Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

18. december 2013

Prilepšili si všetci zamestnanci mesta

Mesto opäť nadeľovalo odmeny. Ich celková výška dosiahla v tomto roku takmer 44-tisíc eur.

Prilepšili si všetci zamestnanci mesta

Mestskí zamestnanci si prišli na svoje aj v tomto roku. Na odmeny vo výške 13. platu išlo z rozpočtu 43 743 eur. Časť z tejto sumy vyplatilo mesto už v lete. Zvyšok vylepšil decembrové výplaty.

Nadeľovanie štedrých odmien mestským zamestnancom vyvoláva medzi ľuďmi nevôľu. Niektorí ich považujú za privysoké a neopodstatnené. Hlohovčania taktiež poukazujú na mnohé oblasti, kde peniaze stále chýbajú. Nemalé sumy pravidelne vyčleňované v Hlohovci na tento účel zaregistrovali i celoslovenské médiá.

Primátor Peter Dvoran sa tentoraz v predstihu rozhodol postoj mesta hájiť. „Aby zas neboli okolo toho zbytočné zmätky a dotazy. Takisto ako v minulom, aj v tomto roku som povolil vyplatiť 50 percent 13. platu pracovníkom mestského úradu,“ vyjadril sa na decembrovom rokovaní poslancov ku koncoročným odmenám. Časť z nich zdôvodnil úsilím, ktoré pracovníci aj počas víkendov venovali príprave osláv k 900. výročiu prvej písomnej zmienky.

 

Odmeny na účtoch si v tomto roku našlo všetkých 106 zamestnancov mesta. Okrem úradníkov magistrátu si prilepšili aj mestskí policajti a pracovníci spoločného obecného úradu. Viceprimátor Ján Tassy dostal 2 270 eur najmä za rozvoj družobných vzťahov. Na ostatnom rokovaní zastupiteľstva odklepli poslanci odmenu vo výške jedného mesačného platu i hlavnému kontrolórovi mesta Jánovi Kozákovi.    

 Vedúci zamestnanec Odmeny v roku 2010 Odmeny v roku 2011 Odmeny v roku 2012 Odmeny v roku 2013
 Ing. Eva Lukáčová
 prednostka MsÚ
1 687 € 3 625 € 1 688 € 2 532 €
 Ing. Ján Husár
 vedúci oddelenia VaŽP
1 114 € 1 314 € 1 136 € 1 136 €
 Ing. Zuzana Nosková
 vedúca oddelenia VS
1 076 € 1 098 € 1 398 € 1 098 €
 Ing. Zuzana Pacherová
 vedúca finančného oddelenia
1 029 € 1 382 € 1 252 € 1 102 €
 Ing. Mária Janičková
 vedúca oddelenia SV
1 079 € 1 480 € 1 250 € 830 €
 Ing. Miroslav Hudec
 vedúci oddelenia HČ
1 058 € 1 262 € 1 122 € 1 132 €
 Ing. Štefan Herceg
 vedúci oddelenia informatiky
-- 1 512 € 1 112 € 1 132 €
 JUDr. Kornélia Žáková
 vedúca oddelenia RR
1 094 € 1 096 € 1 096 € 1 096 €
 Mgr. Ivan Taliga
 vedúci právneho oddelenia
960 € 810 € 960 € 972 €

 Súhrnná výška odmien zamestnancov MsÚ (65 zam.) 27 071 €
 Súhrnná výška odmien zamestnancov MsP (21 zam.) 8 356 €
 Súhrnná výška odmien zamestnancov SOÚ (9 zam.) 3 516 €
 Súhrnná výška odmien zamestnancov SOÚ (11 opatrovateliek) 4 800 €

Nie všade je ale 13. plat samozrejmosťou. Príkladom je i mesto Trenčín. „Trenčín nevypláca zamestnancom koncoročné odmeny ani 13. respektíve 14. mzdu. Pri odmeňovaní postupuje v zmysle Poriadku odmeňovania zamestnancov mesta Trenčín v súlade so Zákonníkom práce,“ povedala začiatkom tohto týždňa pre agentúru SITA tamojšia mestská hovorkyňa Erika Ságová.


Odôvodnenie pridelenia odmeny zástupcovi primátora

Ján Tassy - zástupca primátora
Zástupca primátora aktívne pristupoval k získavaniu finančných zdrojov, najmä asignačnej dane. Zentiva a.s. poukázala subjektom mesta prostriedky vo výške 20 000 €, finančné prostriedky vo forme asignačnej dane boli poskytnuté subjektom mesta aj spoločnosťou BEKAERT a. s. V rámci rozvoja družobných vzťahov s mestom De Panne organizoval ubytovanie a program účastníkov pobytu v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Podieľal sa na organizácii podujatí k 900. výročiu a zastupoval mesto na týchto podujatiach, ktoré sa v značnej miere organizovali počas sobôt a nedieľ. Zastupoval primátora mesta na reprezentačných podujatiach v meste i v družobných mestách.


Odôvodnenia pridelenia odmien vedúcim zamestnancom MsÚ Hlohovec

Ing. Eva Lukáčová – prednostka MsÚ
Prednostka MsÚ zabezpečovala koordinovanie činnosti jednotlivých oddelení MsÚ, najmä pri dodržiavaní rozpočtovej disciplíny a spracovaní rozpočtových opatrení a operatívnom riadení financovania.
Počas výkonu kontrol vykonávaných kontrolnými orgánmi zabezpečovala požiadavky kontrolných orgánov, predkladala opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a spracovávala správy o plnení opatrení. Koordinovala výkon kontrolnej činnosti pracovníkmi MDVaRR s BH s.r.o. a zabezpečuje plnenie opatrení z tejto kontroly
Z dôvodu príprav osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec pôsobila ako predsedníčka komisie, ktorá pripravovala program a jeho realizáciu. Koordinovala aktivity pri realizácii programov s organizáciami mesta (historický sprievod, vystúpenia) a spôsob zúčtovania výdavkov. Časť podujatí sa realizovala počas sobôt a nedieľ bez nároku na čerpanie náhradného voľna.
Podieľala sa na tvorbe brožúr o meste, knihy a filme o meste.
Koordinovala získanie informácií a spracovala odpovede na 27 podnetov zaslaných na portál Odkaz pre starostu.
Mesto Hlohovec nemá obsadenú pracovnú pozíciu hovorcu. Nad rámec svojej pracovnej náplne a v prevažnej miere po pracovnej dobe pripravila odpovede a stanoviská mesta nasledovne: 51 súborov otázok pre Fraštacké noviny, 13 žiadostí – portál Hlohovecko, 7 žiadostí – portál Hlohovec24, 4 okruhy otázok pre Trnavské noviny, ďalšie informácie boli poskytnuté pre agentúry SITA a TASR, pre HcTV, Život v Hlohovci, rádio Expres, RTVS, a najmä z hľadiska propagácie aktivít mesta pre rádio REGINA.

Ing. Ján Husár – vedúci VaŽP
Zabezpečoval kontrolnú činnosť pri realizácii investičných akcií podľa potreby i v mimopracovnom čase. Koordinoval činnosti s VaTS s. r. o. pri výstavbe detského ihriska na Manckovičovej ul. Zabezpečoval proces verejného obstarávania na výber dodávateľov na realizáciu parkovísk na Šomodskej ul. a Manckovičovej ul. Odborne usmerňoval zamestnancov ostatných oddelení a tiež pracovníkov mestských organizácií pri verejných obstarávaniach tovarov a služieb. Zabezpečoval prevádzku referenčného vozidla MsÚ pre potreby oddelenia VaŽP, v nevyhnutných prípadoch i pre potreby zamestnancov ostatných oddelení. Ochotne vypomáhal pri manipulácii a uskladnení materiálov, ktoré boli dodané v značných objemoch pri príležitosti osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste a volieb do VÚC.

Ing. Zuzana Nosková – ved. VS
Koordinovala činnosti spojené s realizáciou ROEP-u v Hlohovci v súvislosti so spracovaním 2. etapy, zvolávala zasadnutie komisie a riešila jej agendu.
V súvislosti s navyšovaním základného imania obchodných spoločností mesta koordinovala práce spojené s nepeňažným vkladom a vysporiadaním súvisiacim s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta.
Zabezpečovala verejné obstarávanie a následne nutné náležitosti spojené so zabezpečovaním telekomunikačných služieb ako hlasovej virtuálnej privátnej siete pre MsÚ.
Podieľala sa na príprave volieb do VÚC z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia a zúčtovania výdavkov.
Prispela k príprave vnútorného predpisu zameraného na aplikáciu novely zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1.7.2013.

Ing. Zuzana Pacherová – ved. FO
Zabezpečila komplexné spracovanie analýzy hospodárenia mesta Hlohovec za rok 2012, vrátane zahrnutia subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec.
Spracovala Konsolidačnú výročnú správu za mesto Hlohovec za r. 2012 s fotodokumentáciou v realizovaných akciách.
V zmysle novelizovaných právnych predpisov koordinovala spracovanie nových návrhov VZN v oblasti miestnych daní a poplatku za KO a DSO.
Zabezpečovala proces spracovania návrhu programového rozpočtu na roky 2014 – 2016, nutné analýzy jednotlivých výdavkov, rokovania s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, resp. založené mestom Hlohovec.

Ing. Mária Janičková – ved. odd. SV
Pôsobila v komisii na zabezpečenie osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste, podľa potreby zabezpečovala poklady pre činnosť komisie kultúry a vzdelávania. Účinkovala v programoch organizovaných mestom, časť z nich bola poriadaná mimo pracovnej doby, bez nároku na čerpanie náhradného voľna. Pripravovala príhovory do bulletinov a publikácií. Zúčastňovala sa organizácie podujatí (Mesiac úcty k starším, Vianočná kvapka krvi, Deň učiteľov, Novoročná recepcia, prijatia hostí mesta v refektári a pod.).
Viedla personálnu a mzdovú agendu riaditeľov škôl a školských zariadení.
Zabezpečovala prípravu zasadnutí Mestskej školskej rady, viedla jej agendu a pôsobila v Rade školy pri ZŠ sv. Jozefa.

Ing. Miroslav Hudec – ved. odd. HČ
Organizačne zabezpečoval vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov na Hlohovej ul. a ul. SNP a riešil postupné budovanie bezbariérových priechodov pre chodcov s úpravou pre nevidiacich.
Zabezpečoval priebežné rozširovanie kontajnerovísk s oplotením.
V spolupráci so VI. ZŠ pripravoval podklady pre budovanie náučného chodníka v zámockej záhrade a podmienky pre starostlivosť školy o Grottu. Vynaložil úsilie pri riešení dopravnej situácie pri ZŠ Podzámska (vybudovanie chodníkov, priechodov a rozšírenie parkovísk).
V spolupráci s oddelením informatiky bolo zavedené na webovom sídle mesta zverejňovanie pohrebných obradov a hlásení mestského rozhlasu podľa požiadaviek občanov.
Zabezpečil kompletnú aktualizáciu pasportu cintorínov v Hlohovci i v m. č. Šulekovo.

Mgr. Ivan Taliga – ved. PO
Zabezpečil tlmočenie zahraničným návštevám mesta Hlohovec bez nároku na čerpanie náhradného voľna za aktivity mimo pracovného času, tiež zabezpečoval preklady z a do anglického jazyka v listovej a elektronickej komunikácii. Z anglického jazyka tlmočil i pri vybavovaní cudzincov na matričnom úrade a v prípade prekladov korešpondencie. Právne zastupoval subjekt mesta, MŠ Vinohradská, v súdnom spore o náhradu škody. Poskytoval právne poradenstvo a usmerňovanie občanov k adresnému podaniu nespadajúcemu do pôsobnosti mesta. Zabezpečoval prevádzku referentského vozidla pre potreby PO.
Zabezpečoval práce spojené s prípravou a vykonaním volieb do VÚC, vrátane uskladnenia a expedovania volebných lístkov a ďalších náležitostí.

JUDr. Kornélia Žáková – ved. RR
Aktívne pristupovala k spracovaniu podkladov pre spracovanie projektov v rámci vyhlásených výziev. Koordinovala činnosti vedúce k uzatvoreniu zmluvných vzťahov pri získavaní finančných prostriedkov pre rozpočtové organizácie mesta a iné subjekty. Počas celého roka zabezpečovala implementáciu projektu VIA HLOHOVIENSIS, najmä organizáciu podujatí počas sobôt a nedieľ, bez nároku na čerpanie náhradného voľna. Komplexne spracovávala agendu platieb z riadiacich a sprostredkovateľských orgánov. V spolupráci s MsKC a dennými centrami pripravovala podklady pre získanie prostriedkov na kultúrne, mládežnícke a sociálne aktivity. Koordinovala činnosť jednotlivých oddelení MsÚ a dodávateľa strategického dokumentu PHSR, ktorý bude po jeho dopracovaní predkladaný na prerokovanie MsZ.

Ing. Štefan Herceg – ved. OI
Zabezpečoval virtualizáciu serverovej infraštruktúry (riešenie zálohovacích systémov IT prostredia vo virtualizovanej serverovej infraštruktúre). Vykonával činnosti, ktoré vyplývajú z funkcie „ZODPOVEDNEJ OSOBY“ pre ochranu osobných údajov a pripravoval opatrenia vyplývajúce z novely zákona o ochrane osobných údajov. Aktualizoval projekt „Bezpečnostná politika za rok 2013“. Aktívne pristupoval k činnostiam vyplývajúcim z prevádzky modulov Verejné obstarávanie a Úlohy z porád primátora a prednostky. Zabezpečoval proces prípravy a spracovania informácií pre voľby do VÚC v ISS. Aktívne prispel k výmene zastaralej ústredne na virtuálnu a k príprave dát pre štátny projekt „Register adries“. Mimo pracovných hodín realizoval pravidelné i mimoriadne aktualizácie informačného systému ISS CG (vzdialená správa). Poskytoval metodickú podporu a koordinačnú činnosť garantom modulov informačného systému ISS.Článok bol zobrazený 22281x
Diskusia k článku (39)


Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.


Diskusia k článku (39 komentárov) »

39 komentárov


 1. gravatar

  To už perstáva byť zábavné. Zástupca primátora dostane odmenu 2 270 Eur za to, že sa chodí najesť na mestské akcie? To si z nás niekto robí dobrý deň?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   to nie je zábavné už hodne dlho,..robia si z nás riť celé ich volebné obdobie, platy majú vysoké a ešte si nadelia kopec odmien, dúfam , že to budú ich posledné a vykopeme ich odtiaľ budúce voľby všetkých, treba tu absolútne čistky celého úradu!!!..............................................................obhajovať sa budú 900. výročím,...ale ja stále až na jednu akciu nevidím nič čo by pre mesto výnimočné urobili,....

   Príspevok je reakciou na "Čierna bača"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 2. gravatar
  ???

  Ing. Ján Husár – vedúci VaŽP: Ochotne vypomáhal pri manipulácii a uskladnení materiálov, ktoré boli dodané v značných objemoch pri príležitosti osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste a volieb do VÚC. Už len čakám, že na budúci rok dostanú odmenu aj za to, že vôbec prišli do práce.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 3. gravatar

  Tak to už nie je dôchodca, to je hanba!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 4. gravatar

  Za tie prachy mohli byť odmenení všetci občania mesta. Napríklad digitalizáciou úradu, alebo zabezpečením TV signálu aj tým bez káblovky.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 5. gravatar

  Na margo trapneho programu pre ucastnikov z Belgicka: zalostne a zahanbajuce...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 6. gravatar

  Akože to už vážne?! Dokedy sa budú títo ľudia priživovať na meste a pritom výsledky sú len nevyčistené a neopravené ulice, nepokosené trávniky, rozobrané ihriská a spoplatnené parkoviská? Pýtam sa či je mesto Hlohovec tak úžasným miestom a mestom, keď si dovolili nadeliť takéto prémie?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Tak to bol dobrý postreh. Koľko plánuje vybrať mesto na platenom parkovaní? Pekne sa poskladáme úradníkom na odmeny. To sa rozdáva z cudzieho. Keď bude chýbať, tak si vymyslíme nejaký poplatok, alebo zvýšime daň, že? Keby aspoň niečo robili, ale vôbec ich nepotrebujeme a keby ten celý úrad zrušili, tak si to nik nevšimne. Dosadzovať svojich ľudí na funkcie, to im ide a potom rozdávať odmeny. Načo vôbec máme tento úrad? Veď aj tak v meste skoro nič nefunguje, tak za čo tie odmeny? Za to, že nám spoplatnia parkovanie? Za to si dajú odmeny? Za 900. výročie? Vždy si nájdu nejaký smiešny dôvod. Keby šli niekam normálne robiť, tak by videli ako je ťažké zarobiť peniaze. Nie tie smiešne dôvody, čo si tam napísali. Veď to je výsmech všetkým pracujúcim poctivým ľuďom. Zástupca primátora? To čo je za funkciu preboha? Veď ten babrák primátor nevie ani vybrať náčelníka polície, tak čo robí ten jeho zástupca? Chodí po akciách v soboty nedele a za to ešte dostane 2k odmeny? Choďte už niekam s tými hlúposťami, veď to sa nemôžete ani pozrieť ľuďom do očí. Hanbil by som sa ako pes, keby mi niekto takto odôvodnil odmeny. Ako pes.......

   Príspevok je reakciou na "Blahobyt"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 7. gravatar

  Je to také slovenské, posraný úradník za plnenie úloh logicky vyplývajúcich z pracovného zaradenia a pracovnej náplne dostane k dobru dva platy otroka z Faurécie, ktorý si toho paznechta možno ani nezvolil ale platiť ho aj tak musí. Pelešia sa tam celé roky tie isté rodinné klany ale vždy tak čarovne podľa zákona, niečo na štýl Jahnátek company. Celé zle a na grc. Úplne úprimne pri pohľade na tie zdôvodnenia odmien iba želanie nie závistlivého ale úplne frustrovaného občana všetkým odmeneným : kúpte si za to toho najvačšiehovianočného kapra a bodaj by ste sa drhli práve vtedy, keď budú na moste také kolóny,v akých tvrdneme my blbci dennodenne.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Uplny suhlas! Ale verim, ze nespokojnost a rozculenie nezostane len v tejto diskusii. Treba to zacat racionalne riesit!

   Príspevok je reakciou na "Peter rozčarovaný"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

  • gravatar

   Lepšie si to nemohol napísať. Mňa ešte zaráža, že ako môže dostať odmenu každý jeden. Odmena sa dostáva za nadprácu, takže to tam každý jeden pracuje perfektne a viac ako musí. To by to mesto inak vyzeralo, keby toto bola pravda. Rozdávajú, lebo to nejde z ich peňazí. Okrádajú nás všetkých! Tie peniaze mali ísť na údržbu, alebo napríklad na kosenie. Veď vyplakávali, že by aj viac kosili, ale nie sú peniaze! Peniaze sú, ale nezostalo by im na odmeny. Je to do neba volajúce svinstvo, čo tu predvádzajú. A tie odôvodnenia sú výsmech. Keď toto číta obyčajný pracujúci človek, že za čo dostane niekto odmenu, napríklad Tassy, že zabezpečoval ubytovanie pre hostí, tak ho musí na mieste poraziť. Oni sami si vymyslia nezmysly, ktoré vôbec nie sú potrebné a potom si za ne dajú odmeny. Tassy: Zastupoval primátora mesta na reprezentačných podujatiach v meste i v družobných mestách. Nech sa páči a dáme mu za to 2 270 euro. Veď mal zostať doma, alebo to teda strhnite primátorovi z platu, keď ho tam niekto zastupoval! Nech mu dá Dvoran zo svojho, keď si neplnil povinnosti. Alebo je to jeho práca? Zástupca primátora má zastupovať primátora, nie? Tak to nemôže byť práca naviac, za ktorú dostáva odmenu, lebo za to dostáva plat. Ja si nemôžem pomôcť, ale toto mi príde akože musíme dať všetkým odmeny, lebo sú to naši kamaráti a dostali aj minulý rok, tak ako by to bolo. Tak si vymyslíme nejaké dôvody, aby to akože nebolo úplne za nič. HANBITE SA!

   Príspevok je reakciou na "Peter rozčarovaný"

   Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 8. gravatar

  Nemá toto náhodfou v náplni práce, za čo dostáva plat? Prednostka MsÚ zabezpečovala koordinovanie činnosti jednotlivých oddelení MsÚ, najmä pri dodržiavaní rozpočtovej disciplíny a spracovaní rozpočtových opatrení a operatívnom riadení financovania.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 9. gravatar

  To by sa malo už konečne riešit dat ich všetkých dole ved aj tak nič nerobia ti ked budeš robit rok to nezarobíš to zaplatíme na daniach zvýšia sa smeti čo je v Hlohovci najdrahšie to si vy myslel p. primator. To je hamba celemu výboru

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 10. gravatar
  tom

  vcera som spadol na neposypanom zamrznutom chodniku! nech vam sluzia odmeny za nic!!!

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 11. gravatar

  Zamestnanci MSú sa môžu poďakovať blbcovi, ktorý napísal takéto zdôvodnenia odmien. Lebo aj tí, čo si tie odmeny možno zaslúžili, vyzerajú teraz ako idioti.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 12. gravatar

  Zbytočne sa tu rozčuľujeme.Tupé stádo dostane pred voľbami inštrukcie v kostoloch, dopadne to tak ako dopadli voľby do vuc.Tupákom nezáleží na kvalite,ale aby bol z nášho košiara.To že viceprimátor je aj poslancom,ktorý si navrhne odmenu / cez plat primátora, keďže jemu sa plat odvíja od jeho platu/potom si ju ako poslanec schváli - typický príklad konfliktu záujmov .Nikto to nevyrieši ?Jeho svedomie je spokojné ? Alebo žiadne nemá - asi to bude pravda,veď dokázal sa preslamovovať cez všetky režimy,všetky vlády,ticho si tak hovie a ryžuje / starý dôchodca /.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 13. gravatar

  Chcem opraviť časť poslednej vety - dokázal sa preslalomovať / myslím ako preteky - slalom/.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 14. gravatar

  bohuzial.je to pravda,odmeny si nadeluju ako sa im zachce,a v podstate za nic,hlavne viceprimator,a my obcania s tym nic nerurobime,mozme si len tisko ponadavat a zivot ide dalej.prasiatka su pri kkorytkach a obyvatelia hlohovca,platiaci dane,sa len tisko prizeraju,ako nas pani na radnici odkradaju a sami sa obohacuju na nas ukor.Zase nas caka zdrazovanie smeti,aj dane z nehnutelnosti...je mi z toho na grc...

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 15. gravatar

  Na uvod by som chcela vsetkym popriat Stastny Novy rok. Som uplne rozcarovana z toho co sa v tomto meste deje. Poslanci dostavaju odmeny za to, ze vykonavaju ulohy, ktore su ich pracovnou naplnou? Maju vysoke mesacne platy, ktore dostavaju takmer za nic. Je ich vykon nejakym sposobom hodnoteny a merany? Vyvoj ich odmien je skor pozitivny, ale toto mesto nezaznamenalo za posledne roky ZIADNY vyvoj, ale upadok. Teda s vynimkou osvetlenia stromceka na namesti na za viac ako 10 000 EUR, ved ako poznamenala hovorkyna nase mesto je najmenej zadlzene mesto. Nerozumiem ako mozu ludia s ,,vysokoskolskymi,, titulmi hospodarit tak neefektivne a rozmarne s nasimi spolocnymi peniazmi. Nie som odbornik na financie ale kazdy racionalne uvazujuci clovek musi vidiet, ze touto cestou a takymto pristupom nasich mestskych predstavitelov sa pomaly ale s najvyssou urcitostou rutime do zahuby. Dufam, ze v Novom roku im niekto tam hore pricaruje to co im chyba, zdravy usudok, pokoru, skromnost a samozrejme rozum.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 16. gravatar

  ,,velebnosti jdu blejt"

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 17. gravatar

  keby len blejt, aj to je málo videli ste záznam na HCTV

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 18. gravatar

  HNUS - rada sa pridám k protestu pred úradom za vrátenie odmien.

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 19. gravatar

  A už je tu ďalšia sonda - schvália nám pôžičku na rekonštrukciu Vinohradskej ?Ak áno niekto si prilepší.Doteraz rekonštrukcie tých niekoľkých ulíc boli tiež financované z pôžičiek ?Kto to bude splácať ?Ďalší oblbovák pre poslancov od primátora - treba rozpočet schváliť,lebo máme šancu dostať dotáciu na rekonštrukciu kanalizácie z EF - tak ako sme ju dostali na rekonštrukciu zámku,rekonštrukciu verejného osvetlenia atď - dôležité je,že projekty boli vypracované a dobre zaplatené. primátorovým rečiam a sľubom môže dnes veriť už iba hlupák

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím

 20. gravatar

  Kto je ochotný prísť vyjadriť svoju nespokojnosť s vedením tohto mesta pred MÚ,event. na februárové MZ do kult.domu ?

  Hodnotenie (0%): Nesúhlasím Súhlasím