Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

15. apríl 2016

Stanovisko mesta k tlačovej správe Plastic people

Radnica reaguje na článok „Odpad na Vlčie hory voziť môžeme. Primátor zavádza.“

Stanovisko mesta k tlačovej správe Plastic people

Mesto Hlohovec v súvislosti s riešením situácie na skládke Vlčie hory (najmä po prehliadke realizovanej Odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR, ktorá prebehla v areáli skládky odpadov Vlčie hory 29. a 30. 10. 2015) spolupracuje  s orgánmi štátneho dohľadu, ktoré danú situáciu riešia – Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR, Krajská prokuratúra Trnava, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Hlohovci a Odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Trnave a koná len na základe zistení týchto orgánov, o ktorých je informované mesto Hlohovec.

Jedným z nich je rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia z 27. 1. 2016, v ktorom sa o. i. píše, že prevádzkovateľ „má zakázané preberať do prevádzky a uložiť na skládku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie hory“ akýkoľvek druh odpadu a ani žiadny iný materiál (napr. zeminu, kamenivo...)“, pričom SIŽP zároveň vylúčila odkladný účinok odvolania v tomto bode.

Dôvodom na takéto opatrenie boli podľa rozhodnutia SIŽP nasledovné skutočnosti: „prekročenie kapacity skládky, ukladanie odpadu mimo skládkovací priestor, ktorý nie je zabezpečený drenážnym ani tesniacim systémom, zistenie „nebezpečných odpadov“ a nebezpečných látok na skládke odpadov, na ktorej sa takéto odpady ani látky nesmú vyskytovať – čo môže znamenať ohrozenie, resp. poškodenie životného prostredia a zdravia obyvateľstva.“

Vo chvíli, keď mesto Hlohovec získalo túto informáciu (pričom prevádzkovateľ skládky nás neinformoval, že má zakázané preberať odpad na skládku NNO) sme vykonali v súčinnosti so spoločnosťou, ktorá pre mesto Hlohovec zabezpečuje zvoz komunálneho odpadu opatrenie vedúce k ukladaniu odpadu na iné skládky v okolí. O rozhodnutí SIŽP sme následne informovali aj starostov okolitých obcí zo zvozového regiónu skládky.

Čiže zastavenie dovozu odpadu z mesta Hlohovec do Areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec nebolo „svojvoľné a bezdôvodné“ ako tvrdí spoločnosť Plastic People, s.r.o., ale bolo prirodzenou reakciou na rozhodnutie SIŽP o zákaze ukladania komunálneho odpadu na skládke Vlčie hory.

Rovnako nie je pravdivé tvrdenie spoločnosti Plastic People, s.r.o. o „poškodení obyvateľov Hlohovca tým, že im stúpnu náklady na spracovanie odpadu“. Náklady na ukladanie odpadu zostávajú v pôvodnej výške zazmluvnenej so zberovou spoločnosťou.

Pokiaľ ide o ostatné skládky v areáli Vlčie hory, vychádzame z vydaného rozhodnutia Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie zo 7. 4. 2016, v ktorom sa uvádza, že OÚ Trnava „zakazuje spoločnosti Plastic People, s.r.o. činnosť na prevádzkovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi, a to až do odstránenia závady (odstránenie nezákonne uložených nebezpečných odpadov) v areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory, vzhľadom na to, že si neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia alebo závažnej ekologickej ujme“.

Vychádzame tiež z faktu, že obom skládkam nebezpečného odpadu (skládka nebezpečného odpadu SO08 a skládka priemyselného odpadu SO09) v areáli navyše už vypršala doba platnosti povolenia na ich prevádzku.

K osobným útokom spoločnosti Plastic People, s.r.o na osobu primátora mesta Hlohovec Miroslava Kollára sa vyjadrovať nebudeme.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Ospravedlnenie – odvoz separovaného odpadu
Ospravedlnenie – odvoz separovaného odpadu
Mesto Hlohovec sa ospravedlňuje obyvateľom sídlisk za stav kontajnerovísk a nádob na uskladanie separovaného odpadu.

Miestny lekár: Lieky už nezaberajú
Miestny lekár: Lieky už nezaberajú
U niektorých pacientov v Hlohovci dýchacie problémy neustupujú. Vyplynulo to z vyjadrení alergológa na verejnom prerokovaní o skládke.

Verejné zasadnutie sa zmenilo na frašku
Verejné zasadnutie sa zmenilo na frašku
Hlohovčania bojovali proti rozšíreniu smetiska Vlčie hory. Primátor odišiel venčiť psov.

Chystá sa verejné prerokovanie o skládke Vlčie hory
Chystá sa verejné prerokovanie o skládke Vlčie hory
Aktivisti apelujú: Príďte vyjadriť svoj názor k rozšíreniu smetiska!