Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

22. máj 2015

Mesto obsadzuje pozíciu „Náčelník Mestskej polície“

Záujemcovia o miesto musia spĺňať kvalifikačné predpoklady, a to vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a prax v riadiacej činnosti v bezpečnostných zložkách – minimálne 5 rokov.

Mesto obsadzuje pozíciu „Náčelník Mestskej polície“

Mesto Hlohovec hľadá záujemcu o obsadenie pracovnej pozície „Náčelník Mestskej polície“. Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 546/1991 Zb. o obecnej polícii náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva MsZ.

Záujemcovia o toto miesto musia spĺňať kvalifikačné predpoklady, a to vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a prax v riadiacej činnosti v bezpečnostných zložkách – minimálne 5 rokov. Ďalšími požiadavkami sú občianska a morálna bezúhonnosť. Svoje písomné žiadosti môžu doručiť osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu Mestského úradu: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec.

K žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné predložiť štruktúrovaný životopis ako aj návrh koncepcie rozvoja Mestskej polície v Hlohovci. Netreba zabudnúť na overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie/potvrdenie preukazujúce prax v riadiacej funkcii, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace a písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Obálku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 5. 6. 2015 s označením: „Náčelník MsP – neotvárať“. Bližšie informácie o výberom konaní poskytuje primátor Ing. Miroslav Kollár na telefónom čísle 033/73 681 01.

Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované a budú z výberového konania vylúčené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Nové auto vo farbách mestskej polície
Nové auto vo farbách mestskej polície
Mestská polícia Hlohovec má od pondelka 20. júna vo svojom vozovom parku nové služobné vozidlo.

Poslanci rozhodnú o novom náčelníkovi Mestskej polície
Poslanci rozhodnú o novom náčelníkovi Mestskej polície
Poslanci Mestského zastupiteľstva budú vo štvrtok rozhodovať o vymenovaní nového náčelníka Mestskej polície v Hlohovci.

Policajné hliadky v civile budú kontrolovať najmä psičkárov
Policajné hliadky v civile budú kontrolovať najmä psičkárov
Mestská polícia Hlohovec naplánovala služby policajných hliadok aj v civile. Posvietia si na psičkárov.

Polícia v Hlohovci kontrolovala požívanie alkoholu mladistvými
Polícia v Hlohovci kontrolovala požívanie alkoholu mladistvými
Hliadky preverili osem vytypovaných pohostinských zariadení.

Nový náčelník polície: Spravodlivosť a nie politika
Nový náčelník polície: Spravodlivosť a nie politika
Tibor Kučera upozornil na pochybný výber kandidáta. Na druhý pokus uspel.