Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

10. november 2014

Za zvukov posledného zvonenia...

Článok a vystúpenie aktívneho občana na zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva.

Za zvukov posledného zvonenia...

Po mojom vystúpení na mestskom zastupiteľstve /18.9.2014/ a na základe predneseného problému týkajúceho sa hospodárenia vo VaTS pán poslanec MVDr. Pestún požiadal primátora p. P. Dvorana, aby navrhol uznesenie o vykonaní auditu hospodárenia, ktorým by sa zistili príčiny  strát. Pre ilustráciu uvádzam prehľad hospodárskych výsledkov od r. 2010:

2010    +75 864 EUR
2011    +60 774 EUR
2012    -20 986 EUR
2013    -126 761 EUR
1-6/2014    -96 290 EUR
1-9/2014    -62 703 EUR ? /v podkladoch boli rukou dopisované „údaje“ za mesiac 7 a 8/

Záväzky k uvedenému dátu voči ČOV Hlohovec predstavovali 229 852 EUR. Ako viete z predchádzajúceho príspevku, audit príčin strát v mestskej organizácii bol poslancami odmietnutý. Podľa môjho názoru, ak jedna z mestských spoločnosti vykazuje tretí rok po sebe stratu, je tu niekde veľký problém.

Poslanci svojim rozhodnutím urobili „medvediu“ službu ako primátorovi, tak aj konateľovi. Po oboznámení sa s vývojom hospodárenia VaTS od roka 2010 je opodstatnená domnienka, že uvedené výsledky boli spôsobené nekvalifikovaným vedením. Ak k tomu pripočítame straty vody, táto hypotéza je viac ako opodstatnená.

Vyjadrím svoj názor. Ak sa chcel i konateľ a jeho nadriadený /primátor, ktorý ho tam menoval/ zbaviť tejto nepríjemnej situácie, museli by dokázať, že podiel na zlých hospodárskych výsledkoch nenesú oni, ale sú to vonkajšie objektívne príčiny presne pomenované. Ale to by mohol urobiť nezávislý audit.

V tejto situácii a čase sa nemôžu hnevať, že okolie práve ich bude vnímať ako pôvodcov tohto stavu. Ale za tento stav nesú svoj diel viny aj členovia dozornej rady. Podľa zákona majú právo a povinnosť vstupovať do účtovných kníh a dohliadať na činnosť konateľa. Ale samozrejme tu platí zaužívaný zvyk. Počkáme si na „oprávnenú“ odmenu a potom na konsolidovanú uzávierku vrátane stanoviska auditu a rok ubehol ako voda.

Čo tam potom, že organizácia 3 roky po sebe vykazuje stratu. Ich to nezaujíma, veď majú svojich problémov dosť. Je ale tragédia, že niektorí z nich sa hrdo prihlásili do predvolebnej kampane, aby v ďalšom volebnom období mohli spáchať tu istú chybu.

O tomto nepriaznivom vývoji  hospodárenia vo VaTS samozrejme vedel aj hlavný kontrolór mesta. Ale akosi ho nenapadlo do plánu kontrol na rok 2013 alebo 2014 zaradiť kontrolu v tejto organizácii. Odporučil by som tento odbor posilniť o jedného pracovníka /čku/ s ukončeným ÚSO vzdelaním ekonomického smeru, ktorý /rá/ by vykonával kontroly príjmových a výdavkových pokladničných dokladov /ich náležitosti ako podpisy, dátumy, pečiatky, poradové čísla atď./

Hlavný kontrolór mesta s VŠ vzdelaním, by sa mal venovať závažnejším a odbornejším kontrolám /viď ostatné mesta v SR, porovnateľné  s našim/ ako ja závažnejším sťažnostiam. Ale bola by tu aj  istota, že v prípade dlhodobej práceneschopnosti hlavného kontrolóra, kontrolná činnosť by nebola paralyzovaná. Ale to už je na novo zloženom vedení  mesta.

A čo na úplný záver? Občania mesta, k volebným urnám pristupujte s plnou zodpovednosťou. Nepodliehajte momentálnym náladám. Určite nebudú zvolení takí poslanci, ktorí budú vyhovovať všetkým, ale bolo by ideálne, keby sa k tomu približovali.

Michal Šuliman