Hlohovec
Pravá stránka Hlohovca



Magazín

27. máj 2015

Mesto Hlohovec obsadzuje pracovnú pozíciu „Riaditeľ kancelárie primátora“

Pracovnou náplňou riaditeľa kancelárie primátora bude zabezpečovať celkový chod a riadiť úsek primátora.

Mesto Hlohovec obsadzuje pracovnú pozíciu „Riaditeľ kancelárie primátora“

Mesto Hlohovec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „Riaditeľ kancelárie primátora“. Ide o novovytvorenú pracovnú pozíciu, ktorá vznikla po zmene organizačnej štruktúry na Mestskom úrade.

Pracovnou náplňou riaditeľa kancelárie primátora bude zabezpečovať celkový chod a riadiť úsek primátora. Bude spolupracovať na príprave koncepčných materiálov v oblasti rozvoja mesta a podkladov pre rokovanie orgánov mesta. Jeho úlohou bude tiež zabezpečovať právne poradenstvo pre prácu primátora a usmerňovať výkon zamestnancov v oblasti právneho zabezpečenia činnosti úradu. V jeho kompetencii bude aj kontrolovanie a analyzovanie činnosti a hospodárenia organizácií zriadených a založených mestom.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prednostne právneho alebo ekonomického smeru. Podmienkou prijatia do zamestnania je riadiaca prax, prednostne vo verejnej správe, morálna bezúhonnosť, organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, samostatnosť a spoľahlivosť.

Písomné prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overeným dokladom o vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, čestným vyhlásením o praxi a so súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu uchádzači doručiť osobne do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu Mestského úradu: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec. Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „Riaditeľ kancelárie primátora – neotvárať“.

Prihlášky je potrebné doručiť do  18. 6. 2015 do 13.00 h. Bližšie informácie získate na  telefónnom čísle 033/736 81 01. 

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy





Podobné témy
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade
Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.

Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Kladenie vencov k pomníku Šuleka a Holubyho
Hlohovčania si v stredu 28. októbra 2015 uctili pamiatku slovenských martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho pietnym aktom kladenia vencov

Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Riaditeľ kancelárie primátora vo funkcii od 1. júla
Novým riaditeľom kancelárie primátora je od 1. júla 2015 Mgr. Tomáš Borovský.