projekty pre získanie pomoci pre sociálne odkázaných občanov a na podporu kultúrnych a mládežníckych aktivít.

Ing. Štefan Herceg – ved. OI
Zabezpečil finalizáciu prípravnej fázy virtualizácie. Zabezpečoval riešenia pre podporu Predbežnej finančnej kontroly z modulov Fakturácie, Objednávky a Platobné príkazy. Metodicky usmerňoval oddelenia MsÚ pri prepojení ekonomických modulov s exekučnými činnosťami. Riešil problematiku GIS–ov. Podieľal sa na príprave smerníc k správnym poplatkom, finančnej kontrole, doriešil problematiku zverejňovania a aktualizácie písomností. Bol členom komisie na výber loga mesta a zabezpečoval komunikáciu s externými členmi komisie. Pripravoval dáta pre softvérové spracovanie a zabezpečenie tlače oznámení o voľbách, tlač zoznamov voličov a zverejňovanie výsledkov volieb na webovom sídle. Aktívne pristupoval k doriešeniu zverejňovania dlžníkov a problémov registratúry.

Podobné témy
Radnica vyplatila v júli na odmenách 32-tisíc
Radnica vyplatila v júli na odmenách 32-tisíc
Prehľad platov a odmien vedúcich zamestnancov a primátora.

Hlohovčanom narástli nedoplatky, zamestnancom bytového odmeny
Hlohovčanom narástli nedoplatky, zamestnancom bytového odmeny
Minulý rok Hlohovčanov pobúrilo vyúčtovanie bytového hospodárstva. Spoločnosť si vlani nadelila najvyššie odmeny za ostatných päť rokov.

Prilepšili si všetci zamestnanci mesta
Prilepšili si všetci zamestnanci mesta
Mesto opäť nadeľovalo odmeny. Ich celková výška dosiahla v tomto roku takmer 44-tisíc eur.

Pracovať pod krídlami mesta sa vyplatí
Pracovať pod krídlami mesta sa vyplatí
Milan Domaracký si počas éry v bytovom podniku pekne prilepšil. Za posledné tri roky vo funkcii dostal na odmenách vyše 13-tisíc eur!

Dvoran: Každý má právo na trinásty plat
Dvoran: Každý má právo na trinásty plat
Hlohovčania s kritikou odmien neuspeli. Primátor tvrdí, že nepochybil a všetkým sa môže pozrieť do očí.