Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

3. máj 2016

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade

Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok.

Do platnosti vstúpili organizačné zmeny na mestskom úrade

Mestský úrad v Hlohovci má od 1. mája 2016 novú organizačnú štruktúru a nový organizačný poriadok. Po novom je mestský úrad členený na Kanceláriu primátora a Odbor stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania, ktoré sú priamo riadené primátorom a Kanceláriu prednostky, Odbor výstavby, Odbor životného prostredia, Odbor majetku mesta, Odbor spoločenských služieb, Odbor školstva, Odbor ekonomický, Odbor právny a klientskych služieb, Odbor organizačný a informatiky, ktoré sú riadené prednostkou. MsÚ má teda 9 odborov, ktoré sa ďalej členia na referáty. Týchto je spolu 20.  

Hlavným dôvodom avizovaných zmien, ku ktorým sa hneď po svojom nástupe do funkcie v auguste 2015 zaviazala prednostka MsÚ Denisa Bartošová, bolo najmä doplnenie agendy, ktorú síce mnohí zamestnanci vykonávali, no nemali ju zapracovanú v pracovných náplniach, ani nebola zakotvená v doteraz platnom organizačnom poriadku. „Mnohé úlohy pribúdali s postupom času, vznikali rôzne nové kompetencie a to bolo potrebné dať do poriadku,“ vyjadrila sa prednostka Bartošová. Ďalším dôvodom bolo aj rozšírenie kapacít v súvislosti s realizáciou cieľov a úloh nového strategického dokumentu Programu rozvoja mesta i schváleného rozpočtu na rok 2016.

V organizačnej štruktúre MsÚ Hlohovec bolo doteraz 69 pracovných pozícií a 9 zamestnancov v rámci Spoločného obecného úradu v Hlohovci (z nich 4 pracovné miesta  majú na starosti výlučne agendu pre mesto Hlohovec, ostatné sú spoločné alebo zabezpečujú agendu výlučne  pre obce). Spolu teda 73 miest. Toto číslo sa od 1. mája zvyšuje o 6 zamestnancov. Spolu bude teda mestský úrad zamestnávať 79 ľudí v rámci svojej organizačnej štruktúry. Pod Mestský úrad prechádzajú zo Spoločného obecného úradu aj opatrovateľky v domácnosti (20). Novovytvorené pracovné pozície prispejú k lepšej kvalite poskytovaných služieb verejnosti v kľúčových oblastiach správy mesta – investície, zeleň, doprava, podnikanie, informatika. Vznikol tiež samostatný odbor školstva, pod ktorý bude patriť aj školský úrad. Odbor právny sa zasa rozširuje o klientske služby, z ktorých vznikne Klientske centrum.

D. Bartošová: „Zmena organizačnej štruktúry veľmi úzko súvisí aj s avizovaným vznikom klientskeho centra, ktorého otvorenie je naplánované na koniec roka 2016. Dnes s určitosťou vieme, že v klientskom centre bude pokladňa, matrika, overovanie podpisov a listín, integrované obslužné miesto, podateľňa, evidencia obyvateľov, register adries, agenda daní a poplatkov, ale i agenda súvisiaca s činnosťami v oblasti životného prostredia, majetku mesta, výstavby a spoločenských služieb."

Organizačné zmeny na mestskom úrade neboli spojené s personálnymi zmenami vo vzťahu k súčasným zamestnancom. Prednostka MsÚ Denisa Bartošová viedla pri tvorbe nových pracovných náplní individuálne rozhovory s každým vedúcim odboru, ako aj so samotnými zamestnancami a odborovou organizáciou. Štyria súčasní zamestnanci sa však napokon rozhodli ukončiť pracovný pomer dohodou. Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci už vyhlásilo výberové konania na vedúce pozície a pracovné pohovory na obsadenie voľných referentských miest.

Zuzana Hrinková Siebenstichová
Referentka MsÚ Hlohovec pre komunikáciu a vonkajšie vzťahy

Podobné témy
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Miroslav Kollár zbavil Olivera Pestúna funkcie viceprimátora
Primátor hovorí o rozchode predstáv na výkon funkcie.

Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
Investor prevzal ubytovňu, prestaví ju na nájomné byty
V budove má do konca roka 2016 vzniknúť 60 nových nájomných bytov.

Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Mesto uzatvorí novú nájomnú zmluvu s OZ Zámok Hlohovec
Cieľom je pokračovanie spolupráce na postupnej obnove a rozvoji budovy národnej kultúrnej pamiatky zámku v Hlohovci.

Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Riaditeľ MsKC rozhodol o uzatvorení budovy Domu kultúry
Dôvodom uzavretia má byť zlý stav elektroinštalácie.

Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Aktuálne prebiehajúce výberové konania
Na mestskom úrade zasadli výberové komisie, ktoré otvorili obálky uchádzačov v aktuálne prebiehajúcich výberových konaniach.